2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-O                                                 23.02.05* 7351

Konu: Ecrimisil İşlemleri

6292 sayılı Kanunla getirilen düzenleme dikkate alındığında bu Genel Yazının uygulanabilirliği kalmamıştır.

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aydi7Hak Tesis, Ecrimil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tesbit edilmesi halinde, ecrimisil tesbit ve takdir edilerek fuzuli şagilden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılardan, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan alanların gerçek veya tüzel kişilerce işgal edildiğinin tespit edilmesi halinde yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ecrimisil tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 6831 sayılı Kanunun 2. maddesinde;

“Orman sayılan yerlerden:

A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecrimisil alınmaz.” denilmektedir.”

Konu hakkında Danıştay 6. Dairesinin 09/11/1995, 20/05/1996 tarihli ve E: 1995/2752, 1995/2950; 14:19954393, 1996/2411 sayılı ilamlarında; 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil edilmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden ecrimisil alınmaması durumunun; ancak 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinde öngörülen satış işlemlerinin yapılması koşuluyla sınırlandırıldığı, yasa koyucunun buradaki asıl amacının orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden hiçbir şekilde ecrimisil alınmaması değil, sadece satış işlemlerine başlanılmış olması halinde bu tarihten itibaren satış işlemleri tamamlanıncaya kadar geçen sürede ecrimisil alınmaması olduğu açıktır.” ifadesi yer almaktadır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 23.01.2002 tarih ve E:2001/382, K:2002/21 sayılı kararında özetle; “Anayasanın 169. ve 170. maddelerine göre, yasa koyucunun orman sınırları dışına çıkartılan alanların kullanıcılarına veya başkalarına, hatta orman içi köyler halkına satılmasını veya bu amaçla devredilmesini sağlayacak bir düzenleme yapmasının olanaklı olmadığı, bu yerlerin Devlet eliyle ihya edilerek yararlanılmak üzere orman içi veya bitişiği köy halkına tahsis edileceği ve yalnızca orman köyleri halkının nakli ve yerleştirilmesi amacıyla değerlendirilmesinin olanaklı olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle hak sahipliği tespitine ilişkin gerekli araştırmanın Çevre ve Orman Bakanlığı (Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü) nezdinde yapılarak, 6831 sayılı Orman Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil edilmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların;

1) Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 2924 sayılı Kanun uyarınca hak sahipliği tespit edilmiş kişiler tarafından kullanılması durumunda ecrimisil alınmaması,

2) Hak sahipliği tespit edilmiş olmakla birlikte, hak sahibi dışında üçüncü kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ecrimisil tesbit ve takdir edilerek fuzuli şagilden tahsil edilmesi,

3) Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle henüz hak sahipliği tespiti yapılmamış ise kullanıcılarından ecrimisil tesbit ve takdir edilerek tahsil edilmesi,

Gerekmektedir. Bilgi edinilmesini gereğini rica ederim.

İlyas ARLI, Genel Müdür   

YAZININ PDF HALİ: 2005-07351

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın