2019-024024 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu konutlarının satışında yapılması gereken işlemler)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 22387626-400[000]-E.24024             30.01.2019

Konu: Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması (4706 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi)  

DAĞITIM YERLERİNE

7061 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen 5 ila 11 inci fıkraları ile; kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla satışına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, bu kapsamda yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu defa, 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kat mülkiyeti” ve “kat mülkiyeti” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya kat irtifakı” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve onbirinci fıkrasında yer alan “uygulamaya” ibaresi “ihale bedelinin taksit süresi, sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlara” şeklinde değiştirilmiş olup, bu kapsamda, 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Buna göre, 4706 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının envanterinin çıkarılması ve MEOP sistemine kaydedilmesine esas olmak üzere, ekli listeler (toplam 5 liste) hazırlanmış olup;

– İlinizde bulunan tüm kamu konutlarının (4706 sayılı Kanunda istisna olarak belirtilen savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar ile mahalli idarelerin konutları hariç) bilgilerinin ekte gönderilen ilgili listelere işlenmesi ve bu bilgilerin MEOP sistemine aktarılması için; milli emlak dairesi başkanlığı bulunan illerde denetim ve inceleme yetkisini haiz milli emlak uzmanı, milli emlak dairesi başkanlığı bulunmayan illerde müdür yardımcısı koordinatörlüğünde yeteri kadar personelin görevlendirilmesi,

– Kamu konutunun Hazine taşınmazı olup olmaması ve kat mülkiyeti/kat irtifakı durumuna göre ekli listeler hazırlanmış olup, daha önce yazıyla ve/veya e-posta yoluyla konut bilgileri bildirilmiş olsa dahi Kanun kapsamındaki tüm kamu konutlarının (istisna kurumlar ve mahalli idareler hariç) ekli listelerde istenilen tüm bilgilerinin listelere ayrı ayrı eksiksiz işlenmesi ve MEOP “Satış Modulünde” bulunan “Kamu Konutlarının Satışı” modulünde ilgili kısımlara aktarılması,

– Ayrıca, ilçelerden alınan veriler il merkezlerinde her bir liste için ayrı ayrı konsolide edilerek il bazında tek liste şeklinde excel ortamında “murat.bozbey@csb.gov.tr” e-posta adresine konu kısmına il adı belirtilerek gönderilmesi,

– Söz konusu listelerin hazırlanması ve MEOP sistemine aktarılması işlemlerinde öncelik Hazine taşınmazları (genel bütçeli idarelere tahsisli kamu konutları) olmak üzere bu işlemlerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar tamamlanması,

Hususlarında gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın