2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 51019184-310/06(3251-0) 06503 * 21.02.2013

Konu: Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi  (YAZININ PDF HALİ: 2013-06503)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) Başbakanlığın 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/15 sayılı Genelgesi    b) Başbakanlığa yazılan 10/1/2013 tarihli ve B.07.O.MEG.0.1.00.00/310/06(3151-0) 757 sayılı yazımız.  c) Başbakanlığın 12/2/2013 tarihli ve 89243403399/ 12806-1287398-223-242/368 sayılı yazısı.

Başbakanlığın 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Genelgesinde; “kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıklarından izin alınacağı” öngörülmüştür.

Bazı Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif tarihli yazılarda özetle; ilgili mevzuatı uyarınca kıyı, Devlet karayolu, baraj, gölet gibi tescile tabi olmayan yerler içerisinde kalmaları sebebiyle tapu sicilinden terkin dilmeleri ya da tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü adlarına devren tescil edilmeleri gereken Hazineye ait taşınmazların tapu sicilinden terkin veya devren tescil işlemlerinden önce Başbakanlıktan izin alınıp alınmayacağı sorulmuş ya da gerekli iznin alınması istenilmiştir.

Bu yazılar üzerine, Bakanlığımızca Başbakanlığa yazılan örneği ekli ilgi (b) yazımızda özetle, konu açıklanarak;

1-Kıyı, baraj, gölet, Devlet karayolu gibi tescile tabi olmayan yerler içerisinde kalmaları sebebiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi gereğince tapu sicilinden terkin edilmeleri gereken Hazineye ait taşınmazların tapuda terkin işlemlerinin,

2-6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Bakanlığımızın 328 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; gerek 5018 sayılı Kanundan önce Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olup 5018 sayılı Kanunun geçici 12 mi maddesi gereğince Hazine adına tescil edilen, gerekse “Genel Bütçe” kapsamında iken Karayolları Genci Müdürlüğünce satın alma, kamulaştırma vb. yollarla edinilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ilişkin işlemlerin,

3-6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; 5018 sayılı Kanundan önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devrine ilişkin işlemlerin,

4-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca; 27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucunda zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tapuya tescili yapılmış taşınmazlardan I inci ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların hak sahiplerine devrine ilişkin işlemlerin,

Başbakanlıklarının ilgi (a) Genelgesi kapsamında değerlendirilmeyerek muaf tutulması istenilmiştir.

Bu yazımıza cevaben Başbakanlıktan alınan örneği ekli ilgi (c) yazıda özetle; ilgi (b)  yazımızda belirtilen işlemlerin Başbakanlıklarının 2012/15 sayılı Genelgelerinden muafiyet tanınmasına dair talebimizin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre;

1-Bakanlığımızın 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; kıyı, baraj, gölet; Devlet karayolu gibi tescile tabi olmayan yerler içerisinde kalmaları sebebiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi gereğince tapu sicilinden terkin edilmeleri gereken Hazineye ait taşınmazların tapuda terkin işlemlerinin,

2-6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Bakanlığımızın 328 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; gerek 5018 sayılı Kanundan önce Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olup 5018 sayılı Kanunun geçici 12 mi maddesi gereğince Hazine adına tescil edilen, gerekse “Genel Bütçe” kapsamında iken Karayolları Genci Müdürlüğünce satın alma, kamulaştırma vb. yollarla edinilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ilişkin işlemlerin,

3-6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Bakanlığımızın 344 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; 5018 sayılı Kanundan önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devrine ilişkin işlemlerin,

Valiliklerince (Defterdarlık) sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: İlgi (b) ve (c) yazıların örnekleri   DAĞITIM: 81 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın