2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-(3361-0)-342           03/01/2017

Konu: 6111 Sayılı Kanun-Mücbir Sebep     (YAZININ PDF HALİ:2017-00342)

ADANA VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, 17/03/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede de faaliyette bulunanlardan 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerden, 61 I I sayılı Kanunun 17 inci maddesi kapsamında Bakanlığımızca yapılandırılıp ödemeleri ertelenen borçluların bulunması halinde, bu borçluların 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak mücbir sebep hallerini sonlandırıp sonlandırmadığı hususunda İlgili vergi daireleri ile irtibata geçilmek suretiyle bilgi alınmasının mümkün bulunduğuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının 26/12/2016 tarihli ve E. 138834 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

EK: Yazı Örneği (3 Sayfa)

DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: 87893753-110(3630-1)-E.138834    26.12.2016

Konu: Mücbir Sebep                                                                                             

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6274 sayılı Kanunla değişik 168 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 23/10/2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, Van ili Merkez ve ilçelerinde, Bitlis İli Adilcevaz ilçesinde, Ağrı ili Patnos ilçesinde bulunan tüm mükellefler için deprem tarihinden başlamak üzere bakımından Bakanlığımızca 23/10/2011 tarihinden başlamak üzere mücbir sebep hali ilan edilmiş olup, bu yerlerdeki mücbir sebep hali sonlandırılmamıştır.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 6274 sayılı Kanunla değişik 168 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki 17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır.

Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede de faaliyette bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre durumları mücbir sebep hali kabul edilen borçluların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinin (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) ödeme süreleri;

-birincisi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,

-diğerleri ise birinci taksitin ödenmesi gereken ayı takip eden aylarda (toplam on iki ayda) birbirini izleyecek şekilde, ödenmek üzere uzatılmıştır.

Buna göre, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile mücbir sebep halinde olan borçluların 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Diğer taraftan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrasında; “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep hâli başvuru süresinin son günü itibarıyla sona erer ve mücbir sebep ilam nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler aynı süre içerisinde verilir. Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında yapılandırılarak azami yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadar ki, öngörülen sürede ödenmeyen taksitler hakkında bu madde hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 61 II sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamında İdarenizce yapılandırılan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ödemeleri ertelenen borçluların bulunması durumunda bu borçluların 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak mücbir sebep hallerini sonlandırıp sonlandırmadıkları hususunda ilgili vergi daireleri ile irtibata geçilmek suretiyle bilgi alınması mümkündür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Zekayi ÇENGE

Bakan a. Gelir İdaresi Daire Başkanı

Dağıtım

Başbakanlığa

(Vakıflar Genel Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanlığına

Orman ve Su İşleri Bakanlığına

(Orman Genel Müdürlüğü)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne

Milli Eğitim Bakanlığına

Milli Savunma Bakanlığına

İçişleri Bakanlığına

Kültür ve Turizm Bakanlığına

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına

Hazine Müsteşarlığına

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına

TRT Genel Müdürlüğüne

Türkiye Elektrik Dağıtım Aş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Kosgeb Küçük ve Ortaölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığına

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın