Kamulaştırma Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1924 Anayasası (1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu)
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 0221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
Kanunlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
Kanunlar 3887 sayılı Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler Hakkında Kanun
Kanunlar 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
Kanunlar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar 6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri 241 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Komisyonu Maliye Üyesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 278 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Sertifikası)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 364 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-259080 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik piyasası kamulaştırma işlemlerinin EPDK tarafından yapılacağı)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-06. Kısım-Taşınmaz Edinim İşlemleri
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmelikler EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK