2024-9289954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif amaçlı iskeleler)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-000-(3361-0) 9289954 19/04/2024

Konu: Rekreatif amaçlı iskeleler (YAZININ PDF HALİ: 2024-9289954)

(Ayrıca bu konu ile ilgili olarak 2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısına (Rekreatif Amaçlı İskeleler) ve 2021/5 sayılı Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesine bakılabilir.

DAĞITIM YERLERİNE

19/1/2011 tarihli ve “Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları” konulu 2011/1 sayılı Genelge kapsamında özetle; ahşap iskeleler, Genelgede belirtilen ve yine bu Genelgedeki şartlara uyulmak suretiyle ahşap iskele yapımı talebinde bulunan ve komisyon tarafından uygun görülerek protokol imzalanan ilgilisine Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) kiralanmaktaydı.

3621 sayılı Kıyı Kanununda yapılan ve 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılma imkanı ortadan kalkmış, Kanunda tanımlı istisnai alanlarda ise zorunlu hallerde üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskele yapım imkanı getirilmiş ve buna ilişkin usul ve esasların 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlığımızca belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 24/10/2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikteki değişiklikle, Yönetmeliğin 4 üncü |maddesinde; rekreatif amaçlı iskele, “Kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanılmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde yapılan, yolcu ve yük indirme-bindirme ve yanaşma yapılmayan, denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetleri içeren ve genişliği 3m.yi geçmeyen, platform niteliği taşımayan, usul ve esasları, 2634 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlıkça belirlenen, imar planına konu edilmeyen kıyı yapıları” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda, ülkemizin tüm kıyı alanlarındaki rekreatif amaçlı iskelelerin yapımına yönelik, 2634 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlığımızca belirlenen usul ve esasları düzenleyen 06/04/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı “Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi” yayımlanmıştır. Bu Genelge ile 2011/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve protokol uygulamasına son verilmiş olup bu süreçte komisyon tarafından, talep edilen alanda iskele yapımının teknik olarak uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle 2021/5 sayılı Genelge ile rekreatif amaçlı iskelelerin kiralanması yöntemine ilişkin düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve Kanunun 51 inci maddesinin (8) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir…

i) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde rekreatif amaçlı iskelelerin kiraya verilmesi, “,

düzenlemesi yer almaktadır.

Rekreatif amaçlı iskele yapılması amacıyla talepte bulunulan alanların geri sahasındaki tescilli ilk parselin maliki veya irtifak hakkı, kullanma izni ya da kira sözleşmesine istinaden fiilen kullanımında bulunan Hazine taşınmazı olması veya talebin, evveliyatında talep sahibine ait iken tapudan terkin edilen alana yönelik olması durumlarında; talep sahibine 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Kanunun 17 nci maddesine göre ilan yapılmaksızın pazarlık usulü ile kiralama yapılabilecektir.

Bu itibarla; söz konusu rekreatif amaçlı iskelelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca ilanlı veya ilansız olarak kiralanmasına yönelik olarak, bu alanların geri sahası ile bütünlük arz edip etmediği, mülkiyet bağlantısı (talebin, evveliyatında talep sahibine ait iken tapudan terkin edilen alana yönelik olması) durumlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Buna göre, 2021/5 Sayılı Genelge kapsamında rekreatif amaçlı iskele yapım taleplerine yönelik olarak;

a) Rekreatif Amaçlı İskele Komisyonu tarafından yapımı uygun görülen rekreatif amaçlı iskelenin, kara yönünde geri sahasındaki tescilli ilk parselin maliki, kiracısı ve sınırlı ayni hak lehtarına veya evveliyatında mülkiyetinde iken tapudan terkin edilen alanda kalan taşınmazların talep sahiplerine 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca ilan yapılmaksızın Pazarlık usulü ile kiraya verilmesi,

b) (a) bendinde yer alan şartları taşımayan rekreatif amaçlı iskelelerin 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca ilan yapılmak suretiyle Pazarlık usulü ile kiraya verilmesi,

c) Valiliğiniz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 1l Müdürlüğü) tarafından gönderilen Rekreatif Amaçlı İskele Komisyon Karar Tutanakları ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte, (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin de Bakanlığımıza gönderilmesi,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet ÖZHASEKİ, Bakan

Gereği: 81 İl Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın