2013-11954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiye gelirlerinin emanete alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335.0.06.00.00/3307-0       *11954*   28.03.2013

Konu: Siyasi Parti Tasfiye İşlemi  (YAZININ PDF HALİ: 2013-11954)

………….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) Genel Müdürlüğümüzün 09/11/2009 tarihli ve 49304 sayılı yazısı.

b) Genel Müdürlüğümüzün 18/04/2011 tarihli ve 12147 sayısı yazısı.

c) Genel Müdürlüğümüzün 10/02/2012 tarihli ve 4153 sayılı yazısı.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, “Siyasi Parti Kapatılması” başlıklı 5 inci bölümünün 107 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği, 109 ve 110 uncu maddelerinde ise kapanan siyasi partinin mallarının büyük kongre kararı üzerine bir diğer siyasi partiye ya da başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alması halinde birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebileceği aksi halde kapanan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partinin Hazineye geçmesi gereken mallarının, 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, tasfiyesinin sağlanması ilgili Valiliklerden (Defterdarlık) istenilmektedir.

Konu hakkında Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazıların incelemesi sonucunda; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca yapılan tasfiye işlemleri sırasında ilgili Partinin tasfiyesi kapsamında düzenlenen bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderildiği, bu kapsamda inceleme komisyonları tarafından düzenlenen  raporlarda belirtilen ve tahsil edilen Hazine alacaklarının (2820 sayılı Kanuna aykırı olarak usulüne uygun yapılmayan, belgelendirilmeyen ya da gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayan tutarlar ile, gelir farkı ve taşınır tasfiyesi sonucu tahsil edilenler v.b) bütçe gelirleri hesabına alındığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 235 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin,

Nakitler başlıklı 4. Maddesinde “Tespit edilen ve el konulan çekler paraya çevrilerek söz konusu emanet hesabına yatırılır. Kapatılan siyasi partinin bankalar ve finans kuruluşlarındaki tüm hesapları (kiralık kasalar dahil) bloke edilir. Partinin mal varlığından nakit olanlar derhal, diğerleri paraya çevrildikten sonra malsandıklarına parti adına açılacak emanet hesabına yatırılır.

Kapatılan Siyasi Partilerin Alacak ve Hakları başlıklı 10. Maddesinde; “Kapatılan siyasi partinin alacak ve hakları, paraya çevrilmesi mümkün veya kullanılması kabil veya devredilebilir bütün hak ve alacaklarını kapsar. Bu alacak ve haklar, parti defterleri ve belgeleri incelenerek ve parti mensupları ve üçüncü şahıslar tarafından vaki olabilecek beyanlar da değerlendirilerek, tapu ve icra daireleri, mahkemeler ve ilgili diğer daire ve müesseselerden araştırılarak tespit edilir. Tespit olunan alacak ve haklardan paraya çevrilmesi mümkün olanların milli emlak servislerince derhal tahsili sağlanarak parti adına açılan emanet hesaplarına kaydettirilir.

Kapatılan Siyasi Partinin Borçları başlıklı 11. Maddesinde; “Hazine, kapatılan syasi parti borçlarından kanun hükümlerine göre kendisine intikal eden aktif mal varlığından tespit ve tasfiye giderleri düşüldükten sonra kalan tutar nispetinde sorumludur ….”

İfadeleri yer almaktadır.

Buna göre, 235 sıra sayılı Milli emlak Genel Tebliğine de belirtildiği üzere İliniz ve bağlı İlçelerinde tasfiyesi yapılan/yapılacak olan siyasi partinin borçlarının ödenerek tasfiye işleminin sonuçlandırılabilmesi için, bu güne kadar tahsil edilenler ile bundan sonra tahsil edilecek tutarların parti adı belirtilmek suretiyle emanet hesabına alınması hususunda bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın