222 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 1996 yılı Kira Bedelleri)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.13/3121-24383/21889          15.07.1996

KONU:

MILLI EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 222)

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13/e maddesi ile Devlete ait konutları yönetmek ye kamu kurum ye kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurtiçi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ye yakıt bedelleri ile iletme, bakim ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi, Bakanlığımıza verilmiştir.

Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde bulunan kamu konutları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

Yurt içindeki kamu konutlarından aylık beher metrekare için; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzerlerinde 16.000.- lira; kalorifersiz konutlarda 24.000.- lira; kaloriferli konutlarda ise 32.000.- lira kira bedeli alınacaktır.

Konutların aşağıda belirtilen niteliklere haiz olanlarından; yukarıda belirlenen rakamlara ilave olarak aylık beher metrekare başına aşağıda belirtilen miktarlarda ilave kira bedeli alınacaktır.

Özellikleri       Beher M2 Fiyatı

A) Kalorifercinin ve/veya kapıcının kamu kurum ye kuruluşlarınca karşılandığı konutlar: 5.000.-TL.

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik veya suyun hizmet binası ve fabrika tesislerinden karşılandığı konutlar: 10.000.- TL.

(10.000.-TL asgari rakam olup bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri konutların yukarıda belirtilen özelliklerinin olması halinde bu özellikleri maaş tahakkuk memurlarına ve saymanlıklara bildireceklerdir.

215 nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin bu Genel Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genel Tebliğ hükümleri 15.7.1996 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile taşra teşkilatına ve bağlı kuruluşlara duyurulması arz ve rica olunur.

İmza

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Maliye Bakanı