2020-230542 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarında dip taraması, kira ve ecrimisil)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-756.02[3363.0]-230542 *** 11.12.2020

Konu: Balıkçı Barınakları  (YAZININ PDF HALİ: 2020-230542 )

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) dağıtımlı yazılan 12/12/2019 tarihli ve 276120 sayılı yazımız.

b) İstanbul Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 27/05/2020 tarihli ve 45357 sayılı yazısı.

c) Tarım ve Orman Bakanlığının (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) 08/10/2020 tarihli ve 2836463 sayılı yazısı.

ç) Kocaeli Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 20/10/2020 tarihli ve 28024 sayılı yazısı.

d) Yalova Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 21/10/2020 tarihli ve 8815 sayılı yazısı.

e) Sinop Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 26/11/2020 tarihli ve 9552 sayılı yazısı.

7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2020 tarihi itibariyle balıkçı barınakların kiralanması işlemlerini yerine getirmek görev ve yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinden,

31/12/2019 tarihine kadar;

-İdarenize, balıkçı barınaklarının kiralanmasına ilişkin yapılmış/yapılacak olan başvuruların, barınağın bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine yönlendirilmesi,

-Balıkçı barınaklarından, kiralanmak üzere işlemleri devam edenler ile çeşitli nedenlerle bugüne kadar kiralaması yapılamayan barınakların, dosyalarında yer alan bilgi ve belgelerin birer nüshasının, barınakların bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine iletilmesini,

-Valiliklerinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kiralaması gerçekleştirilen ve kira sözleşmeleri devam eden balıkçı barınakları için düzenlenecek liste (Ek-1) ile birlikte, kira sözleşmelerinin birer örneğinin, barınağın bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilmesi,

-1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile konulan yasaklara uyulmaması sonucunda kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el konulması ve Kanunda belirtildiği şekillerde işlem yapılmak suretiyle değerlendirilme görev ve yetkisi, 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8, 9 ve 10’uncu maddeleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinden, 1/1/2020 tarihinden sonra el konulan istihsal vasıtaları ile elde edilen su ürünlerine işlem yapılmayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine yönlendirilmesi,

-Bu yazımız hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesi,

İlgi (a) yazımız ile bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) ilgi (c) yazısında, mevzuat gereği diğer kurumlarla yapılmakta olan görüşmeler ve yönetmelik değişikliği çalışmalarının devam ettiği, bahse konu yönetmelik değişikliği tamamlanıncaya kadar, “Kanun Hükmü” kapsamında uygulama birliğinin sağlanması ve balıkçıların mağdur olmamaları amacıyla hazırlanan Genelgenin ekte gönderildiği bildirilmiştir.

İlgi (c) yazı eki 08/10/2020 tarihli ve 2783430 sayılı Balıkçı Barınakları Genelgesinde yer alan ve Bakanlığımızı ilgilendiren hükümler ile muhtelif Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) balıkçı barınaklarında yapılacak işlemler hakkında ilgi (b), (ç), (d) ve (e) yazılar ile istenilen görüşler de dikkate alınarak, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1-Barınak işletmecileri tarafından Hazineye yatırılan %10 paylar:

6237 sayılı Limanlar İnşaatı Kanununun 5’inci maddesi ile Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 14’üncü maddelerinde, barınakların meydana gelecek hasar ve büyük onarım giderlerini karşılamak amacıyla işletici tarafından brüt gelirin %10’unun Hazineye yatırılacağı, 1/1/2020 tarihinden önce kiralama yetkisi Bakanlığımızda bulunduğundan, kira sözleşmesine işleticiye yönelik olarak %10 payların izleyen yılın mayıs ayının yirmisine kadar Hazineye yatırılması yönünde özel hüküm konulduğu, bunun dışında gerek 6237 sayılı Kanun, gerek mezkur Yönetmelikte, %10 payların tahsili ve takibi ile ilgili olarak İdaremizin görevinin bulunmadığı, bu payların ilgilileri tarafından saymanlıkta açılan Hazine hesabına yatırılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca takibinin yapılmasının uygun olacağı,

2-Barınakların taranması:

Balıkçı barınaklarının taranması faaliyeti Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 15’inci maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddede; “…Barınakta ihtiyaç duyulan tarama çalışmaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilir.

Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tarama sonucu çıkarılan kum ticari amaçla kullanılamaz. Ancak, kumun karaya çıkarılabilmesi halinde, bu kum Maliye Bakanlığının yerel teşkilatınca değerlendirilir. Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda yapılacak taramadan çıkacak kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Barınaklarda biriken malzemenin taranması işinin, 1/1/2020 tarihinden itibaren balıkçı barınaklarını kiralamakla yetkili Tarım ve Orman Bakanlığınca bir bütün olarak değerlendirilmesinin gerektiği ve bu nedenle gerekli düzenlemelerin anılan Bakanlıklarca yapılarak yerine getirilmesinin uygun olacağı, ancak mevcut durumda, barınağın bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğünce tarama çalışması yapılamamasının gerekçesi ile süre ve taranacak malzemenin m3 miktarının, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünce barınağın taranmasına ilişkin uygun görüşlerinin yanı sıra barınak işletmecisinin İdarenize bildirilmiş olması ve ayrıca, Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği uyarınca İdareniz ilgili biriminden uygun görüş alınmak suretiyle, Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin beşinci paragrafı ile 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “F – BALIKÇI BARINAKLARININ KİRAYA VERİLMESİ” üst başlığının altında yer alan “Bakım, Onarım ve Tarama İşleri” başlıklı 9’uncu maddesine göre belirlenecek bedel üzerinden;

öncelikle 2886 sayılı Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünce bildirilen barınak işletmecisine, barınak işletmecisinin kiralamaya yanaşmaması halinde ise 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmasına devam edilmesi,

3-Ecrimisil:

6237 sayılı Limanlar İnşaatı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Balıkçı Barınakları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda balıkçı barınaklarının 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler dikkate alındığında, yapım, bakım, yönetim ve tasarrufuna ilişkin işlemlerinin ilgili Bakanlıklarca yerine getirileceği, bu itibarla, 1/1/2020 tarihine kadar İdarenizce tespit edilen işgalen kullanımlar hakkında 336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre takdir edilecek bedellerin tahsil edilmesini, 1/1/2020 tarihinde itibaren ise barınaklarda İdarenizce ecrimisil takibatı yapılamayacağı, izinsiz, aykırı veya işgalen kullanımlara ilişkin ilgili Bakanlıklarca gerekli cezai işlemlerin yürütülmesi gerektiği,

4-Kira Bedelleri:

Balıkçı barınaklarının kiralama yetkisi, 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2020 tarihi itibariyle, Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinden, Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 8’inci maddesine göre kiralanan barınakların, 1/1/2020 tarihine kadar kira bedellerinin peşin veya vadesi gelmiş taksitlerinin takip ve tahsilatının İdarenizce yerine getirilmesi, bu tarihten sonra vadesi gelen taksitlerin ise anılan Bakanlıkça takip ve tahsil edilmesi gerektiği,

Değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımız hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Ek: Özel şartlar (1 sayfa)

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Gereği: Bilgi: Taşra Teşkilatına Tarım Ve Orman Bakanlığına (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın