233 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0 17.3361-24343/47588                                                  08.12.1997

KONU:

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 233)

Bu Tebliğ, 279 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İLGİ : 20.1.1995 gün ve 201 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğine ek.

Ülkemiz arazisinin %15’den fazla eğimli sahalarında şiddetli toprak erozyonu olduğu bilinen bir gerçektir. Arazilerimizin büyük bir bölümünde topraklar tamamen aşınmış, toprak altındaki jeolojik yüzey açığa çıkmıştır. Konu hakkında yapılan bilimsel araştırmalar erozyona uğramış veya erozyona maruz sahaların ülkemiz arazilerinin yaklaşık 2/3’ünü oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Bu gerçekten hareketle; ilgili tüm kuruluşların erozyonla mücadelede etkin bir görev yapmaları gereği açıktır.

Erozyonla mücadelede ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır.

Hazine mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller; 26 Haziran 1994 gün ve 21972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ağaçlandırma Yönetmeliği” (Bu Yönetmelik, 23.02.1998 tarih ve 23267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.) ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılan 20.1.1995 gün ve 201 sayılı Genel Tebliğimiz ile düzenlenmiştir.

Anılan Genel Tebliğde belirtilen hususların yanı sıra aşağıdaki açıklamaların da yapılacak işlemlerde dikkate alınması gerekli görülmüştür.

1-Belediye ve köy sınırları içerisinde bulunan Hazine mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ilgili belediye veya köy tüzel kişiliği tarafından ağaçlandırılmak istenmesi halinde, talepler taşınmaz malın tahsisi (bedelsiz kullanımı) suretiyle karşılanacaktır. Ancak bu idarelerin taleplerinin yanısıra, diğer taleplerde de öncelikle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırmaya elverişli olan yerlerden karşılanmasının mümkün olup olmadığı araştırılacak; yeterli miktarda ağaçlandırmaya elverişli yerin bulunmaması halinde Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların tahsisi veya kiralanması yoluna gidilecektir.

2-İlgide kayıtlı Genel Tebliğimizin, “Taleplerin Değerlendirilmesinde Uyulması Gereken Öncelik Sırası” başlıklı (F) bölümünde eşit durumda bulunanlar arasında ağaçlandırma izninin verilmesinde tercihin nasıl yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan böyle aynı yer için birden fazla ağaçlandırma izni talebi vaki olduğunda yine aynı öncelik sırasına uyulmak kaydı ile eşit durumda bulunanlar huzurunda yapılacak kur’a sonucu ağaçlandırma izni verilecek kişi veya kuruluş belirlenecektir.

3-Diğer taraftan; ağaçlandırma ile ilgili taleplerin artmasını sağlamak ve alternatif gelir kaynakları da yaratmak amacıyla özellikle; ceviz, kestane, zeytin, antepfıstığı, keçiboynuzu, kapari, pavlonia, jojoba gibi ağaç ve bitki türleri için de Bakanlığın onayı alınmak suretiyle 99 yıla kadar kiralama yapılabilecektir.

Ancak, bu tür taleplerin ekonomik açıdan gerekli olan miktarı aşmamasına özen gösterilecektir. Bu husus Orman Bakanlığına bağlı birimlerden araştırılacaktır.

Şiddetli erozyona maruz sahaların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler olduğu gözönünde bulundurularak taleplerin öncelikle bu yerlerde yoğunlaşmasına gayret edilecek; tescil dışı yerlerin bu şekilde tescilinin yapılarak bu yolla ekonomiye kazandırılması sağlanmış olacaktır.

Bu nedenle;  iliniz sınırları içinde ağaçlandırmaya elverişli Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tespit edilerek, bu yerlerde yukarıda sözü edilen ağaç ve bitki türleri için de kiralama yapılabileceği hususunda görsel ve yazılı medyadan da yararlanılarak kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasını, başvuruda bulunanlara mevzuat dâhilinde her türlü kolaylığın sağlanmasını ve konunun hassasiyetle takibini rica ederim.

Zekeriya TEMİZEL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın