2011-23237 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (müsadere edilen sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıtları ile ilgili işlemler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0. 11.00.00 310/ (3302-11380) * 023237 * 08/08/2011

Konu:  (YAZININ PDF HALİ: 2011-23237)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı) alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 23.05.2011 tarih ve 7266 sayılı yazıda;

-Sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin piyasaya arz edilebilmesi için, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanıp 12.10.2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 5, 6 ve 8 inci maddesi ayrıca 04.11.2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre de; “Üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir.” şeklinde belirlenen şartlara uygun olarak üretilerek paketlenmesi gerekmekte olup bu şartlara uygun olarak üretilmemiş ürünlerin imha edilmesi gerektiği,

-Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında satışı mümkün görülmeyen ve bu durumu ekspertiz raporu ile teyit edilen sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıtlarının imha edilmesi gerekmekte olup imha İşleminin, 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü kapsamında hazırlanan ve 24.01.2008 tarihli ve 26776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” tütün eksperlerinin görev ve yetkileri başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri kapsamında tütün teknoloji mühendislerince yapılacak ekspertiz incelemeleri sonucunda„ ‘teknik düzenlemelere aykırı olduğunun belirlenmesi kaydıyla’ “Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan 12.03.2008 tarih ve 4114 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı doğrultusunda, heyet marifetiyle (yakılmak, suyla karıştırılmak, toprağa gömülmek, vb. usulle) gerçekleştirilmesi gerektiği,

Bu durum karşısında, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı verilen sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıtlarının öncelikle 24.05.2007 tarihli ve 26531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31 1 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri kapsamında Milli Emlak Müdürlüklerine ya da bunların taşradaki diğer birimlerine teslim edilmesi, müteakiben de anılan Kurumca yukarıda belirtilen şartı kapsayacak şekilde ekspertiz raporu alınması, (gerek duyulması halinde söz konusu ürünlerden numune gönderilmesi suretiyle Kurumumuz uzmanlarınca da ekspertiz raporu düzenlenebileceği) nihai olarak da imha edilmeleri suretiyle işlem tesisinin gerektiği,

Belirtilmiştir.

Buna göre, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı verilen sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıtları ile ilgili işlemlerin İlgili Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) veya ilgili Malmüdürlükleri tarafından yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan. a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın