Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışıyla İlgili Mevzuat

Kategori Adı
Kanunlar 0189 sayılı MSB İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Gayrimenkullerin Satılması Hk Kanun
Kanunlar 0224 sayılı Memaliki Müstahlasadan Firar veya Gaybubet Eden Ahalinin Emvali Menkule ve Gayrimenkulelerinin İdaresi Hakkında Kanun
Kanunlar 0269 sayılı Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 0488 sayılı Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
Kanunlar 0618 sayılı Limanlar Kanunu
Kanunlar 0748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat İle Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hk Kanun
Kanunlar 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 1217 sayılı Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
Kanunlar 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Kanunlar 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
Kanunlar 2502 sayılı Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 2510 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Kanunlar 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
Kanunlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun
Kanunlar 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanunlar 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun
Kanunlar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Kanunlar 3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun
Kanunlar 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar 4071 sayılı 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun
Kanunlar 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
Kanunlar 4342 sayılı Mera Kanunu
Kanunlar 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar 4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanun
Kanunlar 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar 4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 4969 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
Kanunlar 5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kanunlar 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar 6409 sayılı TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6593 sayılı ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6610 sayılı LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6746 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Kanunlar 6747 sayılı ŞEKER KANUNU
Kanunlar 6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun
Kanunlar 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7010 sayılı Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Kanunlar 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanunlar 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
Kanunlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 044 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 054 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MKE satılması icabeden madenî hurdalar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 139 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşınır malların satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 140 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşıt satışları ve tahsisi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 158 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Batıkların çıkarılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 173 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (ÖÇK Bölgelerindeki taşınmazların satılamayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 180 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satılan taşınmazlar bilgi formu)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınır mal satışları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 204 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanuna göre satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 205 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4072 sayılı Kanuna göre satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 206 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4071 sayılı Kanun kapsamında satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 208 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 209 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan il/ilçeler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 212 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Madeni hurda satışları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 216 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının 4070 sayılı Kanuna göre satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 218 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tarım arazilerinin 4070 sayılı Kanuna göre satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 221 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda yetki)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 229 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik Kanununa Göre Müsadere Edilen Taşıtların Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 236 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 240 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye’de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 245 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenlere doğrudan satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 247 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristandan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Yapılacak Satışlarda Başvuru Süresinin Uzatılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 250 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan Türk vatandaşlarına satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 251 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış Yetkisi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 252 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 254 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlar Kapsamında Satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 257 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2/B Alanlarının Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 260 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristandan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 268 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 269 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Genel ve Özel Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 274 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine Göre Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 284 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 285 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 286 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanuna göre satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 287 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. madde uygulamaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik kanunu Gereğince Hazinece Yapılacak Satışlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 297 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. Madde Satışları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 299 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. Madde Satışları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 305 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 311 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınır Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 313 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri) (Güncel)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 314 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinin Uygulanması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 334 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Harca Esas Değer Üzerinden Satış)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 2/B Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 382 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Belediye Sınırları İçindeki tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lojmanların Satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine tarım arazilerinin taksitlerinin ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-02845 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satışında kanuni faiz, 0.75)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-09433 sayılı Milli Emlak Yazısı (OSB lere satışta dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-13582 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-18303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-22086 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları içinde plansız alandaki taşınmazların özel kanunlara göre satılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-22547 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-25904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelere toplu konut amaçlı satış yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-34413 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (taşınmazın bulunduğu mahalle, sokak vs. bilgilerine yer verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-26503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz satışlarında TOKİ ye yapılacak bildirim)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-32561 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye satılan taşınmazlarda şerh konulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-58321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satış Bedelinin Tespitinde 313 s. Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-63010 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satıştan önce TOKİ’ye bildirimde bulunulacak taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-03541 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (imar planlarında ‘tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazların satılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-52729 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Yapılacak Satışlardan Elde Edilecek Gelirlerden Belediyelere Pay Verilmeyeceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-53904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Küçük Sanayi Sitesi Olarak Kullanılmak Üzere Satılan Taşınmazların Tapu Kütüklerine Konacak Şerhler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası )
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-22232 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bakanlıktan İzin Alınacak Özel Satışlar, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-06007 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan Yivsiz Tüfeklerin Satılmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 s. Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-13945 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-18216 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-19706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazlarının Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-024804 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-12057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Kullanıcı Listeleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-16267 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Satış, Kira vb. İşlem Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-23356 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazlarda Ferağ İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-00219 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşıtların lisans almış firmalara satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-14118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre devirde dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-22328 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun 12. Madde Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-38262 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s.k. kapsamında kalan yerlerin maden ruhsat alanında kalması durumunda yapılacak işlem)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-38570 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-42669 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-01890 sayılı Genel Yazı (4706/4/c Kapsamında Hissedarlara Doğrudan Satış)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-05658 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (yol, park, yeşil alan veya resmi kurum alanında kalan 2/B vasıflı taşınmazların satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-11392 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292-12. Madde Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-12426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Akdi Halefiyet)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-16884 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Büyükşehirlerde 4706/4/d Kapsamında Satış Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-42886 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarından AİHM Nezdinde Tazminat Ödenenler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-43592 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-02584 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kaçak akaryakıt satışlarının 2886 sayılı kanuna tabi olmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-07744 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-4/C Maddesine Göre Hissedara Satış)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-12607 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292/7. Madde İade İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-16086 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşıt Muayene ve Kontrol Raporlarının araç üzerinden kontrol edilerek hazırlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-20041 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaçak akaryakıtın tahsis ve devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-24347 Sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarının değerlendirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-25068 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tütün ve alkollü içkilerin imhası)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-27787 sayılı Mili Emlak Genel Yazısı (6292 SK 12 nci madde- Hazineye ait tarım arazileri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-07336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-08311 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sk. 12. madde Hazineye ait tarım arazileri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-08550 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları dışı Hazineye ait tarım arazileri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-08718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi – Toplulaştırma)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-12378 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tasfiye edilen taşınır bilgilerinin muhasebeye iletilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-12631 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin 6292 s. Kanun Kapsamında Satışıyla İlgili Açıklamalar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-25425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Süre Uzatımının Nasıl Uygulanacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-27240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Toplulaştırma alanları ve 6292/12. madde satışları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-27709 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemlerinin Hızlandırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-35703 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemleri İçin bakanlıktan İzin Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-06202 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin satışı, Tebligatların durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-08775 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Tarım Arazilerinde Bedel Takdiri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-11691 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-11699 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-20595 sayılı Genel Yazı (2/B taşınmazlarında süre uzatımı, 6745 sayılı Kanun ve BKK Kararı )
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-21417 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun 4/c ve 4/g Satışları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-24500 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un 7. maddesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-017613 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı kapsamında alıkonulan taşıtlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-165735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaydı kapatılan taşıtların plakaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-177809 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak tarafından yapılan araç satışlarında KDV ÖTV gibi yükümlülükler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-178240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Uygulamalarında 7144 s. Kanun süre uzatımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-008127 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarının satışına başlanmadan Bakanlıktan izin alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-024024 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu konutlarının satışında yapılması gereken işlemler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-031688 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2918-Ek 14 kapsamında kalan MKE ye devredilen araçların kayıtlarının kapatılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-045779 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-060017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tescilsiz motosikletlerin satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-098986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Tarım Arazilerinin Satısı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-152433 sayılı Milli Emlak Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarinda bedel kontrolü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-164808 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Liman içinde bulunan deniz araçlarının tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-168309 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-168343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-204257 s. Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı-7181 sayılı Kanun)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-204283 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Süre Uzatımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-215757 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 14. maddesi gereğince satılacak araçlarda vergi borçları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-230385 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Müsadere veya bulunt cep telefonlarının tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-245501 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazların Hisseli Satış Suretiyle Değerlendirme İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-289099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (OHAL’den Gelen Taşınırların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-025911 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri-Bakanlıktan İzin Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-028621 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutları Satışı – Banka Protokolleri ve Banka Kredisi İşlemleri Hk.)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-054049 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaçak akaryakıt tasfiye işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-068510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Sayılı Kanun Hazineye Ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-086212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Ait Taşınırların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-101358 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Hazineye Ait Tarım Arazileri Satış ve Tebligat İşlemlerine Başlanılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-127469 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı(4706/4/(d) ve (g) bentleri ile 4071 sayılı Kanun satışları komisyon izni muafiyeti)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-241727 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun, Karşılık Taşınmaz İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2022-4538990 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 4/c satışlarında muafiyet)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-7626739 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6831 Ek 16 Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2000-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme uygulamaları hk TKGM Genelgesi)
Milli Emlak Genelgesi 2002-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 4. md kapsamında yapılacak doğrudan satışlarda dikkat edilmesi gerekenler)
Milli Emlak Genelgesi 2003-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması)
Milli Emlak Genelgesi 2004-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun kapsamında yapılacak satışlarda dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi 2004-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Büyükşehirlerde 4070 sayılı Kanunun Uygulanması)
Milli Emlak Genelgesi 2005-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4070 sayılı Kanunun uygulanması)
Milli Emlak Genelgesi 2005-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme Uygulamaları)
Milli Emlak Genelgesi 2005-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Canlı Hayvan satışları)
Milli Emlak Genelgesi 2010-07 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (2/B İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2011-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-03. Kısım-Satış İşlemleri
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-15. Kısım-Taşınır İşlemleri
Yönetmelikler 2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler 3385 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 4373 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmelikler Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
Yönetmelikler GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Hazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Mülga)
Yönetmelikler Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Hazineye Ait Arazi Ve Arsaların Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Yönetmelikler TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar