0333 sayılı Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emvali Hakkında Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun

Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval Ve Düyun ve Mathibatı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 Ve 13 Eylül 1331 Tarihli Kanunu Muvakkatin Bazı Mevaddı İle 20 Nisan 1338 Tarihli Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun

Anayasa Mahkemesi, E: 1963/41, K: 1963/94 (Emvali metruke kanunları hakkında) ile bu Kanunun Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Kanun Numarası: 333, Kabul Tarihi: 15.04.1922

Birinci Madde- Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve raatlubatı metrukesi hakkındaki 17 zilkade 1333 ve 13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin ikinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur:

“Birinci maddede beyan olunan eşhasın hini naklilerinde mutasarrıf bulundukları ieareteynli müsakkafat ve müstakillâtı vakfiyenin Hazinei Evkaf ve emvali gayrimenkuleî sairenin Hazinei maliye namlarına kaydı icra edilerek her iki kısım emvali gayrimenkulenin takdir olunacak bedellerinden badettasfiye kalacak miktarı mezkûr hazînelerce eshabı namına emaneten irat kaydolunur. Emvali mezkûreye dair tahaddüs edecek bilûmum deavide hazineler hasım olur ve bu mallar da tasarrufun ispatında muvazaadan âri olmak şartiyle tapu senedatının gayri vesaik dahi muteber tutulur. Eşhası mephusenin tarihi infikâklerinden itibaren nihayet otuz gün evvelki müddet zarfında icra ettikleri ferağ veyahut tarihi infikâklerinden bir sene evvelki teferruğ muamelelerinde muvazaa ve gabni fahişin vücudu bilmuhakeme sabit olduğu takdirde ukudu vakıa fesih ve iptal, olunur. Evrak ve vesaiki mutebereye müstenit bir akit olmaksızın fuzulen işgal edilen gayrimenkul emvali metruke komisyon karariyle on beş gün zarfında en büyük mülkiye memuru tarafından tahliye ettirilir.”

İkinci Madde- Kanunu mezkûrun dördüncü maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur.

“Emvali metrukeye istihkak veya infikâk eden eşhas zimmetinde matlubat iddia edenlerden Türkiye’de mukim olanlar birinci madde mucibince müteşekkil komisyonların işbu kanunun tarihi mer’iyetinden ve henüz teşekül etmemiş olanların her mmtakada tarihi teşekkülünden itibaren dört ve memaliki eenebiyede bulunanların altı ay zarfında asaleten veya vekâleten bilmüracaat alacaklarını kayıt ve kabul ettirmeğe ve her nevi tebligata mahal olmak üzere komisyonun inikat ettiği beldede bir ikametgâh irae eylemeğe mecburdurlar. Bu müddetin mürurundan sonra ikame edilecek dâvalar hakkında ahkâmı umumiye cari olacak ise de bu gibi deavide miiddeiialeyhin indelitiraz yeminden nikülüne talikan hüküm itasından hükkâm memnudur, tşbu kanunun tarihi mer’iyetine değin hasren İndelitiraz yeminden nikülüne talikan istihsal edilipte henüz tamamen icra edilmemiş nlan ilâmatı gıyabive keenlemyekün olup eshabı işbu kanuna tevfikan takibi dâvada muhtardır, işbu komisyonlar her mahalde tarihi teşekküllerinden itibaren âzami bir sene müddetle ifayi vazife ederler. Bu müddetin hitamında muamelesi intaç olmamıyan mevat berayi intaç nevine göre ait olduğu mehakim ve devaire devrolunur.”

Üçüncü Madde- Kanunu mezkûrun yedinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur:

“Înfikâk eden eşhasın emvali metrukesine işbu kanunun neşrinden mukaddem mehakim ve devairi resmiye tarafından vazedilmiş olan ihtiyatî hacizler keenlemyekün olup haczi vazedenler veya mehrkimde derdesti rüyet dâvası olanlar işbu kanunun ahkâmına tabi olacaklardır. îci’ai hacizler ahkâmı kanuniye dairesinde ikmal ve intaç olunur. Bu şahısların lehine derdesti riiyet olan dâvalar hazineler tarafından kezalik akamı umumiyeye tevfikan takip ve itmam edilir.”

Dördüncü Madde- Kanunu mezkûrun sekizinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur:

“Komisyonların sureti teşekkülü ile bu kanunun ahkâmı sairesinin suveri tatbikiye ve icraiyesi işbu kanunun tadilâtı dairesinde bir talimatname ile tâyin edilecektir.”

Beşîncî Madde- Kanunu mezkûrun dokuzuncu maddesi mülgadır.

Altıncı Madde- Her ne suretle olursa olsun tağayyüp veya müfarakat veyahut menıaliki ecnebiye ve meşguleye veya İstanbul ve mülhakatına firar edenlerin emvali menkule ve gayrimenkule ve düyun ve matlûbatı hakkında dahi mezkûr 13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkat ile işbu tadilât ahkâmı tatbik olunur.

Yedinci Madde- 22 şaban 1340 ve 20 nisan 1338 tarihli Emvali Metruke Kanunu mülgadır.

Sekîzinci Madde- İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

Dokuzuncu Madde- İşbu kanunun icrasına Seriye ve Evkaf, Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın