Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri Mevzuatı

Kategori Adı
Bakanlar Kurulu Kararları 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar 0000 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun
Kanunlar 0351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
Kanunlar 0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Kanunlar 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar 2082 sayılı İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun
Kanunlar 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3116 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 3287 sayılı Yalova Kaplıcaları ile Kaplıcalar Bölgesinin İdaresi Hakkında Kanun
Kanunlar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Kanunlar 3465 sayılı KGM Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu Yapımı İle Görevlendirilmesi Hk Kanun
Kanunlar 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
Kanunlar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar 4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar 4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
Kanunlar 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Kanunlar 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar 5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar 5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5335 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Kanunlar 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kanunlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar 5710 sayılı NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
Kanunlar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar 6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6132 sayılı AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6721 sayılı TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
Kanunlar 6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 163 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 165 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (iskeleler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 270 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasasında İrtifak Hakkı İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 283 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 301 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İrtifak İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 310 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İrtifak Hakkı İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 319 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliğleri 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 362 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yenilenebilir Enerji Yatırımları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 364 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 372 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm Yatırımlarında İrtifak ve Ecrimisil Bedellerinin Ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 373 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kıyı yapılarında irtifak işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 386 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kapsamında İrtifak Hakkı Tesisi ve Bedelsiz Devir)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 401 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm irtifaklarında ödenecek bedellerin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 404 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 405 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (7326 s. Kanun Kapsamında Yapılandırma)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 414 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (deprem nedeniyle sürelerin uzatılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 415 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Alacakların Yapılandırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-05880 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (irtifak haklarında hasılat payları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-26113 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ tarafından kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen parsellerde bedelsiz irtifak hakkı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-06953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırım taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-09737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Eski İrtifakların Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe Uyarlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-24692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslarla İlgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-09568 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön izin ihaleleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-39678 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak hakkında Hak Lehtarı Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinden Pay Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-53207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (irtifak hakkı ve kullanma izni talebine konu tüm taşınmazların koordinat değerlerinin MEOP a girilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-04832 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Aşamasında Yer Teslimi Yapılmaması, İnşaata Başlanmaması Konusunda Yatırımcının Uyarılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-06611 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine İrtifak Hakkı Verilmiş Parsellerin Özelleştirilmesi Halinde Yapılacak İşlem)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-13322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik, Gaz, Buhar Üretmek Amacıyla Verilen İrtifak Haklarında Hasılat Payları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-23696 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Sözleşmelerinin ve Resmi Senetlerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi gerek Bazı Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-30165 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Süresinin Bitiminden Sonra İrtifak Hakkı Tesisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-03977 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (29.12.2010 Tarihinden Sonraki Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından Hasılat Payı Alınmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 s. Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-18910 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Süresi içinde ön izin süre uzatım talebinde bulunması için yatırımcının uyarılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-03182 sayılı Genel Yazı (İrtifak haklarında süre)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-10632 sayılı Genel Yazı (1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak haklarında süre)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-32387 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Tesis Edilen İrtifak Haklarında Damga Vergisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-05701 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ’a İrtifak Hakkı Tesisinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-06315 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakları 2012/15 sayılı Genelge)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-15028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teminat mektuplarında dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-17976 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak ve kullanma izni sözleşmelerinde damga vergisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-39747 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mobil haberleşme mecra irtifaklarında Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırının Dikkate Alınması Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-22269 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 s.Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdareler Lehine Verilen İrtifak Haklarının Durumu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-38018 sayılı Genel Yazı (Yenilenebilir enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı talepleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-00670 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dershanelerin Dönüşümü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-05602 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi İçin Kamu İdarelerine Tahsisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-03822 sayılı Genel Yazı (Turizm Yatırımları 2016 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-05973 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-22822 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-27859 sayılı Genel Yazı (HTİHY 79. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin YD hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-134063 s. Genel Yazı (4706 sayılı Kanunun Ek 4 ve Geçici 21. maddeleri bedelsiz irtifak hakkı tesisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-247982 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine parsellerinin enerji yatırımlarına kiraya verilmesinde yetki devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-259080 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik piyasası kamulaştırma işlemlerinin EPDK tarafından yapılacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-879675 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı veya Açık Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerin Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-970974 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak işlemlerinden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına pay ayrılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2023-5909833 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Lisanssız elektrik ön izinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2023-6160376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7440 sayılı Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2023-7954297 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-8892940 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-9289954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif amaçlı iskeleler)
Milli Emlak Genelgesi 2001-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yatırım teşvik, 4325/8. madde uygulamaları)
Milli Emlak Genelgesi 2002-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında tapu işlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2004-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine tarafından tesis edilen irtifak haklarında KDV)
Milli Emlak Genelgesi 2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi
Milli Emlak Genelgesi 2004-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar)
Milli Emlak Genelgesi 2005-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ lehine mecra irtifak hakkında EPDK görüşü alınması)
Milli Emlak Genelgesi 2005-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme Uygulamaları)
Milli Emlak Genelgesi 2007-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ lehine irtifak hakkı)
Milli Emlak Genelgesi 2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2007-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 s. Kanun’un Geçici 2. Md-İrtifak Hakkı Sözleşmesine Aykırı Durumlarda Yapılacak İşlemler)
Milli Emlak Genelgesi 2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Milli Emlak Genelgesi 2015-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İrtifak Haklarında Hasılat Payları)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-05. Kısım-İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni İşlemleri
Tüzükler PETROL TÜZÜĞÜ
Yönetmelikler 2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler 3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 5580 SAYILI ÖÖKK KAPSAMINDA DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmelikler Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ve Yenilenmesine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
Yönetmelikler EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Hazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Hazineye Ait Arazi Ve Arsaların Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmelikler Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Yönetmelikler Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Yönetmelikler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Yönetmelikler Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Yönetmelikler Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği