2019-276120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarının ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI

MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 10765071-400[3363.0]-E.276120 12.12.2019

Konu: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu   (YAZININ PDF HALİ:2019-276120)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa ettirilen balıkçı barınakların öncelikle su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine pazarlık usulüyle kiralanması, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinin ilan edilen sürede kiralama talebinde bulunmaması veya gerekli şartları taşımamaları halinde, öncelikle yerel yönetimlere aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanması işlemleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 17’nci maddesi ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/12/1996 tarihli ve 22846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 8’inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/11/2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 3’üncü maddesi ile 1380 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin mevcut ikinci fıkrası; “…Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faydalanma hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca süresi on yıldan fazla olmamak üzere su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine ya da üretici birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan edilen otuz günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden ya da üretici birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçek veya tüzel kişilere ihale ile verilir…” şeklinde,

8’inci maddesi ile 1380 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi; ” MADDE 33 – Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak ve bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.” şeklinde,

9’uncu maddesi ile 1380 sayılı Kanunun 34′ üncü maddesi;

“El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları:

MADDE 34 – El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) El konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, el koyma işlemini gerçekleştiren görevlilerin ihtiyaç duyması halinde en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık artırma suretiyle satılır…” şeklinde,

10’uncu maddesi ile 1380 sayılı Kanunun 35′ inci maddesi:

“Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya ve su ürünleri:

MADDE 35 – Bu Kanun hükümlerine göre mülkiyeti kamuya geçirilmesine karar verilen muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Su ürünleri satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine yatırılır…” şeklinde,

Ayrıca, söz konusu Kanunun 18’inci maddesi: “Bu Kanun 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde,

Düzenlenmiştir.

Buna göre; 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2020 tarihi itibariyle balıkçı barınakların kiralanması işlemlerini yerine getirmek görev ve yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinden, 31/12/2019 tarihine kadar;

-İdarenize, balıkçı barınaklarının kiralanmasına ilişkin yapılmış/yapılacak olan başvuruların, barınağın bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine yönlendirilmesini,

-Balıkçı barınaklarından, kiralanmak üzere işlemleri devam edenler ile çeşitli nedenlerle bugüne kadar kiralaması yapılamayan barınakların, dosyalarında yer alan bilgi ve belgelerin birer nüshasının, barınakların bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine iletilmesini,

-Valiliklerinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kiralaması gerçekleştirilen ve kira sözleşmeleri devam eden balıkçı barınakları için düzenlenecek liste (Ek-1) ile birlikte, kira sözleşmelerinin birer örneğinin, barınağın bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilmesini,

-1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile konulan yasaklara uyulmaması sonucunda kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el konulması ve Kanunda belirtildiği şekillerde işlem yapılmak suretiyle değerlendirilme görev ve yetkisi, 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8, 9 ve 10’uncu maddeleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinden, 1/1/2020 tarihinden sonra el konulan istihsal vasıtaları ile elde edilen su ürünlerine işlem yapılmayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine yönlendirilmesini,

-Bu yazımız hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini,

Arz/Rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım:  Gereği: 81 İl Valiliğine Bilgi: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA (Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın