6165 sayılı İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 6165
Kabul Tarihi 15.07.1953
Resmi Gazete T/S 22.07.1953/8464
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1 – İstanbul Belediyesince inşasına başlanılmış olan Opera binası inşaatının ikmali, idare ve işletilmesi; sarfedeceği para nispetinde mülkiyetine hissedar olmak şartiyle Hazineye bırakılmıştır.

Madde 2- (Değişik: 16.08.1961/350)[1] Birinci maddede yazılı Opera binası inşaatının ikmali için (75) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve faizleri ile birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 3 – İkinci madde gereğince girişilecek taahhütler, her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Vekaleti kısmında açılacak hususi bir fasla konulacak tahsisatla karşılanır.

Ek Madde 1(Ek: 27.05.1959/7306)[2] 6165 sayılı kanun mucibince yaptırılmakta olan İstanbul Opera binası ikmali inşaatı ile tefriş ve tezyin işlerini toplu veya kısımlar halinde 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (H) fıkrasına ve 135 inci maddesine tabi olmaksızın pazarlıkla yaptırmaya Nafia Vekili mezundur.

Madde 4 – Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  1. Madde 2- Birinci maddede yazılı Opera binasının inşaatının ikmali için (10) milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili salahiyetlidir .
  2. 27.05.1959/7306 sayılı Kanunun 1. maddesi ile gelen ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın