1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 1905
Kabul Tarihi 26.12.1931
Resmi Gazete T/S 31.12.1931/1990
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Madde 1– Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine mevdu olması lazım geldiği halde Hükümetin kayda müstenit ıttılaı haricinde kalmış olan bilumum menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli ve ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanet ile esham ve tahvilatı ve sigorta matluplarını ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden aşağıdaki nispetlere göre ikramiye verilir:

Menkullerde Gayrimenkullerde
5000 liraya kadar yüzde 30 yüzde 20
25000 liraya kadar, 5000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 25 yüzde 15
50000 liraya kadar, 25000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 15 yüzde 12
100000 liraya kadar, 50000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10 yüzde 10
100000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 7,5 yüzde 7,5

Mühim ihbarlarda (değişik ibare: 02.07.2018/700 s. KHK)[1] Cumhurbaşkanı karariyle bu nispetler icaba göre teyit edilebilir.

Madde 2– İhbar, Devlet memurları tarafından vaki olduğu takdirde ihbar edenlere birinci maddenin şeraiti dahilinde ve bu maddedeki nispetlerin yarısı miktarında ikramiye verilir.

Ancak birinci maddedeki emvalin ve intifa haklarının tahrir ve tahakkuku ile vazifedar olan memurlarla bu memurları sevk ve idare eden amirlere ihbar mukabili olarak ikramiye verilir.

Madde 3– Bu kanunun neşri tarihinden evvel vaki olupta taalluk eylediği menkul ve gayrimenkul emval ile intifa haklarının Hazineye aidiyetinin tahakkuk muamelesi henüz hitam bulmamış olan ihbarların muhbirlerine dahi bu kanunun hükümlerine göre ikramiye verilir.

Madde 4– Verilecek ikramiyelerin hesabında menkullerin ve intifa haklarının o tarihteki miktar ve rayiç kıymetleri, gayrimenkullerin arazi ve bina vergileri kanunlarına göre tayin olunacak kıymetleri, esastır.

Madde 5– Asariatika ve defineler hakkındaki hususi hükümler mer’idir.

Madde 6– Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:

500 liraya kadar yüzde 15
5000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için yüzde 30
15000 liraya kadar, 5000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 20
15000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir.

Muhbirleri mevcut olupta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabil mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verilir.

Bilumum malmemurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde vazifedar olanlara ikramiye verilmez.

Madde 7– Bu kanunun birinci ve altıncı maddelerinde yazılı mektumları zahire çıkarmakta emsali meyanında fevkalade hizmeti görülen varidat tahakkuk ve tetkik memurları bulundukları mahallin en büyük malmemurunun talebi ve Maliye Vekaletinin takdir ve tensibi ile misil zamları fazlalarından iki maaş baliğine kadar nakten taltif olunabilirler.

Madde 8– Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9– Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.

  1. Burada yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın