2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793/01 [3302-11965] – 28094 * 12.07.2013  

Konu: Sağlık Bakanlığı Taşınır Satışı       (YAZININ PDF HALİ: 2013-28094)          

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çeşitli Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kullanılmakta iken, hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinin 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi dikkate alınarak hangi Bakanlık tarafından yapılması hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmektedir

Konuyla ilgili; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan 19.03.2013 tarihli ve 6091 sayılı yazı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.06.2013 tarihli ve 5285 sayılı yazılarında; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kullanılmakta iken, hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinin 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi kapsamında anılan Bakanlık tarafından yapılabileceği, 663 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesinde, “Bu maddenin yayımı tarihinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların kullanımında bulunan taşınırlar…” ifadesinden, Sağlık Bakanlığınca maddenin yayım tarihinden sonra edinilen taşınırlar için bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, anılan maddenin yayım tarihinden sonra edinilen taşınırların tasfiyesine ilişkin 5018 sayılı Yasanın 46. maddesi hükmü kapsamında Genel Müdürlüğümüzce işlem tesis edilebileceği, belirtilmiştir.

Buna göre, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kullanılmakta iken, hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinde; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesinde yer alan “bu maddenin yayım tarihinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kullanımında bulunan taşınırlardan HEK’e ayrılanlar edinme şekline bakılmaksızın satışı yapılarak ilgili bütçelerine gelir kaydedilir” hükmü gereğince, Geçici 9 uncu maddenin yayım tarihinden önce edinilen ve Sağlık Bakanlığı kullanımında iken hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinin Sağlık Bakanlığınca, yayım tarihinden sonra edinilen taşınırların ise tasfiyesinin Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Fikri YILDIRIM  Bakan a. Daire Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın