0222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Kanun Numarası: 222, Kabul Tarihi: 05.01.1961, Resmi Gazete T/S: 12.01.1961/10705

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Mevzuatın Başbakanlık mevzuatta yer alan tam hali, metnin sonunda yer almaktadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

OKULLARIN ARSA VE ARAZİ İŞLERİ

Madde 60- Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köy muhtarından teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Madde 61- (Değişik madde: 27.02.1986/254 s. KHK)[1] (Değişik madde: 12.11.2003/5002)[2] Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur.

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz.

Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.

Madde 62- İlkokula tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdikı ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.

Madde 63- 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile satınalınır. Malsahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.

Satınalma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.

Madde 64- Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.

Madde 65- Okullar için tahsis, satınalma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.

Bunların ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.

Madde 66- (Değişik madde: 12.10.1983/2917)[3] 4274 ve 5129 sayılı kanunlarda şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkulerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.

Madde 67- Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.

Madde 68- (Değişik madde: 12.10.1983/2917)[4] Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulama yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.

Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtayaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarfedilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.

Geçici Madde 7- (Ek: 12.10.1983/2917) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmaz mallar, intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.

Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerine Devlet veya özel idare bütçesinden katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edilen veya edilmekte olan taşınmaz mallar için de bu maddenin birinci fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur.

Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.

 

  1. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 61- Okul bınalarn’n yapılacağı arsaların, suyu, havası, elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde olması goz önünde bulundurulur.Okul binaları, hapishane, meyhane, kahvehane, bar gibi umumi yerlerden en az 100 metre uzakta olacaktır.”
  2. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 61- Okul binası yapılacak veya okul binası olarak kullanılacak gayrimenkullerin bulunduğu yerin suyu, havası elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde olması gözönünde bulundurulur.Okul bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması zaruridir.Okul ve tesislerinin bulunduğu yerin yüz metre civarında ikinci fıkrada sayılan yerler ile açık alkollü içki satılan yerler açılamaz.Hangi mahalde yüz metre şartı aranmayacağı hususunda karar vermeye, o yer mülkî idare amiri yetkilidir.”
  3. Maddenin değişiklikten önceki şekli: “Madde 66- 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar koy okullarınatahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nızasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna gore sağlanacak topraklar, mahallî ilköğretim kurularının teklifi ve koy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile koy ihtiyar heyetince imece ve sair suretlerle işletilir veva karaya verdir Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen butun gayrımenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ılgılı olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.
  4. Maddenin değişiklikten önceki şekli: “Madde 68- Oku1ların uygulama bahçelerinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi ıçin gerek, tohum, fıdan ve tarım araçları gibi ihtiyacın koy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.Uygu1ama bançelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere koy bütçelerine gelir kaydedilir.Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı mahalli ilkoğretim kurulları tanından kararlaştırılır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın