2023-5909833 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Lisanssız elektrik ön izinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310/ [3129-24364] • 5909833 07.03.2023

Konu: Lisanssız elektrik üretilmesi amacıyla irtifak hakkı tesisi (Ön izinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu hk.)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 İnci maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 412 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 10/09/2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olduğu değerlendirilen Hazine taşınmazları üzerinde yirmi dokuz (29) yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan iltifak hakkı ihalelerine çıkılmakta olup bu kapsamda yapılan ve onaylanan irtifak hakkı ihaleleri sonucunda yatırımcılar ile ön İzin sözleşmesi düzenlenmekte ve notere tescil edilmektedir.

Bilindiği üzere 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ön izin verilmesi başlıklı II ‘inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. (Ek cümle:RG-5/11/2022-32004) Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. İdarece, bağlantı aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi amacıyla 29 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkına esas olmak üzere verilen ön izinlerde; ön izin sözleşmelerinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilme süresinin üç katına kadar uzatılması hususunda taşınmazların bulunduğu yerdeki Valiliklerin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yetkili kılınması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

YAZININ PDF HALİ: 2023-5909833

Murat KURUM Bakan

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın