Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete T/S: 28.06.2015/29400

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatırımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incelenerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer havuzların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilmiş olan iç sular, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislere uygulanır.

(2) (Değişik : 29.12.2017/30285)[1] Bu Yönetmelik hükümleri aksi belirtilmedikçe; kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar dışındaki tesisler, tüm sanayi bölgelerindeki tesisler, serbest bölgelerdeki tesisler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik madde: 31.12.2018/30642-4. Mük)[2] (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu  ile 26/9/2011 tarihli ve  655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarına bakım-onarım, tadilat ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa hizmeti veren tesisi,

b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

c) Gemi mühendisi: Gemi mühendisleri odasına kayıtlı mühendisi,

ç) Gemi sanayi veritabanı programı (GSVP): Tesis ve tüm gemi ve su araçlarının inşa, bakım-onarım, tadilat gibi mevcut ve güncel bilgilerinin girildiği istatistikî veritabanı programını,

d) İdare: (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük)[3] Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

e) İTDK (İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu): İnceleme, tespit ve denetim amacıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

f) İşletme izni belgesi: Bu Yönetmelik gereği işletme izni kriterlerini yerine getiren tesislere verilen ek-8’deki belgeyi,

g) Kısmi işletme izni belgesi: Bu Yönetmelik gereği kısmi işletme izni kriterlerini yerine getiren yeni tesislere verilen ek-7’deki belgeyi,

ğ) Liman başkanlığı: Tesisleri, idari sınırları içerisinde bulunduran (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük)[4] bağlısı liman başkanlığını,

h) Mevcut tesis: 13/2/2009 tarihinden önce inşa, tadilat, bakım-onarım ve çekek faaliyeti yapıldığı belgelenen veya İdareden kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almış tesisi,

ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

j) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,

k) Tesis işleticisi: Tesisi ya da yüzer havuzu işleten veya tesisi temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

l) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı: Tesis alanında bulunan kızak, iskele, ambar, depo, bina gibi üst yapıların yerlerinin gösterildiği, ek-1’de belirtilen formata uygun olarak hazırlanan koordinatlı ve ölçekli planı,

m) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş tesisi,

n) Tekne imal yeri: Ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetmiş beş metreye kadar ve İTDK tarafından inceleme sonucuna göre kara ve denizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi,

o) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ö) Yüzer havuz: İçerisinde gemi inşa, tadilat, bakım-onarımın ve taşımacılıkta da kullanılabilen su aracını,

p) Yüzer havuz bağlama planı: Tesiste konuşlandırılacak yüzer havuzun bağlama elemanları, kapasitesi, bağlama konumu ve şekli gibi hususların gösterildiği, ek-2’de belirtilen formata uygun olarak hazırlanan koordinatlı ve ölçekli planı,

r) Yüzer havuz işletme izni belgesi: İdarece uygun görülen şekilde tesislerde konuşlandırılıp çalıştırılabileceği tespit edilen yüzer havuz için verilen ek-9’daki belgeyi,

s) (Değişik bent: 29.12.2017/30285)[5] Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu,

ş) Yeni tesis: Mevcut tesis kapsamında olmayan tesisi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tesis Yeri Belirleme, Kurma, Tevsi Yatırım, Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı

Başvuruları Onay ve Değerlendirme Esasları ile Kriterler ve İzinler

Tesis yeri belirleme kriterleri

MADDE 5 – (1) Tesislerin planlanması, kurulması için gerek kamu gerekse özel veya tüzel kişilerce yapılan müracaatlarla ilgili olarak; ek-3’ deki kriterlere göre İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu bir rapor hazırlanır.

(2) İTDK tarafından hazırlanan rapor İdareye sunulur. Rapor üzerinden İdarece değerlendirme yapılarak tesis yerinin olumlu veya olumsuz bulunması durumunda ilgililerine bu doğrultuda görüş bildirilir.

(3) Yeni tesis yapılması amacıyla birden fazla tesisin bulunacağı kooperatif veya ortak şirket yapısında olan yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya adına kullanma izni verilecek alanlarda, Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, tesis faaliyetleri için ortak kullanım alanı, sosyal alan veya benzeri kullanım amaçları için İdarece onaylanan tesis organizasyonu ve yerleşim planında gösterilen alanın kullanım şekli İdarece belirlenir.

Yeni tesis kurma ve modernizasyona yönelik tevsi yatırım başvurusu

MADDE 6 – (1) Yeni tesis kurma ve modernizasyona yönelik tevsi yatırımlarda yatırımcı, ilgili mevzuatına göre imar planı ve ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi işlemlerini sonuçlandırır.

(2) Yeni tesis kurma aşamasında İdarenin görüşü 5 inci madde kapsamında oluşturulur.

(3) Mevcut tesis için, onaylı imar planı bulunan ve tahsisi yapılmış alanlar üzerinde tevsi veya modernizasyon talebi bulunan yatırımcılar, ek-1’deki formata uygun hazırlattığı revize tesis organizasyonu ve yerleşim planını idareye onaylatır.

(4) Yeni tesis için, imar plan onayı ve ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi işlemlerini tamamlayan yatırımcı, ek-1’deki formata uygun olarak hazırlattığı tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı ve yatırım iş ve işlemleri ile bunlara ait prosedürü tamamladıktan sonra kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almak üzere İdareye başvurur.

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu

MADDE 7 – (1) Mevcut veya yeni kurulacak tesis ile revizeye ihtiyaç duyulması halinde hazırlanan tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Yatırımın veya revize yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor ve termin planı,

c) Tapu, kira sözleşmesi, Maliye Bakanlığından alınmış ön izni ve/veya tahsis sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı örneği, varsa ilave saha/dolgu için alınmış ön izni,

ç) Tesisin tamamını içeren onaylı uygulama imar planı paftasının ilgili idaresince onaylı örneği, plan notları ve lejantı içeren paftalar ve bunların sayısal dokümantasyon CD’si,

d) Ek-1’deki format dikkate alınarak hazırlanmış 6 nüsha 1/1000 ölçekli, gerekli görülmesi durumunda 2 adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli tesis organizasyonu ve yerleşim planı,

e) Yeni tesisin tersane olması durumunda, ek-1’deki formata uygun olarak hazırlanmış ve yetkilendirilmiş kuruluş tarafından vize edilmiş tesis organizasyonu ve yerleşim planı.

(2) Tesis organizasyonu ve yerleşim planında ek-1’de belirtilen yapılar ve yüzer havuza yönelik değişikliği gerektirecek her bir düzenleme için tesis organizasyonu ve yerleşim planı İdarece onaylanır.

(3) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı ek-1’de yer alan örnekte olduğu gibi hazırlattırılır.

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı değerlendirme esasları

MADDE 8 – (1) Başvurular, onaylı imar planı ve plan hükümleri ile İdarece belirlenen ek-1 ve ek-4’teki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

(2) İdarece gerekli görülmesi halinde İTDK marifeti ile mahallinde inceleme yapılır.

(3) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı, tesiste yer alan yapılar ve onaylı imar plan hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(4) Değerlendirme sonucu, yatırımcı ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Tesis kriterleri

MADDE 9 – (1) Tesislerde bulunması gerekli kriterler ek-4’te belirtilmiştir.

(2)Tesis kriterlerinden bazılarının bir başka yerde olduğunun beyan edilmesi veya hizmet olarak üçüncü şahıslardan alınması durumunda bu durum değerlendirmede dikkate alınır.

Kısmi işletme izni belgesi başvurusu

MADDE 10 – (1) Yeni tesisler, kısmi işletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvururlar.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

ç) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni sözleşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

d) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

e) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği,

f) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.

İşletme izni belgesi başvurusu

MADDE 11 – (1) İşletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

ç) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni sözleşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

d) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

e) (Değişik bent: 04.01.2020/30998)[6] Dolgu ve kıyı yapılarının uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına veya mevcut yapılar için vaziyet planlarının onaylandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,

f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği,

g) İlgili kurumundan alınmış tesisin yangınla mücadelede yeterli olduğuna dair belge,

ğ) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği,

h) Tesisler için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

ı) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.

Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvurusu değerlendirme esasları

MADDE 12 – (1) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvuruları; başvuru evrakları, onaylanmış tesis organizasyonu ve yerleşim planı ve ek-4’te belirtilen kriterlerden inşa-bakım-onarım-tadilat-çekek yapabilecek kadar donanıma sahip olduğunun İTDK tarafından raporlanması durumunda İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Yeni tesisler için kısmi işletme izni belgesi süresi İdarece uygun görülen termin planı süresi sonuna kadar verilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) İşletme izni belgesi beş yıllık bir süre için verilir ve bu süre içerisinde İdarece İTDK kurularak tesis en az bir defa denetlenerek gerekli görülmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar bu konuda bilgilendirilir.

(4) İşletme izni belgesi her beş yıl sonunda tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu İTDK tarafından kontrol edilerek yenilenir.

(5) Tesis işleticisi beş yılın tamamlanmasına en az altmış gün kala işletme izni belgesini yenilemek için İdareye müracaat eder.

(6) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi, tesis işletmecisi dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve devredilemez.

(7) Yeni tesisler kısmi işletme izni veya işletme izni olmadan faaliyette bulunamazlar. Bu tesisler için işletme izni, İdarenin uygun gördüğü termin planı süresi sonunda alınmak zorundadır.

(8) (Değişik fıkra: 04.01.2020/30998)[7] Deniz cephesi elli metreden az olan ancak İTDK tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre kara alanı ve denizdeki fiziksel şartları uygun bulunan tekne imal yerlerinde yüz elli metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım işlemleri, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesinde belirtilmek şartıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüzer Havuz İşletme Ön İzni, İzin, Devir ve Unvan Değişikliği Başvuruları ile

Değerlendirme Esasları

Yüzer havuz işletme ön izni belgesi başvurusu ve değerlendirme esasları

MADDE 13 – (1) Tesis işleticisi, yüzer havuzun satın alma veya inşa ve/veya kiralama işlemleri öncesinde, yüzer havuzun tesiste konuşlandırılabileceğine dair İdareden yüzer havuz işletme ön izni alır. Tesis işleticisi ön izni almak için ek-5’ teki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur.

(2) (Değişik fıkra: 04.01.2020/30998)[8] İdarece, ek-5’teki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. Konuşlandırılması uygun görülen yüzer havuza ilişkin yüzer havuz bağlama planı İdarece onaylanarak yüzer havuz konuşlandırılması için yüzer havuz işletme ön izni verilir. Verilen izin, veriliş tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Başvurulması halinde, verilen yüzer havuz işletme ön izni süresi, yüzer havuzun tesiste inşa edilmesi durumunda 2 yıla kadar, yüzer havuzun satın alınması durumunda da 1 yıla kadar ilave bilgi belge olmaksızın İdarece uzatılabilir. Bu süreler sonunda yüzer havuz işletme izni belgesi alınmayan yüzer havuzlar için verilen yüzer havuz işletme ön izni iptal edilmiş sayılır.

(3) Yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuz dışında İdareden izin alınmadan başka bir yüzer havuz getirilemez. Ancak yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuzun boyutlarından daha küçük başka bir yüzer havuzun söz konusu olması durumunda ek-5’deki bilgi ve belgelerin İdareye sunulması ve yüzer havuzun daha önce uygun görülmüş konum dışına taşmaması kaydıyla verilmiş olan yüzer havuz işletme ön izni geçerli sayılır.

(4) Yüzer havuz İdarenin vermiş olduğu yüzer havuz işletme ön izni doğrultusunda onaylı yüzer havuz bağlama planına göre konuşlandırılır.

(5) Yüzer havuz bağlama planı ek-2’deki yer alan örnekte olduğu gibi hazırlattırılır.

Yüzer havuz işletme izni belgesi başvurusu ve değerlendirme esasları

MADDE 14 – (1) İdarece ek-6’daki bilgi ve belgeler ile birlikte yüzer havuz işletme izni alınabilmesi için tesis organizasyonu ve yerleşim planı, yüzer havuzda gösterilecek şekilde revize edilerek altı nüsha olarak İdareye onaylatılır. İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülmesi halinde yüzer havuza ilk seferinde verilecek izin tesisin kısmi işletme izni veya işletme izni süresi kadar daha sonra ise geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde yüzer havuz işletme izni belgesi verilir.

(2) Her beş yıl sonunda tesis işleticisinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek yüzer havuz işletme izni belgesi İdarece yenilenir.

(3) Tesis işleticisi, beş yılın tamamlanmasına en az altmış gün kala yüzer havuz işletme izni belgesi yenilenmesi için İdareye müracaat eder.

(4) Yüzer havuzun başka bir yerde üç aya kadar konuşlandırılması, geçici yer değişikliği veya yüzer havuzun havuzlanmasına yönelik başvurular ilgili liman başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve idare bilgilendirilir.

(5) Her yüzer havuz için ayrı yüzer havuz işletme izni belgesi alınır.

(6) Yüzer havuza ilişkin tüm yetki ve sorumluluk tesis işleticisine aittir.

(7) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elemanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elemanlarının kalınlık ölçümünü içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun beş yılda bir İdareye ibrazı zorunludur.

(8) Yüzer havuzun boy ve kapasitesini aşmayacak şekilde havuzlama işlemi yapılır.

(9) Yüzer havuzun tesis dışında su aracı olarak kullanılmak istenmesi durumunda su aracı uygunluk belgesi aranır.

Tesis kira ve devir başvuruları ve değerlendirme esasları

MADDE 15 – (1) Maliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni verilen ve yatırımı tamamlanmış tesislere ilişkin sahiplik/hisselerin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrine yönelik başvurular Maliye Bakanlığına yapılır. İdarenin uygun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatı çerçevesinde izni verilebilir.

(2) Tesis işleticisi, yer tahsisini yapan ilgili kurumca alınmış taahhütname ya da sözleşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, idarenin uygun görüşünü ve ilgili kurum veya kuruluşların iznini almak kaydı ile tesisin tamamını kiraya verebilir. Bu durumda yeni sahip tesis işleticisi sayılır.

(3) Devir alacak veya kiralayacak tüzel veya gerçek kişilik aşağıdaki bilgi veya belgeler ile İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Devir sözleşmesi aslı veya idarece onaylı örneği,

c) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

ç) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi.

(4) İdare, yukarıdaki bilgi veya belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, devir işlemlerine ilişkin görüşünü 15 gün içerisinde ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.

(5) İlgili kurumun veya kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda devir işleminin gerçekleşmesi halinde devir alan, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesini yenilemek için aşağıdaki bilgi veya belgeler ile İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Devir alana ait kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

c) Devralana ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının veya faaliyetine yönelik izninin aslı veya idarece onaylı örneği,

ç) Devredilen tesise ait yüzer havuz varsa, yüzer havuzun yeni sahiplik belgesi veya kira kontratı aslı veya idarece onaylı örneği.

(6) Devir alacak veya kiralayacak tüzel veya gerçek kişilikçe, tesiste yeni yapılacak bir yatırımın öngörülmesi veya mevcut yatırımın devam ettirilmesi durumunda bu isteğini belirtir taahhütname ile beraber gerekli görülür ise ek termin planı İdareye verilir.

(7) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi İdarece yeniden düzenlenir.

(8) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi geçerliliği, tahsis veya kira süresi bitiminde bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

Tesis unvan değişikliği başvuruları ve değerlendirme esasları

MADDE 16 – (1) Unvan değişikliğinde aşağıdaki belgelerle birlikte idareye başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun ticaret sicil gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı aslı veya İdarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

(2) İdare, yukarıdaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, unvan değişikliğine ilişkin durumu ilgili kurum/kuruluşa bildirir.

(3) İlgili kurum/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi, varsa yüzer havuz işletme izni belgesi de yeniden düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin Çalışma Usul ve Esasları, Güvenlik Şartları ile Gemi Sanayi Veritabanı

Programı Uygulamaları, Komisyon ve Denetim

Tesislerin çalışma usul ve esasları, güvenlik ve çevre şartları

MADDE 17 – (1) Tesis yetkilisince, tesiste bulunan gemilerin inşa, tadilat, bakım-onarım ve çekek işlemlerine yönelik olarak, bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik olarak liman başkanlığınca verilen talimatlara uyulur.

(2) Tesislerde yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur. Güvenlik ve emniyete yönelik tedbirler alınır.

(3) Yüzer havuz kullanılırken can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize bırakılmadan önce her türlü yüzey temizliğinin sağlanması ve diğer emniyet tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin sorumluluğundadır.

(4) (Mülga fıkra: 04.01.2020/30998)[9]

(5) Liman başkanlığınca, tesislerdeki dolgu veya inşaat faaliyet izinlerinin olup olmadığı denetlenir. İzinsiz yapılan dolgu veya inşaat faaliyetleri idareye ve ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilir.

(6) Tesis işleticisi, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel durumu ile ilgili olarak;

a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve altyüklenici olarak tüm çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.

b) Tekne imal yeri ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi daimi olarak bulundurulur veya bir tescilli serbest gemi mühendisliği bürosu ile anlaşma yapıldığına dair sözleşme aranır. İnşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması veya sözleşme şartı aranmaz.

c) Tesislerde her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörler ile çalıştırılan diğer operatör ve kalifiye elemanlar sertifikalı olmak zorundadır.

(8) Tesis işleticisi, TÜRKAK A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur:

a) Irgat, kaldırma ve iletme makinalarının kontrollerini yaptırmak,

b) Taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak,

c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak,

ç) (Mülga bent: 04.01.2020/30998)[10]

(9) (Ek fıkra ve diğer fıkralar buna göre teselsül: 04.01.2020/30998) TÜRKAK A TİPİ Muayene kuruluşunca yapılacak iş ve işlemler sonucu hazırlanacak olumlu raporlar ile tüm ırgat, kaldırma ve iletme makineleri, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru hatlarının düzenli olarak tesis işleticisi tarafından yapılan bakım-tutumlarına ilişkin kayıtlar İdareye sunulmak üzere tesiste hazır bulundurulacaktır.

(10) Yabancı bayraklı deniz vasıtaları ile harici seferdeki Türk bandıralı deniz vasıtalarına yapılacak her türlü işlem gümrük kontrolü altında yapılacak olup tesislere giren çıkan eşya ve maddeler Gümrük Kanunu hükümlerine tabidir.

(11) Tersaneler, sınırlar ve çalışma alanlarının görüntülenebildiği kapalı devre kamera sistemi ile kontrol edilir. Görüntü kayıtları en az bir (değişik ibare: 29.12.2017/30285)[11] ay tesis yetkilisince saklanır.

Gemi sanayi veritabanı programı uygulamaları yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) (Değişik fıkra: 29.12.2017/30285)[12] Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hariç olmak üzere, kapsam içi ve kapsam dışı tüm tesisler GSVP’ye kaydolmak ve GSVP’de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

(2) İlgili kurumunca faaliyeti askıya alınan, faaliyetine son verilen tesisler ile kısmi işletme izni veya işletme izni sona eren tesislerin GSVP’de kayıtları askıya alınır.

(3) (Değişik fıkra: 29.12.2017/30285)[13] Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar, GSVP’ye kaydolmakla ve yapılacak sözleşmeye göre taraf olan askeri, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait işletmelerin uygun göreceği bilgileri GSVP’ye girmekle yükümlüdür.

(4) Kısmi işletme veya işletme izni almamış yatırım aşamasında olan kapsam içi tesisler İdarece istatistiki amaçla geçici olarak GSVP’de kaydedilir.

(5) GSVP’de kaydolmak için aşağıdaki bilgi veya belgelerle ilgili liman başkanlığına başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi,

ç) Kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

d) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya ilgili idareden alınan izni ve/veya kısmi işletme izni ya da işletme izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği.

(6) Yukarıdaki bilgi veya belgelerle birlikte ilgili liman başkanlığınca kapsam dışı veya kapsam içi tesisin yangınla mücadele durumu, enerji birimleri, revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu, su şebekesi ve/veya su deposu, atık sahası/deposu durumu ile inşa, bakım-onarım, çekek veya tadilat yapabilecek donanıma sahip olup olmadığına da bakılarak mahallinde yapılan değerlendirme İdareye bildirilir. İdarece uygun görülenlerin GSVP’ye kaydı yapılır.

(7) (Mülga : 29.12.2017/30285)[14]

(8) GSVP’den kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle bilgi girişinin yapılamaması halinde, bu durum İdareye bildirilmedikçe tesis yetkilisince veri girişi yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılır.

(9) GSVP’ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda ilgilisi Liman Başkanlığınca uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde Liman Başkanlığınca tesisin işlemleri gerçekleştirilmez.

(10) Herhangi bir işlem için liman başkanlığına tesis yetkilisince yapılan müracaatlarda, liman başkanlığınca işlem yapılmadan önce tesisin GSVP’deki bilgileri kontrol edilir, güncel olmayan bilgileri yenilenmeden işlemleri yapılmaz.

İnceleme, tespit ve denetim komisyonunun kurulması ve denetim

MADDE 19 – (1) İTDK, en az üç kişiden oluşacak şekilde İdarece belirlenir. Üyelerin en az ikisi üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinden mezun olan mühendis olmak zorundadır.

(2) İTDK tarafından mahallinde yapılacak olan tesis organizasyonu ve yerleşim planı inceleme ve onayı, yüzer havuz bağlama planı onayı, kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi, yüzer havuz işletme izni belgesi talepleri ve bu sayılanların haricinde taleplere yönelik her türlü incelemeler için, İdare tarafından belirlenmiş ücret, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. Makbuz başvuru dosyasına eklenir.

(3) Program dışı yapılan denetim ve tesis yetkilisinin talebi haricinde mahallinde inceleme veya denetim yapmak için ücret alınmadan İTDK kurulabilir.

(4) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor İdareye sunulur.

(5) Tesis ve yüzer havuz işletme izni belgesi verilen tesisler İTDK tarafından beş yılda en az bir kez denetlenir.

(6) İdare veya liman başkanlığı, tesislerin bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmediklerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ile Yaptırımlar

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Tesisler, İdare tarafından verilecek kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi ile faaliyet gösterirler.

(2) Tesisler, faaliyet konuları ve İdarece uygun görülen işleri yaparlar.

(3) Tesislerde yüzer havuz konuşlandırabilmek için İdareden yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması gerekir. Yüzer havuz, tesisin bir mütemmim cüzü olarak değerlendirilir ve tesiste konuşlandırılır.

(4) Yüzer havuzun başka bir tesiste üç aydan fazla konuşlandırılması halinde yeni tesis işletmecisi tarafından yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınır.

(5) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesinin İdarece askıya alınması durumunda tesiste varsa yüzer havuz işletme izni belgesi de askıya alınmış sayılır. Ancak yüzer havuza verilmiş iznin askıya alınması tesisin kısmi işletme izninin veya işletme izninin askıya alınmasını gerektirmez.

(6) Faaliyeti sonlanan, tahsis veya kira süresi biten tesislerin kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi veya yüzer havuz işletme izni belgesi geçerliliğini yitirir.

(7) Enerji, ulaşım ve altyapı projeleri ile sanayi tesislerine yönelik çelik konstrüksiyonlar İdareden izin alınmak kaydıyla tersane ve tekne imal yerlerinde yapılabilir.

(8) (Mülga: 31.12.2018/30642-4. Mük)[15]

(9) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularla ilgili iş ve işlemler meri mevzuat hükümleri dikkate alınarak İdarece sonuçlandırılır.

(10) Kısmi işletme izni/işletme izni askıya alınan bir tesiste 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen istisnalar haricinde faaliyette bulunulamaz.

Yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Tesis işleticileri bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirirler. Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetim sonucunda uymakla yükümlü oldukları kuralları ihlal edenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre liman başkanlığınca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

a) 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirlenen tesislerin kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi ile faaliyet gösterilmesi hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 50.000 TL, tekne imal yeri için 40.000 TL, çekek yeri için 30.000 TL,

b) 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tesislerin faaliyet konularına uygun iş yapmaları hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 20.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,

c) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 5.000 TL,

ç) 20 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen kısmi işletme izni veya işletme izni askıya alınan bir tesiste faaliyette bulunulamaz hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 5.000 TL,

d) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun başka bir yerde üç aya kadar konuşlandırılması, geçici yer değişikliği veya yüzer havuzun havuzlanması için liman başkanlığından izin alınması ile 20 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun başka bir tesiste üç aydan fazla konuşlandırılması halinde yeni tesis işletmecisi tarafından yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 5.000 TL, tekne imal yeri için 4.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,

e) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun perdeleme sisteminin kullanılmasına, yüzey temizliğinin yapılması ile emniyet tedbirlerinin alınması hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 5.000 TL,

f) 17 nci maddenin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen vasıflı personel durumu hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 5.000 TL, tekne imal yeri için 4.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,

g) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tesislerdeki dolgu veya inşaat faaliyet izinleri hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine, 618 sayılı Limanlar Kanunundaki cezaların üst limiti uygulanır. Üç ay içerisinde uygunsuzluk giderilmez ise ceza tekrarlanır. Üçer aylık periyotlarda kontrolü yapılır. Cezaya konu durum düzeltilmediği takdirde her seferinde ceza yenilenir.

ğ) Yukarıda belirtilen cezaların bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde katlanarak ceza kesilir.

(2) Cezalara yönelik liman başkanlığınca idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. Tutanak düzenleyen liman başkanlığı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) Tutanaklara liman başkanlığının adını açıkça yazmak ve damgasını basmak,

b) Tutanakları imzalayan personelin adının, soyadının, görev unvanının ve sicil numarasının yazılı olduğunu kontrol etmek,

c) Tebliğ mahiyetinde olmak üzere, hakkında tutanak düzenlenen özel veya tüzel kişiliğin imzasını almak ve bir nüshasını vermek, imza etmekten kaçınanlar için imzadan imtina etti şerhi koymak,

ç) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere borçlu gerçek kişi ise ikametgahının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) Verilen idari para cezaları bir ay içerisinde ödenir.

(5) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(6) İdari para cezası öngörülen eylemin aynı zamanda bir suç oluşturması durumunda kişi ya da kuruluş hakkında sadece suçtan dolayı cezai takibat yapılır.

(7) İTDK’ca yapılan denetimlerde 21 inci maddenin birinci fıkrasındakiler hariç olmak üzere, uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde, uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmesi için altı aya kadar süre verilerek tesis uyarılır. Verilen süre sonunda, belirlenen uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmemesi halinde ilave altı aya kadar daha süre verilerek tesis ikinci kez uyarılır. Verilen ilave süre içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti İdarece üç ay askıya alınır. Askıya alınma sebebinin ortadan kalkması sonrası yapılacak müracaat İdarece değerlendirilerek tesisin faaliyetine izin verilebilir. Askıya alınma süresi içerisinde de uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar süresiz askıya alınır.

(8) Tesisin faaliyet izninin askıya alınmasının diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, talep İdarece değerlendirilerek işlem yapılır.

(9) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

İstisnalar

MADDE 22 – (1) Kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi veya yüzer havuz işletme izni belgesinin askıya alınması durumunda, tesiste veya yüzer havuzda inşa, tadilat, bakım-onarım veya çekek işlemi askı sürecinden evvel başlamış olan veya askıya alındığına dair yazı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde askı sürecinden evvel kontrata bağlanmış işlerin belgelenmesi durumunda, kontrata bağlanmış işler ile mevcut gemi ve su aracı varsa bunların işlemi tamamlanana kadar İdarece izin verilir. Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının inşa, tadilat, bakım-onarım veya çekek faaliyetine müsaade edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra kapsam dışı tesislerde çalışan yüzer havuzlar için ek-6’da yer alan bilgi ve belgeler istenir. Ek-6’nın 6 ncı maddesindeki klas sörvey raporu beş yılda bir yenilenir.

(3) (Değişik fıkra: 04.01.2020/30998)[16] Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin sorumluluğundadır. Bu tür tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis işleticisi tarafından hizmet bedellerinin ödenmesi zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücret tesis işleticisi tarafından Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacaktır. Her bir hizmet için liman başkanlığınca ayrı ayrı ücret alınacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 23 – (1)10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut tesisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik fıkra: 04.01.2020/30998)[17] Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi 31/12/2020 tarihine kadardır. Bu tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam edecek olan tesislere Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.

(2) Mevcut tesislerden işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

Mevcut yüzer havuzlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik fıkra: 04.01.2020/30998)[18] Yüzer havuz işletme izni belgesi geçerlilik tarihi sona ermiş, mevcut tesislerdeki yüzer havuzlara yönelik iş ve işlemlerde de Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uygulanır.

(2) Mevcut yüzer havuzlar için yüzer havuz işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

Kapsam dışı tesisler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) (Değişik fıkra: 29.12.2017/30285)[19] Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük)[20] (değişik ibare: 04.01.2020/30998)[21] 31/12/2020 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.

Bakanlık projeleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlık projeleri için uygun görülen kooperatiflere üye olan mevcut tesisler iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri almak kaydıyla 31/12/2020 tarihine kadar işletme izni almak zorundadır. İdare uygun gördüğü sıklıkta bu tesisleri denetler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) (Değişik madde:31.12.2018/30642-4. Mük)[22] Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 1. Değişiklikten önceki şekli: “(2) Bu Yönetmelik hükümleri aksi belirtilmedikçe; tüm sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri ile kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar dışındaki tesisler hakkında uygulanmaz.”
 2. Değişiklikten önceki şekli: “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
 3. Değişiklikten önceki şekli: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”
 4. Değişiklikten önceki şekli: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”
 5. Değişiklikten önceki şekli: “s) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu,”
 6. Değişiklikten önceki şekli: “e) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,”
 7. Değişiklikten önceki şekli: “(8) Kooperatif tüzel kişiliklerinde kısmi işletme veya işletme izni kooperatif adına düzenlenebileceği gibi kooperatifin her bir üyesi için ayrı ayrı da düzenlenebilir.”
 8. Değişiklikten önceki şekli: “(2) İdarece ek-5’ teki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. Konuşlandırılması uygun görülen yüzer havuza ilişkin yüzer havuz bağlama planı İdarece onaylanarak yüzer havuz konuşlandırılması için yüzer havuz işletme ön izni verilir. Verilen izin, veriliş tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.”
 9. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “(4) Liman başkanlığınca, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliğinin yapılıp yapılmadığı denetlenir.”
 10. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “ç) Tüm ırgat, kaldırma ve iletme makinaları, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru hatlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak.”
 11. Burada yer alan “yıl” ibaresi “ay” olarak değiştirilmiştir.
 12. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Askeri ve polis tesisleri hariç olmak üzere, kapsam içi ve kapsam dışı tüm tesisler GSVP’ye kaydolmak ve GSVP’de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.”
 13. Değişiklikten önceki şekli: “(3) Askeri ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar, GSVP’ye kaydolmakla ve yapılacak sözleşmeye göre taraf olan askeri işletmenin uygun göreceği bilgileri GSVP’ye girmekle yükümlüdür. Kira süresi bitiminde firmanın GSVP’de kaydı askıya alınır.”
 14. Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “(7) (Mülga : 29.12.2017/30285) Boyu 2,5 metre ve üzerindeki tüm gemi ve su araçlarının inşası ile 15 metre ve üzeri tüm gemi ve su araçlarına ait tadilat ve bakım-onarım bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak GSVP’ye tesis yetkilisince girilmesi zorunludur.”
 15. Mülga bendin metni: “(8) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12 metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.”
 16. Değişiklikten önceki şekli: “(3) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde yapılan veya yapılacak olan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım işlerine yönelik liman başkanlığınca verilecek sörvey hizmetlerinden önce bu tür tesislerin asgari emniyet tedbirlerini almış olmaları zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücretin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılarak tesislerin bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen asgari şartları sağladığının tespitinin yapılmasına müteakip sörvey hizmeti verilir. Bu tespitler alınacak her sörvey hizmeti için liman başkanlığınca ayrı ayrı yapılacaktır.”
 17. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi (değişik ibare: 29.12.2017/30285) (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük) 31/12/2019 tarihine kadardır. (değişik ibare: 29.12.2017/30285) (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük) 31/12/2019 tarihinden sonra faaliyetlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre işletme izni belgesi almak kaydıyla devam ederler. Devir ve unvan değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir.”
 18. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi (değişik ibare: 29.12.2017/30285) (değişik ibare: 31.12.2018/30642-4. Mük) 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.”
 19. Değişiklikten önceki şekli: “(1) Askeri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2016 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.”
 20. Burada yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
 21. Burada yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
 22. Değişiklikten önceki şekli: “MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın