2021-2339225 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2022 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri )

T.C. ÇEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.24343]-2339225                     30.11.2021

Konu: Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri (2022 Yılı)  (YAZININ PDF HALİ: 2021-2339225)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 26.11.2020 tarih ve 253625 sayılı dağıtımlı yazımız.

Hazine arazilerinin ağaçlandırma amaçlı kiraya verilmesi işlemlerini düzenleyen 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

-“İlan ve başvuru” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

“Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında, taleplerine konu taşınmazın yüzölçümü esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda başvuru bedeli tahsil edilir. 2013 yılı için, başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedelleri, Bakanlıkça belirlenen ve bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedellerdir. 2013 yılına müteakip yıllar için yapılacak başvurularda, Bakanlıkça başvuru bedelleri yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir. (…)”,

-“Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:

a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.”

Yönünde düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Yıllık bedel artışları başlıklı 14 üncü maddesinde (Değişik:RG-21/2/2019-30693); (1) Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.” hükmü bulunmaktadır.

İlgi yazımızda özetle, anılan Tebliğin 8 inci maddesi kapsamında, başvuru sahiplerinden dahil oldukları gruplara göre 2021 yılında birinci grup için 1.000,00 TL, ikinci grup için 10.000,00 TL başvuru bedeli alınmasının Bakanlık Makamının 26.11.2020 tarih ve 253507 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Buna göre; ağaçlandırma talepleri değerlendirilirken başvuru bedellerine ilişkin uygulama birliği sağlamak amacıyla 2022 yılında ağaçlandırma işlemleri için başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedellerinin birinci grup için 1.250,00-TL, ikinci grup için 12.500,00-TL olarak belirlenmesi Bakanlık Makamının 30.11.2021 tarih ve 2335335 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazı hakkında İlinize bağlı İlçelerin de bilgilendirilmesini rica ederim.

Nihat BAĞCI Bakan a. Daire Başkanı 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın