2013-06315 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakları 2012/15 sayılı Genelge)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310/99(3129-0) 06315 * 20.02.2013

Konu: 2012/15 sayılı Genelge  (YAZININ PDF HALİ: 2013-06315)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ”İrtifak hakkı işlemleri” başlıklı III/D maddesinde; “(1) Kullanma izni verilmesi ve irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinde ihaleye çıkılmadan önce Bakanlıktan izin alınacaktır.

(2) Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15 inci, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci ve 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun) 12 nci maddesi uyarınca verilecek kullanma izinleri ve tesis edilecek irtifak hakları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen yatırımcılar lehine 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun) 4 üncü maddesi gereğince verilecek kullanma izni ile tesis edilecek irtifak haklarına ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

(3) Hazine taşınmazları hakkında Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yapılacak kullanma izni veya irtifak hakkı ihaleleri sonrasında gerekli olması halinde ön izin verilmesi, ön izin süresinin uzatılması ve ön izin sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

(4) Ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi halinde kullanma izni sözleşmesi düzenlenmesi ile irtifak hakkı tesisi işlemleri Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır.

(5) Kullanma izni sözleşmelerinde veya irtifak hakkına ilişkin resmi senetlerde değişiklik gerektiren işlemlerde Bakanlıktan izin alınacaktır.

(6) İrtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte ise devir için Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak, irtifak hakkını devralan kişilerin bir ay içinde İdareye müracaat ederek günün rayicine göre Bakanlık tarafından belirlenecek bedel ve yeni koşullar üzerinden yeniden sözleşme yapmaları gerekmektedir.

(7) Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılacak sözleşmelerin bu Yönetmeliğe uyarlanması işlemleri Valilikler (Defterdarlıklar) veya Kaymakamlıklar (Malmüdürlükleri) tarafından sonuçlandırılacaktır.

(8) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci, geçici 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca kullanma izni verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve hasılattan pay alınması işlemleri, 319 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen şekilde Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

(9) 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Geçici İşlemler” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen şekilde, kullanma izni ve irtifak hakkı süresinin uzatımı dışında kalan bedel indirimi uygulamasına ilişkin işlemler Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.”

Hükmü bulunmaktadır.

Anılan Tebliğ hükümlerinde de belirtildiği üzere;

-Hazine taşınmazlarına ilişkin kullanma İzni veya irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin  yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu İdarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya Valiliklerce (Defterdarlık) bir yıl süreli ön izin verilmekte, daha sonra talep üzerine ön izin süresi, bir önceki yıl ön izin bedeli ÜFE oranında arttırılmak suretiyle, Bakanlığımızdan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlık) uzatılmakta, ön izin sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise yine Bakanlığımızdan izin alınmaksızın, ihale bedeli ÜFE oranında artırılmak suretiyle belirlenen ilk yıl irtifak hakkı ve kullanma İzni bedeli üzerinden Valiliklerce (Defterdarlık) irtifak hakkı tesis edilmekte veya kullanma izni verilmekte,

-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 151d maddesi, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji  Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca ön izin, kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesisi uygun görülen Hazine taşınmazları üzerinde Enerji   Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine, 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca ilan yapılmaksızın, doğudan ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakki tesisine ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılmaktadır.

Ancak, Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, demek veya  bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü  tasarrufa yönelik işlemler İçin Başbakanlıktan izin alınacağına ilişkin 2012/15 sayılı Başbakanlık  Genelgesinin yürürlüğe girdiği 16.06.2012 tarihi itibariyle, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başbakanlıktan gerekli izin alınması için talepler Bakanlığımıza iletilmekte, iznin alınmasını müteakip anılan Tebliğ hükümleri uyarınca Valiliklerce (Defterdarlık) işlemler tesis edilmektedir.

Konu hakkında Başbakanlıktan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel işler Başkanlığı) alınan 12.02.2013 tarih ve 368 sayılı yazıda;

 -2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesine istinaden ilan yapılmak suretiyle veya ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı ile kullanma izni ihalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları için ilk aşamada 2012/15 sayılı Genelgeniz uyarınca Başbakanlığınızdan izin alınması ve bundan sonraki süreçte ise;

a) Ön izin sürelerinin uzatılması,

b) Ön izin şartlarının yerine getirilmesi durumunda irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi,

-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15 inci, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci ve 4646 sayıl) Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12 nci maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine verilecek ön izin, kullanma izni ve irtifak hakki tesisi,

İşlemlerine 2012/15 sayılı Genelgeden muafiyet tanınmasının 08.02.2013 tarihli ve 89243403.399/10903-11863-12050 Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür

1 geri izleme / bildirim

  1. 2013-39592 sayılı Genel Yazı (Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın