ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete T/S 21.02.2015/29274
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşması ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Maksatlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu bakanlığı,

b) Belediye: İlgili Belediyeleri veya ilgili büyükşehir belediye meclislerinin alacağı kararla yetki vermesi halinde kendisine bağlı su ve kanalizasyon idarelerini,

c) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

f) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,

g) Komisyon: Çoklu başvurularda seçim işlemini yürütmek üzere DSİ Genel Müdürünün onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş asil dört yedek üyeden teşekkül eden seçim komisyonunu,

ğ) Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca EPDK’dan almak zorunda oldukları izni,

h) Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,

ı) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için EPDK tarafından verilen belirli süreli izni,

i) Piyasa: Elektrik Enerjisi Piyasasını,

j) Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına ilişkin işletme esaslarını ve DSİ’ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşmayı,

k) Şirket: Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için başvuran anonim veya limited şirketi,

l) Toplantı: Hidroelektrik kaynak katkı payı teklif verme toplantısını,

m) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

n) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı

Proje listelerinin ilanı

MADDE 5 – (1) DSİ ve tüzel kişiler tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına göre DSİ’nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler DSİ tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere ilişkin başvuru bilgileri yer alır.

(2) Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularının ilanı, ilgili mevzuatta belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.

Müracaat esasları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında ilan edilen DSİ ve tüzel kişi projelerine, su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere süresi içinde DSİ’ye müracaat edilir. DSİ projelerine müracaat sırasında dilekçe ekinde;

a) DSİ internet sayfasında ilan edilen müracaat şartlarında belirtilen ve projenin özelliğine göre istenen belgeler,

b) Şirketin şirket sözleşmesi veya esas sözleşmesi ile tadillerinin yayınlandığı ilgili Ticaret Sicil Gazetesi,

c) Şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adresleri,

ç) İmza sirküleri ve imza beyanı ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri,

d) Her yıl tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen en az üç yıl süreli geçici teminat mektubu,

e) Ek-3A formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),

f) Fizibilite kontrol ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,

g) Ek-5 Taahhütnamede belirtilen hususlar çerçevesinde yatırılması gereken hizmet bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont,

sunulur.

(2) Tüzel kişiler tarafından geliştirilen projelerde ilk başvuru esnasında, birinci fıkrada istenilen belgelerden (e), (f) ve (g) bentleri dışındaki tüm belgeler EK-4 ön başvuru raporu ve kontrol ücretiyle beraber teslim edilir. Bu projelerin DSİ tarafından üzerinde çalışılan fakat rapora bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ çalışmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez veya onaylanmaz.

(3) Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulmak üzere, sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce il özel idarelerine yapılan başvuru dilekçesi ekinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f) bentlerinde belirtilen evraklar ile;

a) Ek-3B formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),

b) Su isale hattı veya atık su hatları üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda, tesisin kurulup işletilmesine ilişkin ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol,

sunulur.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında başvuru yapacak şirketin sermayesinin tamamı belediyeye ait olması halinde başvuru esnasında geçici teminat mektubu şartı aranmaz ve şirket Ek-2 ve Ek-5’de belirtilen bedellerden de muaf tutulur.

(5) Enerji üretimini de ihtiva eden çok ya da tek maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda, ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket, DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

(6) 6446 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli:

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işler için tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi;

1) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli,

2) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli,

Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedele, bu bedelin %30’u ilave edilmek suretiyle bulunan tutarı geçemez ve (2) numaralı alt bent kapsamına giren tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise Yİ-ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir. İlk keşif bedelinin güncellenmesinde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında yayınlanan Yİ-ÜFE değeri, imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişse bu bedelin hesabında kullanılan Yİ-ÜFE değeri esas alınır.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde teklif tutarı, bu tutarın güncellenmesinde ise teklifin yapıldığı tarihten bir önceki ayın Yİ-ÜFE değerleri esas alınır. Teklif tutarıyla bitirilemeyen işlerde gerçekleşme miktarı esas alınır. İhale kapsamında teklif tutarı içerisinde ortak tesislere ait olmayan kalemlerin de bulunması ve bu kalemlerin bedel olarak ayırt edilememesi durumunda, işin sonunda kesin hesabın çıkarılmasına müteakip ortak tesisler için yapılan harcamaların toplamı tesis bedeli olarak dikkate alınır.

c) Proje kapsamında ortak tesisler ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.

(7) DSİ tarafından kesin projesi veya planlaması hazırlanmış olan çok maksatlı olarak planlanmış mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi ve bu talebin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde ortak tesisin tamamı şirket tarafından DSİ’nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket; bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden, Ek-2’de belirtilen havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol hizmet bedeli hariç diğer bedellerden ve Ek-5’teki taahhütnameden muaf tutulur.

(8) Yedinci fıkra kapsamındaki proje başvurularında şirket DSİ’den ortak tesis yatırımı ile ilgili katılım payı talep edemez. Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş anlaşma ve taahhütlerin uygulanmasında ilan edilen hizmet maksatları esas alınır.

(9) DSİ tarafından;

a) Geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere DSİ’ye müracaat edilebilir.

b) İçinde içme, kullanma suyu temini maksadı bulunacak şekilde planlanan ve ortak tesisi 5 inci fıkra kapsamında DSİ tarafından inşa edilen/edilmekte olan barajlar ile Belediyeler tarafından inşa edilen barajlardan DSİ’ce uygun görülenlerin mansabındaki enerji üretim tesisini kurmak için ilgili Belediye veya su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol çerçevesinde sermayesinin yarısından fazlası belediyeye veya belediyelere ait olan tüzel kişilerce Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ’ye başvuru yapılması ve bu başvurunun DSİ’ce uygun bulunması halinde ilgili tüzel kişi ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

(10) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış atıl hidroelektrik santrallerin hak sahiplerinin müracaatlarının değerlendirilebilmesi için; başvuruyu yapan tüzel kişinin hidroelektrik santral üzerindeki hak sahipliğini gösterir belgeler, hak sahipliği konusunda ihtilaf olması halinde ilgililer arasındaki ihtilafın giderildiğine dair belge, hidroelektrik santralinde mevcut ya da varsa yapılmak istenen revizyona göre Ek-4 formatında basılı ve CD ortamında 3 kopya hazırlanmış rapor istenir. DSİ tarafından havzadaki mevcut projelere etkisi ve hak sahipliği şartı açısından gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak incelenen başvurunun uygun bulunması durumunda ilana çıkılmaksızın şirketten birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ve EK-3 formatında basılı ve CD ortamında 5 kopya hazırlanmış fizibilite raporu istenir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında başvurusu yapılan hidroelektrik santralin üretime hazır revizyon gerektirmeyen bir hidroelektrik santral olması ve bu durumun DSİ tarafından teyit edilmesi durumunda başvuru evraklarının sunulmasına müteakip su kullanım hakkı anlaşması imzalanarak proje lisans işlemleri için EPDK’ya yönlendirilir.

(12) Onuncu ve onbirinci fıkra kapsamında uygun bulunan projeler için Anlaşmanın yapıldığı yıldan başlamak üzere 1 kuruş/kWh bedelle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili şirket ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

Müracaatların ilanı ve taahhütname alınması

MADDE 7 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması yapılmak üzere DSİ’ye müracaat eden şirket veya şirketler, Ek-2’de belirtilen ve DSİ’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödendiğine ilişkin belgeleri, Ek-5’de yer alan taahhütname ile birlikte DSİ’ye ibraz eder.

(2) Başvurunun uygun bulunması durumunda yapılan ilk müracaat, DSİ internet sayfasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Son günün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk mesai gününün bitimine kadar müracaat kabul edilir. Otuz gün sonunda kesinleşen müracaatlar ayrıca DSİ internet sayfasında yayımlanır.

(3) Lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvuruları, 6 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ile onuncu fıkrası kapsamında başvurusu yapılanlar DSİ internet sayfasında ilan edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporlarının hazırlanması ve teslimi

MADDE 8 – (1) DSİ tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler Ek-3A’da belirtilen esaslar dâhilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ’ye teslim ederler.

(2) Fizibilite ve/veya kesin projesi hazır olan projeler ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı işletilen barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularında DSİ tarafından gerekli görülmesi durumunda, fizibilite raporu istenir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki projeye birden fazla müracaat olması halinde fizibilite raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından, 10 uncu maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3’te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için yazı yazılır. Yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmeyecek bir süre için şirkete fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Projeye başvuru esnasında alınan kontrol ücreti bu raporun incelenmesi için de geçerli olup ayrıca kontrol ücreti talep edilmez.

(4) Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, menba gelişimi ve mansap su haklarını göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre tadil çalışmalarını yapar. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında DSİ’ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır.

(5) DSİ projeleri dışında tüzel kişiler tarafından geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4’te belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. Hazırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ, teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, şirketten/şirketlerden Ek-3’te belirtilen esaslar dâhilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister.

(6) Beşinci fıkra kapsamında ilan edilen projeye birden fazla müracaat olması halinde DSİ tarafından yazının şirketlere tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmemek üzere aynı fizibilite raporu teslim tarihi verilir ve bütün fizibilite raporları aynı tarihte teslim alınır.

(7) Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba gelişimi ve mansap su hakları göz önünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında konuya ilişkin yazının kendisine tebliğ tarihinden sonra doksan günü geçmemek üzere DSİ tarafından verilen süre içerisinde teslim eder.

(8) Altıncı ve yedinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde şirket veya şirketler tarafından fizibilite raporunun teslim edilmediği takdirde veya teslim edilen fizibilite raporunun yeterli bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir ve bu projelerden DSİ tarafından uygun bulunanlar yeniden başvuruya açılır.

(9) Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda DSİ’den bilgi talebinde bulunulması halinde, eldeki bilgiler DSİ tarafından şirkete temin edilir.

(10) Dördüncü ve dokuzuncu fıkra kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunda havzanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSİ’ce belirlenecek oranı şirket tarafından dikkate alınır.

(11) Şirket veya şirketler yapılacak fizibilite revizyonu ve fizibilite çalışmalarında, DSİ formülasyonuna göre teknik, ekonomik ve çevresel açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde farklı formülasyon teklifinde bulunabilir.

(12) Onbirinci fıkra kapsamında projelerinde revize yapılması talep edilen ve DSİ projesi formülasyonuna göre farklı formülasyon teklifinde bulunan şirket veya şirketlerin tekliflerinin DSİ tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum DSİ tarafından gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Şirket yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan gün içerisinde tadil edilmiş fizibilite raporunu DSİ’ye teslim eder.

(13) Üçüncü, yedinci ve onikinci fıkralarda belirtilen sürenin sonunda şirketin veya şirketlerin ilave süre talep etmesi halinde, bu süre, DSİ tarafından proje ile ilgili gerekçelerin uygun bulunması durumunda toplamda doksan günü geçmemek üzere uzatılabilir. Aksi takdirde bu şirket veya şirketlerin başvurusu reddedilmiş sayılır.

(14) Şirket veya şirketler tarafından sunulan fizibilite raporunun değerlendirilmesi sonucu veya şirketlerin talebi üzerine DSİ tarafından fizibilite raporunun revize edilmesi istenebilir. Revize fizibilite raporunun hazırlanması ve tesliminde bu maddede belirtilen ve şirkete yazılan yazıdaki hususlar dikkate alınır.

Fizibilite raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; projenin havzadaki tahsisli sular da dikkate alınarak DSİ ve tüzel kişilerce geliştirilen mevcut, inşa halinde ve mutasavver projelerine etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir.

(2) Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

(3) Şirket tarafından DSİ’ye teslim edilen fizibilite raporu, DSİ’ce en fazla doksan gün içerisinde değerlendirilerek DSİ görüşü oluşturulur. Değerlendirme sonucunda fizibilite raporu kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile birlikte eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir.

(4) DSİ tarafından yapılan değerlendirme sonucu raporun kabul edilmesine engel teşkil etmeyecek eksikliklerin tespit edilmesi ve ayrıca;

a) Fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin konumları, kapasiteleri, boyutları gibi); planlama, ÇED, kati proje, uygulama projesi, inşaat ve işletme safhalarında şirket tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı mevcut formülasyon, kotlar ve su temin hesaplarında muhtemel bir değişiklik söz konusu olması ve bu değişikliklere yönelik DSİ’nin uygun görüşünün alınması halinde,

b) Havzada DSİ veya başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların fizibilite raporunda revizyon gerektirmesi durumunda, şirketin yazılı talepte bulunması ve talebin DSİ’ce uygun görülmesi halinde

revize fizibilite raporu istenebilir.

(5) Aynı projeye birden fazla şirketin başvurması halinde, şirketlerin tamamının fizibilite raporlarının kabul edilmemesi veya projeye tek şirketin başvurması ve fizibilite raporunun kabul edilmemesi veya şirketin vazgeçmesi durumunda proje DSİ tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde mevcut veya yeni formülasyona göre yeniden müracaata açılır.

(6) Fizibilite/revize fizibilite raporu hazırlanması ile fizibilite değerlendirilmesine ilişkin bütün süreler projenin özelliğine göre DSİ tarafından en fazla bir katı kadar artırılabilir ve bu durum şirketlere eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. DSİ tarafından belirtilen sürenin sonuna kadar fizibilite/revize fizibilite raporu değerlendirilmesinin tamamlanamaması durumunda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(7) Belediyeler tarafından işletilen barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularına ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde DSİ tarafından gerekirse ilgili kurumların da görüşü alınarak yapılacak değerlendirme sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair DSİ görüşü şirket ile imzalanacak Ek-10 Su Kullanım İzin Belgesi ile beraber başvurunun yapıldığı yerin il özel idaresine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının Yapılması ve

Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması

Çoklu müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye çoklu müracaat olması ve DSİ’ye sunulan birden fazla şirkete ait fizibilite raporlarının DSİ tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince proje için su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanacak şirket, aşağıdaki usullere göre belirlenir:

a) Fizibilitesi, DSİ tarafından kabul edilebilir bulunan şirketlere belirlenen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu (Ek-6) eş zamanlı gönderilir.

b) Şirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSİ’ce belirlenen adrese teslim ederler. Dış zarf içerisinde;

1) Şirket unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf,

2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve başvuru dosyasında sunulan evrakların tevsik ettiği duruma ilişkin değişiklik hasıl olması halinde değişikliğe ilişkin evraklar bulunur. Geçici teminat mektubuna ilişkin olarak davet yazısında belirtilen hususlar dikkate alınır.

c) Zarflar teslim edildikten sonra şirketler tekliflerini değiştiremezler.

ç) Zarflar komisyon tarafından şirket yetkililerinin huzurunda açılır ve ilk dış zarf açıldıktan sonra gelen şirket teklifleri kabul edilmez.

d) Dış zarf açıldıktan sonra zarfın içerisinde sunulan belgelerden eksik, uygun olmayan veya değişenin tespit edilmesi halinde Komisyon Başkanı tarafından bunların hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan önce şirket yetkilisinden tamamlanması istenir. Şirketlerin teklif zarfları açılmaya başlamadan önce eksik, uygun olmayan veya değişen belge/belgelerin tamamlanamaması halinde hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan teklif geçersiz sayılır.

e) Teklif formunda, rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır.

f) Geçerli bulunan teklifler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi veren şirketin su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı belirlenir.

g) En yüksek teklifi eşit olarak birden fazla şirketin vermesi halinde, en yüksek eşit teklifi vermiş olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda, teklif vermeye yetkili şirket yetkilisinin bulunmaması halinde, şirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulunulamaz.

ğ) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen şirketlerden sadece birinin katılması ve bu şirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve geçici teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu şirketin vermiş olduğu teklifteki oran komisyonun önerisi üzerine DSİ Genel Müdürünün onayı ile kabul edilebilir.

h) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta;

1) Seçim işlemine dayanak oluşturan komisyon kurulması Oluruna,

2) Toplantı ve karar işlemlerine,

3) Davet edilen şirketler, kapalı teklif toplantısına evrak sunan şirketler ile en yüksek hidroelektrik kaynak katkı payını teklif eden şirkete ilişkin bilgilere,

4) Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgilere

yer verilir.

Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi

MADDE 11 – (1) Verilen tekliflerin 1000 TL/MW ve katları olması zorunludur.

(2) Tekliflerde kurulu gücü 1 MW’ın altında olsa bile alt sınır değeri 1000 TL/MW olup bu değerin altında verilen teklifler geçersiz sayılır.

(3) DSİ’ce geliştirilen projeler için DSİ internet sitesinde başvuruya açılan proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, tüzel kişilerce geliştirilen projeler için ise DSİ internet sitesinde toplantı tarihlerinin ilan edildiği proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, ödemeye esas toplam kurulu güç olarak dikkate alınacaktır.

(4) Şirket tarafından proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu kurulu güçte meydana gelecek artış veya azalış, ödenmesi taahhüt edilen birim megavat başına katkı payı tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(5) Katkı payı ödemesi tutarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır. Katkı payı bu formüle göre lisans süresi sonuna kadar her yıl tahsil edilmeye devam edilir:

Yıllık hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarı= PxTxK

T= Birim MW kurulu güç başına hidroelektrik kaynak katkı payı teklifi (TL)

P = Tesisin ilan edilen toplam MW kurulu gücü

K = Güncelleştirme katsayısı

K = K1/K3

K1 = Ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (Kr.)

K3 = Teklifin verildiği yılda gerçekleşen Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (Kr.)

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında yer alan K1 tanımı, ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen yıllık ortalama piyasa takas fiyatı şeklinde uygulanır.

Su kullanım hakkı anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına dair belgenin verilmesi

MADDE 12– (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye tek şirket tarafından başvuru yapılması ve bu şirketin incelenen fizibilite raporunun uygun bulunması veya projeye çoklu müracaat halinde fizibilite raporlarının incelenmesi sonucu tek bir şirketin fizibilite raporunun uygun bulunması halinde fizibilite raporu kabul edilebilir bulunan şirkete; varsa eksikliklerin tamamlanması kaydıyla, su kullanım hakkı anlaşması imzalayabilmeye hak kazandığı yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazıda, şirkete yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde EPDK’ya önlisans için müracaatı istenir. Bu süre içerisinde EPDK’ya müracaat etmeyen şirketler hakkını kaybeder ve bu durum ilgili kurum tarafından DSİ’ye yazı ile bildirilir.

b) Yürürlük tarihinden sonra ilan edilen bu kapsamdaki projeler için ilgili şirketlerden 1000 TL/MW tutarında hidroelektrik kaynak katkı payı alınacak olup ödemeye esas toplam kurulu güç olarak imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında belirtilen MWm esas alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında şirkete yazılan yazıdan EPDK’ya da ayrı bir yazı ile bilgi verilir. Bu yazı ayrıca ÇED sürecinin başlatılması için ilgili kuruma da gönderilir.

(3) 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde belirlenen şirketin projesinin DSİ projesi olması durumunda şirketten 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde fizibilite raporu istenir. Şirket tarafından sunulan fizibilite raporu 9 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

(4) 10 uncu madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemlerden sonra su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı DSİ tarafından kendisine bildirilen şirketin önlisans ve ÇED başvurusuna ilişkin olarak bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) EPDK tarafından önlisans verilen şirket, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir kararını veya ÇED olumlu kararını alarak su kullanım hakkı anlaşması imzalamak için DSİ’ye müracaat eder. DSİ görüşünde, fizibilite raporunda giderilmesi gereken eksikliklerin belirtilmiş olması ve şirket tarafından belirtilen eksikliklerin giderildiğine ilişkin DSİ’den uygunluk görüşünün henüz alınmamış olması halinde, şirket DSİ’ye müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksiklikleri gidererek DSİ’ye tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim eder. Tadil edilmiş fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun görülmesini müteakip otuz gün içerisinde noter huzurunda su kullanım hakkı anlaşması imzalanır ve konu hakkında DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.

(6) Birinci ve dördüncü fıkra kapsamında şirkete bildirilen DSİ görüşünde fizibilite raporunda giderilmesi gereken herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, DSİ ile şirket arasında müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır.

(7) Su kullanım hakkı anlaşmasının DSİ’den kaynaklanan sebeplerle öngörülen süre içerisinde imzalanamaması durumunda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(8) Şirketin süresi içinde önlisans/üretim lisans başvurusunda bulunmaması, başvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi/iptal edilmesi/sonlandırılması veya başvurunun yapılmamış sayılması halinde, başvuruya konu hidroelektrik projesi DSİ tarafından projeye ilişkin yapılacak değerlendirme neticesine göre DSİ internet sayfasında yeniden yayımlanarak başvuruya açılır. Bu fıkra kapsamına giren tüzel kişiler, tekrar ilana çıkarıldığında aynı proje için başvuruda bulunamaz.

(9) EPDK’ya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığı bildirilen veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış projeler için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla bu proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde başka bir tüzel kişiye devredilmesine onay verilmesi halinde, müracaatı üzerine onay verilen tüzel kişi ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. Bu fıkra kapsamında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanacak olan projenin, daha önce Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış olan proje olması halinde, ilk su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih, bu Yönetmeliğin EK-1’inin 4 üncü maddesinin son fıkrasına eklenmek suretiyle Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır.

Su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin hükümler

MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan tip su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümler kapsamında imzalanan anlaşmanın bir örneği yazı ile EPDK’ya gönderilir.

(2) Ek-1’de yer alan su kullanım hakkı anlaşmasına, projenin özelliğine bağlı olarak özel hükümler eklenebilir.

(3) Başvurulan projenin ortak tesis kullanımının bulunmaması, depolama tesisi olmaması ve kaynak katkı payı ihtiva etmemesi durumlarında, Ek-1’de yer alan Su Kullanım Hakkı Anlaşması metninden ilgili hükümler DSİ tarafından çıkarılır.

(4) Su kullanım hakkı anlaşması, önlisans/lisans süresince ve önlisansın/lisansın yürürlükte olduğu sürece geçerli olur. Lisans alınamaması veya alınan lisansın sona ermesi veya iptali halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Lisansın yenilenmesi halinde, mevcut su kullanım hakkı anlaşması eski hak ve mükellefiyetleri ile yenilenir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararının herhangi bir şekilde iptal edilmesi durumunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz sayılır. Lisansın sona ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının feshi hallerinde inşa/işletme aşamasındaki tesislerin durumuna ilişkin hususlar DSİ ve EPDK tarafından ayrıca belirlenir.

(5) Su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih olarak noter tasdik tarihi esas alınır.

Doğal hayatın devamı için bırakılacak su ve üzerindeki projeler

MADDE 14 – (1) Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlar ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu kesintisiz ve dalgalanma yapmadan yatağa bırakır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili şirket tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınacak olan ÇED raporu, Proje Tanıtım Dosyası’nda belirlenir. Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10’u olması zorunludur. ÇED raporu sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar arttırılır. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave edilecek ve kesin proje çalışmaları belirlenen toplam bu miktar dikkate alınarak yapılır. Nehirde son on yıllık ortalama akımın %10’undan daha az akım olması halinde suyun tamamı doğal hayatın devamı için mansaba bırakılır.

(2) Barajlı projeler kapsamında ÇED raporunda belirlenen doğal hayatın devamı için bırakılacak su üzerinde ayrı bir santral kurma imkânının bulunması halinde bu duruma ilişkin şirketin yazılı talebi üzerine istenecek fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde buna izin verilir. Bağlantı esasları dâhilinde bu projenin ilgili kurum/kuruluş tarafından ayrı bir tesis olarak değerlendirilmesi durumunda bu proje için ayrı Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. Barajı işleten/işletecek tüzel kişilik ile bu tesisi işleten/işletecek tüzel kişilik aynı olmak zorundadır.

(3) Ortak tesisi DSİ, HES kısmı özel sektör tarafından inşa edilen projeler kapsamında doğal hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde ayrı bir santral kurma imkânının bulunması halinde, bu santral teknik ve işletme kolaylığı açısından HES yatırımcısı tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir:

a) Yapılacak ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretiminin %50’si aşağıdaki formül çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde DSİ’ye ödenir. Kaynak katkı payı ihtiva eden projelerde ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretimine karşılık gelen bedel, hesaplanan kaynak katkı payı güncel değerinin (K1) değerini %50 oranında aşması durumunda; ödemelerde %50 oranı dikkate alınır.

İKP = E x K1x 1/2 x1/100

İKP : İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)

E : Bu tesis için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınacak yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)

b) Doğal hayat suyu üzerine kurulacak HES’i işleten/işletecek tüzel kişilik aynı olmak zorundadır. HES’i işleten/işletecek tüzel kişiliğin bu tesisi kurmak/işletmek istememesi halinde, proje DSİ internet sitesinde başvuruya açılır.

Su kullanım hakkı anlaşmasının tadil edilmesi

MADDE 15 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması aşağıdaki durumlarda tadil edilir:

a) İmzalanmış su kullanım hakkı anlaşmasında aşağıdaki unsurların değişmesi;

1) Kurulu güç,

2) Tesis tipi,

3) Tesisin kurulacağı il,

4) Şirket unvanı.

b) Su kullanım hakkı anlaşmasının herhangi bir maddesinde sehven hata yapıldığının anlaşılması.

c) Mevzuat değişikliklerinin su kullanım hakkı anlaşmasının tadil edilmesini gerektirmesi.

(2) Noter huzurunda imzalanan tadil edilmiş su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin olarak DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.

ÇED ve mansap su hakları raporu

MADDE 16 – (1) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması şirketin sorumluluğunda olup su kullanım hakkı anlaşması imzalanması öncesi bu kararların ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Şirket, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmadan önce DSİ’ce belirlenen kriterlere göre ekonomik değerlendirmeleri de içeren Mansap Su Hakları Raporunu ve gerekmesi halinde ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporunu hazırlar ve DSİ’nin onayına sunar. Mansap Su Hakları Raporu ile Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporları, Şirket tarafından her on yılda bir DSİ’ce belirlenen kriterlere göre yeniden revize edilerek güncellenir ve DSİ’nin onayını alır.

(3) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınmasına esas teşkil eden ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlerin gerçekleştirilmemesi ve olumsuz sonuçlardan şirket sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kot artırma ve kot kaydırma talepleri

MADDE 17 – (1) Projede izin verilen kotların değiştirilmesine yönelik teknik gerekçelerden kaynaklı kot artırma ve kot kaydırma talepleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir;

a) Regülatörlü projelerde (kontrollü ve kontrolsüz) maksimum su kotu olarak 100 yıllık taşkın su kotu esas alınır ve bu kot menbadaki (varsa) projenin kuyruksuyu kotunu etkilemeyecek şekilde belirlenir.

b) Barajlı projelerde maksimum su kotu olarak maksimum işletme su kotu esas alınır, bu kot kamulaştırma ve varsa içmesuyu koruma sahasını etkilemeyecek şekilde belirlenir.

c) Su kullanım hakkı anlaşması imzalanmış projelerde anlaşmanın imzalanmasına esas fizibilite raporu kotları esas alınacaktır. Ancak geçici kabulden önce şirket tarafından yapılan ilave çalışmaların sonucu projenin DSİ internet sitesinde başvuruya açıldığı/uygun bulunduğu kotlardan çeşitli sebeplerle kullanılmayan kısmın şirket tarafından tekrar kullanılmasının talep edilmesi halinde bu talep; kotların müsait olması, yeni durumdaki brüt düşünün projenin DSİ internet sitesinde başvuruya açıldığı formülasyondaki brüt düşüyü aşmaması şartıyla DSİ tarafından kabul edilebilir. Bu talep kot artışı olarak değerlendirilmez. Bu bent hükmü bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanmış projelerden bu kapsama girenlere de uygulanır.

ç) Santral koordinatları değişmeden DSİ’den uygun görüş almak şartıyla; santralın gömülmesi ve yapılacak yatak taraması neticesinde kuyruk suyu kotunun düşürülmesi ile projenin brüt düşüsünde meydana gelecek artış kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak DSİ’nin uygun görüşü alınmadan dere yataklarına müdahalede bulunulamaz. Bu hususta ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uyulur.

(2) Kot artışlarında aşağıdaki formüller çerçevesinde işlem tesis edilir:

a) Projede hidroelektrik kaynak katkı payı yok ise uygulanacak formül:

İKP = (H2- H1) / H2 x E x K1 x 1/2 x 1/100

İKP : İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)

H1 : Tesisin kot değişikliği öncesi düşüsü (m) (Regülatörlü projelerde; Q100 kotu ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark, barajlı/depolamalı projelerde; maksimum işletme su kotu ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark)

H2 : Kot değişikliğinden sonraki düşü (m)

E : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınacak yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)

b) Projede Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı var ise uygulanacak formül:

1) Kaynak Katkı Payı Toplantısı bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış projeler için;

KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x 1/2 x1/100 + (H1 / H2) x KR x E x K1/K2 x1/100

K2= Teklif yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı.(Kr.)

KR: Şirket tarafından Toplantıda DSİ’ye birim kilowattsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen Kuruş/100

2) Kaynak Katkı Payı Toplantısı bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan projeler için;

KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x1/2 x1/100 + (H1 / H2) x T x P x K1/K3

KP : Toplam Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı (TL/yıl)

(3) Aynı su kaynağı üzerinde bulunan ve aralarında başka proje bulunmayan iki (veya daha fazla) projenin DSİ’nin uygun görüşüyle birleştirilmesi durumundaki kot artışlarına ilişkin olarak;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce toplantısı yapılmış birleştirilen projeler kaynak katkı payı ihtiva ediyorsa birleştirilen yeni proje için belirlenen yeni kaynak katkı payı değeri göz önüne alınarak uygulanacak formül,

KP = (HX/ HY) x E x K1 x 1/2×1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x E x K1/K2 x1/100

aY : Yeni Katkı Payı Değeri Q1: 1 Nolu Tesisin Ortalama Debisi

H1 : 1 Nolu Tesisin Brüt Düşüsü a1: 1 Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri

Qn : N Nolu Tesisin Ortalama Debisi Hn: N Nolu Tesisin Brüt Düşüsü

an : N Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri QY: Yeni Tesisin Ortalama Debisi

HY : Birleştirilen Projenin Brüt Düşüsü

HX : Proje kapsamına alınan kot

Yukarıdaki formülde verilen (aY) değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır:

a. 1) HY ≥ H1+…+ Hn ise aY = [(Q1 xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / [QYx(H1+…+Hn)]

a. 2) HY <H1+…+ Hn ise aY = [(Q1xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / (QYxHy)

1) Birleştirilen proje için su temin hesaplarının ilk duruma göre yenilenmiş olması durumunda, ilk durumdaki ayrı projelerin su temin hesapları da bu değerler ışığında yenilenir ve hesaplamada bu değerler esas alınır.

2) Birleştirilen projelerden birden fazlasının katkı payının olması ve bu projelerin katkı payı toplantılarının farklı yıllarda yapılmış olması durumunda birleştirilen projeler hangi proje üzerinden devam edecekse, diğerinin teklif değeri devam edecek projenin teklif yılına güncellenerek formüle yerleştirilir.

b) Projeler kaynak katkı payı ihtiva etmiyorsa uygulanacak formül:

İKP = (HX/ HY) x E x K1x 1/2 x 1/100

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra toplantısı yapılmış projeler için birleştirme talebi gelmesi durumunda talebe ilişkin olarak uygulanacak formül:

KP = (HX/ HY) x E x K1x1/2 x 1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x Pt x K

Pt: 11 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde projelerin birleşmeden önceki kurulu güç toplamı

(5) Birleştirilen projelerde birleştirmeden sonra kot artış talebinin gelmesi durumunda ikinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) DSİ’nin uygun görüş vermesi halinde, projenin brüt düşüsünü arttırmamak ve proje kotlarının tamamen izin verilen kotlar dışına çıkarılmaması şartıyla gelen proje kotlarının kaydırılması yönündeki talepler uygun olarak değerlendirilir. İlk projenin toplam brüt düşüsünü aşacak şekilde gelen taleplerde ise aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7) Ortaklık yapısı aynı olan şirketlere ait ardışık projelerin kendi içerisinde kot kaydırma talepleri kot artışı olarak değerlendirilmez.

(8) Kot artışından kaynaklı olarak yukarıda verilen formüller çerçevesinde hesaplanacak katkı payı tutarları şirketler ile imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasına veya ek mukaveleye derç edilecek özel hükümde belirtilen esaslar dahilinde işletme süresince DSİ’ye ödenir.

Geçici teminat mektubu ile ilgili esaslar

MADDE 18 – (1) DSİ başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun tutarını projenin özelliğine göre beş katına kadar arttırabilir.

(2) Başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde su kullanım hakkı anlaşmasının imzalanamayacağının anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi uzatılır. Şirket eski geçici teminat mektubunun süresi dolmadan yeni teminat mektubunu idareye vermek zorundadır.

(3) Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmayan projelerde şirketler, mektup üzerindeki geçerlilik tarihinden otuz gün öncesine kadar en az bir yıllık süre uzatım yazılarını DSİ’ye sunmak zorundadır. Şirket yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde DSİ tarafından şirkete mektubun geçerlilik tarihinden otuz gün önce uyarı yazısı yazılarak mektubun geçerlilik tarihinden on gün öncesine kadar gereğinin yapılması şirketten istenir. DSİ’nin talebi yerine getirilmediği takdirde geçici teminat mektubunun bitim süresinden on gün önce ilgili bankaya yazı yazılarak irat kaydedilmesi DSİ tarafından istenir.

(4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılacak başvurularda geçici teminat mektubu şartı aranmaz.

(5) Başvuruda alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun görülmesi halinde davet yazısında belirtilmek üzere hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı için de geçerli olur.

(6) DSİ’ye sunulacak geçici teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen geçici teminat mektupları ile de sağlanabilir.

(7) Geçici teminat mektubu aşağıdaki hallerde şirkete iade edilir:

a) Tekli başvurulara ilişkin geçici teminat mektupları ile birden fazla başvurularda en yüksek teklif veren şirkete ait geçici teminat mektupları DSİ ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasını müteakip yetkililere tutanakla geri verilir.

b) Geçici teminat mektupları, 10 uncu madde uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının tamamlanmasının ardından, en yüksek teklifi vermiş olan şirket hariç diğer şirket yetkililerine tutanakla geri verilir.

c) 6 ncı madde kapsamında yapılacak başvurudan sonra şirketin, başvurusu DSİ internet sitesinde ilan edilmeden başvurusundan vazgeçmesi veya DSİ tarafından yapılan inceleme neticesinde şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde iade edilir. Şirketin başvurusuna ilişkin olarak herhangi bir inceleme işlemi tesis edilmemiş ise yatırılan kontrol ücretleri de iade edilir.

ç) Şirketten kaynaklanmayan bir sebeple projenin iptal edilmesi durumunda iade edilir.

d) Projeye başvuru yaptıktan sonra projenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan ve projenin yapılabilirliğini olumsuz etkileyen duruma ilişkin olarak ayrıca projenin teknik veya ekonomik olarak yapılabilirliğinin kalmaması sebebiyle veya yapılması halinde çevreye vereceği ağır tahribattan dolayı şirket tarafından vazgeçme talebi gelmesi durumunda bu hususlarda şirket tarafından hazırlanacak teknik raporun DSİ tarafından kabul edilmesi halinde geçici teminat mektubu şirkete iade edilerek proje başvurusu iptal edilir.

e) Şirketin başvuru esnasında bilgi sahibi olamayacağı başvuru tarihinden sonra rapora bağlanmış bir proje ile çakışma veya DSİ tarafından verilen/duyurulan bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklı bir olumsuzluktan dolayı proje başvurusunun aynı havza içerisinde revize edilme şansının da olmaması durumunda proje başvurusu iptal edilerek yatırılan ücretler ve geçici teminat mektubu şirkete iade edilir.

f) Yeni bir geçici teminat mektubunun sunulması durumunda mevcut geçici teminat mektubu iade edilir.

(8) Geçici teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen herhangi bir yükümlülüğün şirketler tarafından yerine getirilmemesi halinde irat kaydedilir.

(9) Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Şirketin yükümlülükleri ile ilgili esaslar

MADDE 19 – (1) Şirket ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler ile aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) DSİ tarafından talep edilen veya DSİ’ye sunulacak olan bildirim, rapor ve diğer evrakları ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esaslar ile DSİ tarafından bu konuda yazılan yazılarda belirtilen hususlara uygun olarak DSİ’ye sunmak.

b) DSİ tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen tüm talimatlara uymak.

c) DSİ tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam ve doğru olarak Kuruma vermek.

ç) Su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümlere uymak.

d) Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmamış projelerde, projeyle ilgili geçerli geçici teminat mektubunu DSİ’de bulundurmak.

e) DSİ’ye ödenmesi gereken ücretleri eksiksiz ve zamanında yatırmak.

f) Faaliyet alanlarına göre ilgili diğer mevzuatların gereklerini yerine getirmek.

(2) Şirket, tesislerin yapı denetimi konusunda 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Bildirimler

MADDE 20 – (1) DSİ’ce bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut su kullanım hakkı anlaşmaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları EPDK’dan lisans almaları şartıyla üretim lisansı süresince geçerlidir.

(2) Mevcut sözleşmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve DSİ katılım payları tarife yoluyla TETAŞ tarafından ödenen işletmedeki yap-işlet-devret modeli hidroelektrik santrallerin sözleşmelerinde ABD Doları cinsinden yer alan DSİ enerji katılım payları, sözleşmede yer aldığı miktarda ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru üzerinden her işletme yılının sonunda DSİ’ye ödenir.

(3) Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şirketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için Yİ-ÜFE uygulanır.

(4) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin mevcut Su Kullanım Anlaşmalarındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.

(5) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri için ilgili tüzel kişilere EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında resen lisans verilmesi halinde, mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla su kullanım hakkı anlaşmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir.

Taşınmazların EÜAŞ’ye devri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına ilişkin hükümler, bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ’ye devir işlemlerine ait usul ve esasları belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmaları da bu maddede belirtilen hükümlere göre imzalanır.

Müracaat süresini geçiren şirketler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi kapsamında DSİ’ye süresi içerisinde müracaat etmemiş şirketlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde DSİ’ye müracaat etmeleri halinde işlemler kaldığı yerden devam eder.

Teminat ve hizmet bedelleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.

(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası uyarınca başvurusu EPDK tarafından reddedilen şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları irat kaydedilmeyerek iade edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen projelerin DSİ veya mülga EİE tarafından geliştirilen projeler olması durumunda bu projelere başvuru esnasında projenin özelliğine göre şirketlerden alınan taahhütname çerçevesinde şirketler tarafından DSİ veya mülga EİE’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödenmiş kısımlarının dışında kalan kısmı tahsil edilmez, ödenen hizmet bedelleri iade edilmez.

(4) DSİ’ye başvurusu yapılmış ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce su kullanım hakkı anlaşması imzalanmamış proje başvurularını sonlandırmak isteyen şirketler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altmış gün içerisinde DSİ’ye başvurmaları halinde, DSİ’ce uygun bulunan başvurular sonlandırılarak teminatları iade edilir.

Mansap ve kuyruksuyu sonrası su hakları raporu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye açılmış bulunan HES tesisleri için Mansap Su Hakları Raporu olan şirketler bu rapora ek olarak gerektiği tespit edilen ve ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporunu hazırlar ve DSİ’nin onayına sunar.

(2) Şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce işletmeye açılmış Mansap Su Hakları Raporu ve gerektiği tespit edilen ancak Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporu bulunmayan HES tesisleri için oniki ay içinde bu raporları hazırlar ve DSİ’nin onayına sunar. Bu sürenin yeterli olmaması halinde DSİ tarafından şirkete ek süre verilebilir.

Atıl hidroelektrik santralleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 15 inci maddesine göre Kanunda öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunan hak sahiplerine ait işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Taahhütlerin ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin EK-5’indeki taahhütnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ödemeyi, ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir kararından sonra ödemesi gereken şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, haklarında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin, başvuruyu yaptıkları tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler hariç olmak üzere kalan borç dikkate alınarak düzenlenecek yeni taahhütname hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Ekler için tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın