2024-9014574 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Protokol Tadilatı)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.49618]-9014574             12.03.2024

Konu: Protokol Tadilatı

DAĞITIM YERLERİNE

Mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dâhil olmak üzere) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esasları düzenleyen Protokol Makamlarının 14/06/2011 tarihli ve 683 sayılı sayılı Olur’u ile uygun görülerek, 15/06/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve konu hakkında 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 17/06/2011 tarihli ve 18671 sayılı yazımızla bilgi verilmiştir.

Sağlık Bakanlığından (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınan 20/02/2024 tarihli ve 237294181 sayılı yazıda özetle; Sayıştay Başkanlığı’nın 2022 yılı Denetim Raporunda ‘BULGU-1: “Aile Hekimliği Kira Kesintilerinde Vade Konusunda Uygulama Birliğinin Olmaması” başlığı altında özetle; “il sağlık müdürlüklerince oluşturulan aile sağlığı merkezleri kira ödemelerinin, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin “Kiralama” başlıklı 27’nci maddesi gereğince aile hekimlerinin aile sağlığı merkezi gider ödemesinden kesinti yapılarak gerçekleştirildiği, ancak bu kesintilerin bazı il sağlık müdürlüklerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen üç aylık süre esas alınarak, bazılarında ise bir aylık süre içerisinde kesildiği, bu nedenle konuya ilişkin uygulama birliğinin sağlanamadığı, bu itibarla aile sağlığı merkezlerinde yapılan kiralamalarda aile sağlığı merkezi giderlerinden yapılan kira kesintilerinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin” ifade edildiği,

Aile hekimliği uygulaması, mevzuatı ve özelliği gereği dinamik bir süreç olduğu, aile hekimleri il içinde aylık dönemlerde, iller arasında ise asgari yılda üç kez olmak üzere boşalan veya yeni ihdas edilen aile hekimliği birimlerine yerleşmek üzere tercih yapmakta ve bu suretle yer değişikliği yapmakta olduğu, yer değişikliği yapan aile hekimlerinin sayısının fazlalığı nazara alındığında bu durumda olan aile hekimi ile akdedilen kira sözleşmelerinden kaynaklı mahsuplaşma veya bedel iadesine ilişkin iş ve işlemlerde sorun yaşanmakta olduğu,

29/06/2021 tarih ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanuna dayanılarak hazırlanmış özel nitelikli mevzuat olduğu, bu yönüyle aynı hiyerarşide bulunan normlar karşısında uygulama önceliği bulunduğu, yürürlük tarihi itibari ile de 01.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sonraki tarihli norm olduğu, yine kiralama ve benzeri giderler için aile hekimlerine ödenen cari gider ödemesinin de aylık olarak yapıldığı hususu nazara alındığında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin “Kiralama” başlıklı 27’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde aile hekimlerine yapılacak kiralama ve tahsilata ilişkin usul ve esasların Bakanlıklarınca belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşların kullanımında olan taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenlerin aile hekimlerine kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemlere dair usul ve esasların belirlenmiş olduğu ve protokolde değişiklik yapılması gerektiğinin değerlendirildiği,

Hususları belirtilerek, söz konusu Protokolün “Kiralama” başlıklı 5 inci maddesinin birinci paragrafının sonuna gelmek üzere “Ancak aile hekimlerine yapılacak kiralamalara ilişkin iş ve paragrafının sonuna gelmek üzere “Ancak aile hekimlerine yapılacak kiralamalara ilişkin iş ve işlemlerde, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 4’üncü maddesi ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 27’nci maddesi hükmü uygulanacaktır.” ifadesinin eklenmesine ilişkin olarak Bakanlığımızca gerekli değerlendirmenin yapılması istenilmiştir.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığının (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) bahse konu yazısında belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda,

15/06/2011 tarihinde düzenlenen söz konusu Protokolün “Kiralama” başlıklı 5’inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince kiraya verilecektir.” ifadesine  “Bununla birlikte, aile hekimlerine yapılacak kiralamalara ilişkin iş ve işlemlerde, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 4’üncü maddesi ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 27’nci maddesi hükmü uygulanacaktır.” ifadesinin eklenmesi,

Bakanlığımız Makamlarının 11/03/2024 tarihli ve 8978249 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Buna göre; Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 15/06/2011 tarihinde düzenlenen Protokole yukarıda belirtilen hususların işlenmesi suretiyle Protokolün tadil edilmesi ve bu doğrultuda işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

Nihat BAĞCI Bakan a. Daire Başkanı

YAZININ PDF HALİ: 2024-9014574

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın