2016-35703 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemleri İçin bakanlıktan İzin Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0)-35703  20/12/2016 Konu: 2/B satış işlemleri için Bakanlıktan izin alınması.     (YAZININ PDF HALİ:2016-35703)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereğince; Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin (2B taşınmazlarının) değerlendirilmesi işlemlerine Bakanlığımızca devam edilmektedir,

21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa 15/1/2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen “Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu ve tescili” başlıklı ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun I I inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir. hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 6292 sayılı Kanunun “Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış ” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılır. ” hükmü yer almakta olup bu fıkra kapsamında olan ve 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi çalışması yapılıp satış işlemine henüz başlanılmamış olan 2/B taşınmazlarının rayiç bedellerinin belirlenmesi ile kontrol ve test çalışmaları dahil, satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak satış işlemlerine başlanılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın