2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)

T.C., MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82405078-310.80.01-(3303-28886)-11683 18/04/2017

Konu: 3303-28886 Başbakanlık Genelgesi     (YAZININ PDF HALİ:2017-11683)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) dağıtımlı yazılan 22/10/2013 tarihli ve 39592 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi yazımızda; Başbakanlıktan alınan 10/10/2013 tarihli ve 2411 sayılı yazının D başlığında;

1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun kapsamında yapılacak satışlar için, tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 rıcı maddesinde) belirtilen 1/3 katına (2013 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için 110.000 TL, diğer iller için 30.000TL) kadar olan satışların,

2-4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin (c) bendine istinaden yapılan satışlar için, tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 76 ncı maddesinin (a) bendinde, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesinin (ç) bendinde) belirtilen parasal sınırın 1/2 katma (2013 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için 165.000 TL, diğer iller için 45.000 TL) kadar olan satışların ( Bu bend kapsamında yapılacak satışlarda 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinden dört katı satış yetkisi uygulanmayacaktır),

3-6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12. maddesi kapsamında kalan tarım arazilerinin satışına yönelik işlemlerinin”

2012/12 sayılı Genelge kapsamında muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 09/10/2013 tarih ve 3733 sayılı Olurları ile uygun görüldüğünün bildirildiği belirtilerek, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde bahsedilen yetki çerçevesinde 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden alman istisnalar doğrultusunda yapılması istenilmiştir.

Bu defa; Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazı ve geri bildirimlerde, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerine yönelik Başbakanlıktan alınan 10/10/2013 tarihli ve 2411 sayılı yazısı ile ilgi yazımızda belirtilen muafiyet/istisna arasındaki tahmini bedele sahip taşınmazların satış işlemlerinde Bakanlığımız ile ilave yazışma yapıldığından emek ve zaman kaybının yanında iş yükünün artmasına neden olduğu bildirilmiştir.

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, Başbakanlıktan alman 10/10/2013 tarihli ve 2411 sayılı yazıda;

“Yapılacak satışlarda;

I -2886 sayılı Devlet İhale Kanun kapsamında yapılan satışlar için, tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırın 1/3 katına kadar olan satışların,

2-4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin (c) bendine istinaden yapılan satışlar için, tahmini bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırın 1/2 katına kadar olan satışların,

3-6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12. maddesi kapsamında kalan tarım arazilerinin satışına yönelik işlemlerinin”,

2012/15 sayılı Genelge kapsamında muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 09/10/2013 tarihli ve 3733 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre; Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli yönetimini sağlamak ve satış işlemlerine ilişkin performans-gelir hedeflerinin gerçekleşmesi ile satış işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılması için, Bakanlığımızın görev ve yetkileriyle ilgili işlemlerin yapılmasına ve yürütülmesine ilişkin 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde bahsedilen yetki çerçevesinde; Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile ikinci bir yazışmaya mahal vermeksizin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden alınan ve yukarıda belirtilen istisnalar doğrultusunda işlem yapılması ve Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilen, ancak bu yazımız tarihine kadar talimat verilmemiş olan Başbakanlık Genelgesinden istisna tutulan işlemlerin Bakanlığımızca taşınmazlara ilişkin talep edilen bilgi, belge ve defterdarlık uzmanı incelemesi hususları da dikkate alınmak suretiyle Valiliğinizce (Defterdarlık) Bakanlığımızdan talimat beklenilmeksizin sonuçlandırılması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın