Mera Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar 0442 sayılı Köy Kanunu
Kanunlar 0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar 1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 4342 sayılı Mera Kanunu
Kanunlar 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar 6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 153 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Kapsamına Alınan Meraların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması)
Milli Emlak Genelgesi 1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)
Milli Emlak Genelgesi 2000-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Kanununun uygulaması)
Milli Emlak Genelgesi 2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil)
Milli Emlak Genelgesi 2002-19 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Komisyonu kararlarına itiraz)
Milli Emlak Genelgesi 2003-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (DHTA yerlerin mera olarak tespitinde milli emlaktan izin alınması gerektiği)
Milli Emlak Genelgesi 2004-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Harman yeri vasıflı taşınmazlarda cins tashihi)
Milli Emlak Genelgesi 2004-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Hazine adına tescili için Bakanlıktan görüş alınmayacağı)
Tüzükler Tarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
Tüzükler TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ (Mülga)
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MERA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Yönetmelikler Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik