2002-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (189 ve 2992 s. Kanuna tabi taşınmazların satış bedellerinin sit sertifikası ile ödenemeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.8/3307-0                                                21.05.2002* 17971

Konu:

GENELGE (Sıra No:2002/13)

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 3386 sayılı Kanunla eklenen 15/f maddesine dayanılarak çıkarılan “Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca Kültür Bakanlığınca trampa programına alınan I. ve II. derece arkeolojik ve I. derece doğal sit alanında bulunan mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar için 18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hazineye Ait Taşınmaz Malların DeğerIendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. maddesi ve 255 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre taşınmaz mal malikleri adına taşınmaz malın değerini gösterir belge (sertifika) Bakanlığımızca düzenlenmekte olup, bu belgelerin Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde ödeme aracı olarak kullanılması imkanı getirilmiştir.

Hazineye ait taşınmaz malların satış ihalelerine iştirak eden ve ihale üzerinde kalan şahısların ihale bedellerini kendilerine verilen belgeler ile ödemek istemeleri halinde; ihale bedellerinin belge (sertifika) bedellerinden mahsubu Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

255 sıra sayılı Genel Tebliğin “Sit Alanında Kalan Taşınmaz Mallar” başlıklı V. bölümünde “Satış gelirleri özel ödenek kaydedilen taşınmaz mal ihalelerinde bu belgeler ödeme aracı olarak kullanılamaz ” denilmesine rağmen geçici ihaleleri yapılan ve ihale bedelleri belge (sertifika) ile ödenmek istenilen bazı taşınmaz malların 28.12.1960 tarih ve 189 sayılı Kanuna tabi yerlerden olduğu anlaşılmıştır.

189 sayılı Kanunun 15.04.1987 tarih ve 3357 sayılı Kanunla değişik 3. maddesi ile, anılan kanuna tabi taşınmaz malların satışlarından elde edilecek gelirlerin her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı şekilde 29.03.1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 06.08.1997 tarih ve 4301 sayılı Kanunla eklenen Ek 3. maddeye göre; Hazinece adalet hizmetleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri için tahsis edilen bina ve arsaların, tahsis amacına uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri veya yeni cezaevi yapımı nedeniyle kullanılmalarından vazgeçilmesi halinde, bunların satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri Adalet Bakanlığı bütçesine Maliye Bakanlığınca özel ödenek olarak kaydedilir. Dolayısıyla Bakanlığımızca düzenlenen belgeler (sertifikalar) ile ihale bedellerinin ödenmesinde anılan tertiplere nakledilecek türde bir tahsilat söz konusu olmadığından, bu tip taşınmaz malların kat’i ihalelerin onaylanmadığı, böylece gereksiz yere emek, ödenek ve zaman sarfiyatına neden olunduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, 189 ve 2992 sayılı Kanunlara tabi yerlerin satışa çıkarılması halinde ihaleyle ilgili ilan metni ve şartnameye “ihale bedelinin 4706 sayılı Kanunun 6. maddesi ve 255 sıra sayılı Genel Tebliğimize göre düzenlenen belge(sertifika) ile ödenemeyeceği”nin belirtilmesi uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasını ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

DAĞITIM : Valiliklere (Defterdarlık)

Halit DEMİR

Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın