213 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Vakıflarda taviz bedelinin Defterdarlık ve Malmüdürlüğü tarafından belirlenmesi)

T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.MEG.0.22/3303-79920/42790                                        27.11.1995

KONU:Vakıf taşınmaz malları

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 213)

Taşınmaz malların tapu kayıtlarında bulunan vakıf şerhlerinin bedele dönüştürülerek mülkiyetlerinin mutasarrıflarına geçirilmesi konusunda, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

A- Vakıf Şerhinin Bedele Dönüştürülmesine İlişkin Vakıflar Kanunun Hükmü

5.6.1935 tarih ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunun 27 inci maddesi, 4.4.1995 tarih ve 4103 sayılı Kanunla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın (sahih, gayrisahih, tahsilât kabilinden v.b.) mevcut mukataalı toprakların veya icrateynli gayrimenkullerin mülkiyetleri bu gayrimenkul hakkında, illerde defterdarlık, ilçelerde malmüdürlüğü kıymet takdir komisyonunca takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde ellisi oranında hesap edilecek taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir. Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satışı yapılacak gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanmasında satış bedeli esas alınır”

Bu hüküm gereğince, vakıfla ilişkisi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmaz malların vakıfla ilişiği kesilmesi amacıyla, bunların rayiç bedelleri, defterdarlık ve malmüdürlükleri kıymet takdir komisyonlarınca belirlenecektir. Kanunda bu komisyon açık olarak belirtilmemiştir. Kanunda belirtilen bu kıymet takdir görevinin taşınmaz malın  bulunduğu yerin defterdarlık veya malmüdürlüğündeki Hazine taşınmaz malının satış ihalesine yetkili olan komisyon tarafından yapılması hususunda, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mutabakata varılmıştır.

B-Komisyonun Toplanması ve Karar Verilmesi

Mülkiyeti Hazineye ait olmayan taşınmaz mallar için komisyon, vakıflar idaresinin talebi üzerine toplanarak Hazine taşınmaz mallarının satışındaki kıymet takdiri esaslarına göre kıymet takdiri yapar ve kıymet takdirine ilişkin komisyon kararını talebeden vakıflar idaresine gönderir.

Vakıfla ilişiği olan Hazineye ait taşınmaz malların satışına karar verilmesi halinde ise, vakıflar idaresinin talebi aranmaksızın gereli kıymet takdir işlemleri yapılarak bundan önceki uygulamalarda olduğu gibi satışı müteakip taviz bedellerinin vakıflar idaresine ödenmesi sağlanacaktır.

C-Komisyon Üyelerine Ücret Ödenmesi

Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan vakıfla ilişikli taşınmaz mallardan, tapu siciline müstakil olarak kaydedilen her taşınmaz mal için, komisyon üyelerinin her birine; kıymet takdirinin yapıldığı mali yıl bütçe kanunun “H” cetvelinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ek göstergesiz 1 inci derece aylık kadrolu memurlar için belirlenen gündelik tutarı kadar ücret ödenir.

Ücret ödenmesi, taşınmaz mala kıymet takdirinin talebeden vakıflar idaresince yapılır.

Vakıfla ilişiği olan Hazineye ait taşınmaz malların kıymet takdirleri için ise komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

D.Tebliğin Hazırlanması

Bu Genel Tebliğ, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün mutabakatı ve uygun görüşü alınarak hazırlanmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

                                                                                                                 Saim KIRGÖZ

                                                                                                                     Bakan a.

                                                                                             Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM      :

Gereği İçin:

-Başbakanlık  Vakıflar Genel Müdürlüğüne

-Valiliklere