2006-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri)

T.C MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.35/3313-12550

Konu: 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri

2007/08 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE

(2006/09)

29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde;“…Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup Bakanlıkça tespit edilecek Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır…

…Belediyece satılan taşınmazların satış bedelleri, alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılır…”

hükümleri yer almaktadır.

26.11.2004 tarihli ve 285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin, 4.6- Belediyece Yapılacak Satışlar bölümünde; “Belediyelere devredilen taşınmazlar, belediyelerce öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan, bunların satın almak istememesi halinde, genel hükümlere göre rayiç bedel üzerinden satılacaktır. Rayiç bedel, vergi değerinden az olmamak üzere normal alım satım bedeli olup, bu bedel belediyelerce kendi mevzuatına göre tespit edilecektir…” denilmektedir.

Ayrıca; Belediyelerin de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olması nedeniyle, satışa konu taşınmazların rayiç bedellerinin, belediyelerce bu Kanunun 9 ve 13 üncü maddelerine göre tesbit edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, belediyelere devredilen taşınmazların satış bedelleri belediyelerce belirlenerek satılmakta ve Hazineye gelir kaydedilmektedir. Ancak, belediyelerce satış işlemi yapıldıktan sonra milli emlak kontrolörlerince mahallinde yapılan inceleme sonucu ve/veya taşınmazların satış bedellerinin alıcısı tarafından defterdarlık veya malmüdürlüğü hesabına yatırılması aşamasında, ilgili belediyeler tarafından bazı taşınmazların satış bedellerinin Hazine zararına sebebiyet verecek şekilde rayiç bedelden düşük belirlendiği, bazen belirlenen bedelin emlak vergisine esas asgari m2 birim değerin de altında kaldığı tesbit edilmiştir.

Bu nedenle, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, belediyelerce devri talep edilen taşınmazlara, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine istinaden çıkartılan, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre kıymet takdir edilerek düzenlenecek kıymet takdir komisyon kararlarının, 285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte gönderilmesi, belediyeler ile düzenlenecek devir protokollerine, taşınmazların rayiç bedelin altında satılamayacağına dair özel hüküm konulması ve belediyelerce tesbit edilen bedelin rayiç bedel olup olmadığı hususunun satışın yapıldığı tarihte Valiliğinizce (Defterdarlık) titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a .

Genel Müdür