2019-045779 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı     : 22387626-000-E.45779                  06.03.2019

Konu : Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması   

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Doğrudan satış” başlıklı 4 üncü maddesine 7061 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle eklenen ek beş ila onbirinci fıkralarında kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, bu kapsamda yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu defa, 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile; kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasında ihale bedelinin taksit süresi, sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idarelerin, diğerleri için Bakanlığımızın yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda, 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Diğer taraftan, 81 İl Valiliğine yazılan 30/01/2019 tarihli ve 24024 sayılı yazımız ile; İllerinde bulunan tüm kamu konutlarının (4706 sayılı Kanunda istisna olarak belirtilen savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar ile mahalli idarelerin konutları hariç) envanter bilgilerinin listelenerek, bu bilgilerin Milli Emlak Otomasyon Programına (MEOP Sistemine) aktarılması istenilmiştir.

4706 sayılı Kanunda “kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılır. …. İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

Buna göre, MEOP sistemine girişi yapılan/yapılacak Hazine mülkiyetinde bulunan kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunmayan kamu konutları için gerekli yasal ve teknik süreçlerin ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın