2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale Yapılan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MEG.0.10-3149-0/07888 * 14.02.208

Konu: İhaleden Yasaklılık Teyidi (YAZININ PDF HALİ: 2008-07917)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 31/01/2008 tarihli ve B.62.0.KİK.0.11.00.00/2622361 sayılı yazısında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde, ihale kararını karar tarihini izleyen beş iş günü içinde onaylayacağı veya gerekçesini belirterek iptal edeceği, ihalenin kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılacağı, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmasından önce idarelerin, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığım anılan kanunun 58 inci maddesine göre teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekleyecekleri bir zorunluluk olarak belirtilmiştir.

Anılan Kurumun internet sayfasında her gün yapılabilecek olan teyit işlemlerinin, söz konusu kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne uygun olarak ihale kararının alınmasını izleyen 5 iş günü içinde gerçekleştirilerek ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulması hususuna titizlikle uyulması hakkındaki yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve durumun bağlı ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

İlyas Arlı Bakan a. Genel Müdür

EKLER: 1- Yazı örneği (1 sayfa) DAĞITIM:

Valiliklere T.C KAMU İHALE KURUMU İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

SAYI: B.62.O.KİK.0.11.00.00/262-2361    31/01/2008

KONU: İhaleden Yasaklılık Teyidi

MALİYE BAKANLIĞINA

İLGİ: Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 24/12/2007 tarih ve B.02.O.TKB./092/1522 sayılı yazısı.

İlgi yazıda yapılan tespitler uyarınca aşağıda belirtilen hususların Bakanlığınıza bildirilmesine gerek duyulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde;

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kurumumuzdan teyit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hükme rağmen Bakanlığınız teşkilatı ve Bakanlığınıza bağlı/ilgili/ilişkili idareler tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde, ihale komisyon kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasından önce alınması gereken teyit belgesinin ihalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra alındığı tespit edilmiştir.
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.”

Kanunun açık hükmüne aykırı eylem veya işlemde bulunmaktan, doğacak sorumluluğun tümüyle idarelere ait olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle Kurumumuzun internet sayfasından her gün yapılabilecek olan teyit işlemlerinin, anılan Kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne uygun, ihale kararının alınmasını izleyen 5 iş günü içinde gerçekleştirilerek ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulması hususuna titizlikle uyulmasını teminen Bakanlığınız teşkilatı ve Bakanlığınıza bağlı/ilgili/ilişkili idarelerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın