2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği))

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   :82405078-756.02-24707/01/2015

Konu :2886/45’e göre satış     (YAZININ PDF HALİ:2015-00247)    

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemlerine ilişkin ihale ilanları 2886sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.        

Bilindiği üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun İlkeler başlıklı 2. maddesinde bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu belirtilmiş olup, ihalenin ilanı başlıklı 17. maddesinde ise, İhale konusu olan işlerin isteklilere ilan yoluyla duyurulmasına ilişkin esas ve usullere yer verilmiştir.         

4706 sayılı Kanunun Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler başlıklı 7. Maddesinde (Ek fıkra: 3/7/2003­4916/6 md.) ‘’İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.’’ hükmü yer almaktadır.        

Diğer taraftan, Valiliklerden (Defterdarlık) alınan kati ihale onaylarına ilişkin yazılarda; Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine ilişkin ilanların yasal olarak yapıldığı halde, ihalelere katılımın az olduğu ve rekabetin tam olarak sağlanamadığı görülmüş olup, Hazine taşınmazları için belirlenen gelir hedeflerine zamanında ulaşabilmek, daha süratli bir şekilde ekonomiye kazandırabilmek ve yapılacak ihalelere katılımı arttırmak suretiyle ihalelerde rekabet ortamını sağlamak amacıyla, satış ihalelerine ilişkin yasal ilanların yanında, satın alma talebinde bulunan dilekçe sahipleri ile ihaleye çıkarılacak Hazine taşınmazına komşu olan parsel sahiplerinin de bilgilendirilmeleri ve yapılacak ihalelerden muhtarlıkların da haberdar edilmelerinin Hazine yararına olacağı değerlendirilmiştir.        

Buna göre; Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine ilişkin yasal ilanların yanında, satın alma talebinde bulunan dilekçe sahipleri ile ihaleye çıkarılacak Hazine taşınmazına komşu olan parsel sahiplerinden adresi tespit edilebilenlere de ihalenin yeri, günü ve saatinin iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmesi ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerin mahalle muhtarlığında da ilan edilmek üzere satışa ilişkin ilanın bir örneğinin muhtarlığa gönderilmesi hususunda gereğinin yapılmasını ve bu yazının ilinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.  

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın