210 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında şufa hakkının hangi durumlarda kullanılacağı)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.09/3303-79270/23909                               Ankara,6.07.1995

KONU: Şuf’a hakkının kullanılması

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 210)

Medeni Kanunun 659 uncu maddesine göre; bir taşınmaz malın hissedarı, diğer hisselerin satışında, satın alan üçüncü kişiye karşı kanuni şuf’a hakkına sahiptir. Yine Medeni Kanunun 658 inci maddesinde, hissedarın satışı öğrendiği günden itibaren bir ay ve herhalde tapu siciline şerh verildiği tarihten itibaren on yıl geçmekle şuf’a hakkının düşeceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre değişik illerden gelen yazılarda, Hazinenin hisseli bulunduğu taşınmaz malların hisselerinin satışında, şahıs hisseleri için şuf’a hakkının kullanılıp kullanılmayacağı sorulmaktadır.

Hazinenin hisseli bulunduğu taşınmaz mallardaki şahıs hisselerinin bir başkasına satılmasında Hazineye ait hissenin değerinde bir azalma olmayacağı, Hazinenin mülkiyetinde çok fazla taşınmaz mal olması ve bunların satışı yönünde politika izlenmesi, ayrıca son yıllarda uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle şuf’a hakkının kullanılarak taşınmaz mal edinilmesi uygun olmayacaktır.

Bu nedenle, Hazinenin hisseli olduğu taşınmaz malların satışında, imar planında resmi kurum alanı olarak ayrılan yerlerden Bakanlığımızca gerekli görülenler için şuf’a hakkının kullanılması ve diğerleri için kullanılmaması Bakanlık Makamının 23.06.1995 tarihli ve 323 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ile bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği için: 79 il valiliğine