3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu

İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu

Kanun Numarası: 3796, Kabul Tarihi: 30.04.1992, Resmi Gazete T/S: 05.05.1992/21219

Amaç ve Kapsam             

Madde 1 – Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.

Kurul ve Komite Kurulması  

Madde 2 – Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

Madde 3 – İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve görevlendireceği iki üye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden teşekkül eder.

Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.

Bu Kurulda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden Kurul Başkanınca belirlenen birer üye as başkanlık görevini yürütürler.

Bakanın katılmadığı toplantılarda Kurula as başkanlar sırayla başkanlık yaparlar.

Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Arsa Tahsisi

Madde 9 – Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine veya İstanbul Özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.

Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Tesis ve Gayrimenkullerin Devri             

Madde 16- İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yaptırılan spor tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle kararlaştırılır.

Madde 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın