2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310[3301-7720] 002322  * 21.01.2011

Konu: 3213 sayılı Maden Kanunu  (YAZININ PDF HALİ: 2011-02322)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda özetle; 24/6/2010 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5995 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen;  Bu madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde İl Özel İdaresi tarafından belirlenen muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir.” hükmü uyarınca Hazine özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda 1 (a) Grubu maden arama izninin verilip verilmeyeceğinin, verilecekse söz konusu iznin kim tarafından verileceği (Defterdarlık, İlçe Kaymakamlığı) ve İl Özel İdaresi tarafından belirlenen muhammen bedelin Genel Bütçeye mi Özel İdare Bütçesine mi alınacağı konusunda yapılacak işlemin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 3213 sayılı Maden Kanunun;

 “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesiyle “Muhammen Bedel: I. Grup (a) bendi madenler için mülk sahibinin izni alınarak verilen ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım işlemlerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak ilgili il özel idaresi tarafından belirlenen bedeli olarak tanımlanmış olup,

 “İlk müracaat ve ruhsatlandırma” başlıklı 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; ” I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli il özel idarelerinin hesabına yatırılır, Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. Bu madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde İl Özel İdaresi tarafından belirlenen muhammen bedelin, yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir.

 “irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma” başlıklı 46 ıncı maddesinin 10 uncu fıkrası; “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz”,

 “Devlet hakkı ve özel idare payı” başlıklı 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası; “Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı % 30 fazlasıyla alınır. Devlet hakkı işletme ruhsat harç miktarından az olamaz.”

hükümleri mevcuttur.

Bu nedenle Hazine özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların madencilik faaliyeti için kiralanması mümkün bulunmamakla beraber bu alanlarda yapılan madencilik faaliyeti için alınan devlet hakkı %30 fazlasıyla alınmaktadır.

Buna göre İliniz sınırları dahilinde bulunan ve hukuki bir kullanıma konu olmayan (tahsis, kira, irtifak vb) Hazine özel mülkiyetindeki faşınmR71qr içip 37.13 sayılı Maden Kanununun 16 ıncı maddesi uyarınca I (a) grubu maden ocağı ruhsatı verilmesi için izin talep edilmesi halinde; taşınmazların fiili ve hukuki durumları ile kira, tahsis, irtifak, satış vb amaçlı taleplerin olup olmadığının araştırılması sonucunda taleplerin değerlendirilmesinin mi yoksa ruhsatlandırılmasında mı Hazine yararının bulunacağının Valiliklerce (Defterdarlık) belirlenmesini, ruhsatlandırılarak %30 fazlasıyla devlet hakkının alınmasının uygun bulunması halinde gerekli izinlerin Valiliklerce (Defterdarlık) verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)    

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın