Hazine Taşınmazlarının Devriyle İlgili Mevzuat

Kategori Adı
Bakanlar Kurulu Kararları 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Bakanlar Kurulu Kararları Gayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları
Kanunlar 0081 sayılı 19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun
Kanunlar 0092 sayılı Sinob’da Tersane Namiyle Mevcut Mahallin Mahalîî Belediyesine Terkine Dair Kanun
Kanunlar 0124 sayılı Tokad’da Emlâki Emiriyeden Metruk Kalhanenin Mahallî Belediyesine Terki Hakkında Kanun
Kanunlar 0132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
Kanunlar 0180 sayılı Mut Kazasının Kale Mahallesinde Vâki Maamüştemilât Bir Kıta Hamam Arsasının Mut Kazası Belediyesine Terkine Dair Kanun
Kanunlar 0222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Kanunlar 0351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
Kanunlar 0368 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
Kanunlar 0441 sayılı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlâkin Tevzii Hakkında Kanun
Kanunlar 0442 sayılı Köy Kanunu
Kanunlar 0488 sayılı Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
Kanunlar 0580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
Kanunlar 0682 sayılı Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Ziraat Vekâletine Ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun
Kanunlar 0775 sayılı Gecekondu Kanunu
Kanunlar 1217 sayılı Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
Kanunlar 1341 sayılı Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristanda Terketmiş Olanlara Verilecek Emval Hakkında Kanun
Kanunlar 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
Kanunlar 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
Kanunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
Kanunlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
Kanunlar 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kanunlar 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Kanunlar 3287 sayılı Yalova Kaplıcaları ile Kaplıcalar Bölgesinin İdaresi Hakkında Kanun
Kanunlar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Kanunlar 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 3645 sayılı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun
Kanunlar 3646 sayılı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun
Kanunlar 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3821 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun
Kanunlar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4749 sayılı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar 5104 sayılı KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
Kanunlar 5228 sayılı Bina Yapılmasını Teşvik Kanunu
Kanunlar 5335 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kanunlar 5539 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 5653 sayılı YUNUS EMRE VAKFI KANUNU
Kanunlar 6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
Kanunlar 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU
Kanunlar 6409 sayılı TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6610 sayılı LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6721 sayılı TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
Kanunlar 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun
Kanunlar 7010 sayılı Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Kanunlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Kanunlar 7367 sayılı Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri .863 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)
Milli Emlak Genel Tebliğleri .876 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 023 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Gecekondu Kanununa göre devredilmeyecek Hazine taşınmazları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 141 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Kanuna göre belediyelere devredilecek taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 142 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tapu tahsis belgesi verilen imarlı veya tahsisli arsalar üzerindeki gecekondular)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 181 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis ve bedelsiz devirde bilirkişi kullanılmaması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 203 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yol, meydan, park, yeşil alana rastlayan Hazine taşınmazlarının terki)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 243 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 266 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devredilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 309 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Vakıf Taşınmazlarıyla Trampa ve Belediyelere Devir)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 323 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Arsa Üretim Alanlarında TOKİ’ye Bedelsiz Devir)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 344 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DSİ’ye İade Edilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 386 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kapsamında İrtifak Hakkı Tesisi ve Bedelsiz Devir)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-07606 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİye yapılacak bedelsiz devirlerde mlak vergi değeri ile birlikte taşınmazların rayiç değerlerinin de belirtilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-05789 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devredilecek Taşınmazlara Konulacak Şerh)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-24803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının sicilden terki konusunda KGM’ye yetki devri, terk halinde konulacak şerh)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının KGM’ne Tahsisi ve Terki)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-18597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1164 s. Kanun Kapsamında Devredilen Taşınmazlardaki Şerhlerin Kaldırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-41620 sayılı Genel Yazı (6306 s. Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine Verilecek Taşınmazların Tapu Sicilinde Ferağında Yetki)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-01325 sayılı Genel Yazı (Afet Riskli Alanlardaki Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı Usulüyle Değerlendirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-14281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devirlerin 2012/15 Sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-22424 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye devir 2012-15 s.Başbakanlık Genelgesi İstisna)
Milli Emlak Genelgesi 1995-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Arsa Ofisine devredilecek Hazineye ait arazi ve arsaların kıymet takdiri)
Milli Emlak Genelgesi 1999-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Verildiği tarihte kamu alanlarına denk gelen tapu tahsis belgelerinin iptal edilebileceği)
Milli Emlak Genelgesi 2002-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 ve 6777 sayılı Kanunlar uyarınca devri yapılan taşınmazlar)
Milli Emlak Genelgesi 2002-20 sayılı Milli Emlak Genelgesi (775 s. Kanun 3. md ye göre devredilen yerlerle ilgili davalar)
Milli Emlak Genelgesi 2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi
Milli Emlak Genelgesi 2004-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının belediyeye devri)
Milli Emlak Genelgesi 2005-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5272 s.Belediye Kanununun geçici 1. md- belediyelere bedelsiz devir)
Milli Emlak Genelgesi 2006-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri)
Milli Emlak Genelgesi 2007-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7269 s. Kanun İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2007-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının 4706 s. Kanun’un 5. Maddesine Göre Belediyelere Devirde Komisyonun Teşkili)
Milli Emlak Genelgesi 2008-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Planında Kalan ve Köy Kanunu’na Göre Devredilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genelgesi 2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi 2012-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Alanında Kalan Taşınmazların Devri)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-07. Kısım-Bedelsiz Devir İşlemleri
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Hazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik