2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 21.08.1981 Resmî Gazete Sayısı: 17435 

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı 26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ikinci kısmının sekizinci bölümünde yer alan çeşitli harçların uygulanması esaslarını göstermektir.

Kapsam

Madde 2– Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun

a) Kayıt ve Suret Harçları ile ilgli 79 uncu,

b) İmar ile ilgili Harçlara ait 80 inci,

c) İşyeri Açma İzni Harcı ile ilgili 81 inci,

d) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ile ilgili 82 nci,

e) Sağlık Belgesi Harcı ile ilgili 83 üncü,

Maddeleri ile, bu harçlara ilişkin tarifeleri gösterir 84 üncü ve uygulanma esasları ve ödenmeleri ile ilgili 85 inci maddede yer alan hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 85 inci maddesi uyarınca (Değişik ibare: 23.05.2019/30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmıştır.

Uygulama Esasları

Kayıt ve Suret Harcı

Madde 4- Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle, gayrimenkullerle ilgili harita, plan, proje ve kroki suretlerinin verilmesi bu harca tabidir.

Harcın Hesaplanması

Madde 5– Bu harcın hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahife adedi, sahifeye bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sahifesinin alanı birim kabul edilir, bulunacak itibari sahife adedi esas alınır. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sahifeler tam sahife sayılır.

Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 m2 den küçük olan suretler 1 m2 sayılır, metre kareyi aşan miktarlar hesaplamada tam’a çıkarılır.

İmar İle İlgili Harçlar

Madde 6– Bu harçlar İmar Mevzuatı gereğince Belediyeler tarafından ilk parselasyon, ifraz ve tevhid, plan ve proje tasdiki, zemin açma ve toprak hafriyatı izni, yapı izni ve denetlenmesi ile yapı kullanma izni karşılığında tahsil edilir.

Tanımlar

Madde 7– Yukarıdaki maddede yer alan deyimlerden;

 a) İlk parselasyon: Bir taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planları gereğince tapuya tescil edilebilecek ve üzerinde imar mevzuatına uygun inşaat yapılabilecek parçalara bölünmesidir.

b) İfraz: Bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere bölünmesidir.

c) Tevhid (Birleştirme): Birden fazla parseli, üzerinde bina yapılabilecek şekilde birleştirmektir.

d) Plan ve Proje Tasdiki : 6785 sayılı İmar Kanununun 20/7/1972 tarih ve 1605 sayılı Kanun’la değişik 4 üncü maddesinde belirtilen ve yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik ve tesisat, plan, proje resim ve hesapların tasdikidir.

e) Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı

1. Zemin Açma: Gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması veya elektrik, temiz su, P.T.T. hattı gibi teknik alt yapı hizmetlerinin götürülmesi amacı ile belediyelerce tespit edilecek esaslar dahilinde yol, kaldırım, meydan veya benzeri yerlerin kazanılmasıdır.

2. Toprak Hafriyatı: Temel kazısı ile inşaat sahasında daha önceden mevcut olup da bu inşaat sebebiyle kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin belediyece gösterilecek yere dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi faaliyetlerinin bütünüdür.

f) Yapı İzni ve Denetleme: İmar Nizamnamesinin 7 nci maddesi uyarınca yapı yerinin gösterilmesi, temel vizesi ve inşaat süresince belediyelerce sürdürülecek denetleme işlemlerinin bütünüdür.

g) Yapı Kullanma İzni: Belediye Fen ve Sağlık görevlilerince yapının tamamlanmasını müteakip, 6785 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen iskan (oturma) iznidir.

İmar ile İlgili Harçların Hesaplanması

Madde 8– İmar Mevzuatı gereğince alınacak harçlar, Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edilecek esaslar dahilinde aynı Kanunun 84 üncü maddesinde belirlenmiş tarifeye göre hesaplanır.

Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü saklıdır.

İmarla ilgili harçların ödenme zamanı ve şekli belediye meclislerince tespit edilir. şu kadar ki mükellef arzu ettiği takdirde adına tahakkuk edecek harç miktarının tamamını peşin olarak ödeyebilir.

İstisnalar

Madde 9– a) Teşvik belgesini haiz Organize Sanayii Bölgelerinde yapılacak parselasyon işlemleri ilk parselasyon harcından;

b) 7269 sayılı Umumi Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler, imar ile ilgili Harçlar’ın tümünden müstesnadır.

İşyeri Açma İzni Harcı

Madde 10- Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yeri açmak İşyeri Açma İzni Harcına tabidir.

Bu harcın uygulamasında işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube,depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.

Harcın Hesaplanması

Madde 11- İşyeri Açma İzni Harcı, Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca gösterilen esaslar içinde, aynı Kanunun 84 üncü maddesinde belirtilen tarifeye göre hesaplanır.

Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5 000 m2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamaz.

Faaliyet Türünün veya Müstecirin Değişmesi

Madde 12- Bir işyerindeki faaliyet türünün veya müstecirin değişmesi Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından yeniden işyeri açma sayılır.

Başvurma

Madde 13– Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerini faaliyete geçirmeden önce belediyeye, işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak haç miktarını ödemeye mecburdurlar.

Diğer yasaların işyeri açılışları için koydukları hükümler saklıdır.

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı

Madde 14– Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytari ve fenni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller sonucunda düzenlenen raporlardan alınacak muayene, ruhsat ve Rapor Harcı, Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nca tayin ve tespit edilen belediye grubu ve hadler esas alınarak, 84 ncü maddede gösterilen tarife cetveline göre belediye meclisince belirlenir.

Kanunun Geçici 3 ncü maddesi hükmü saklıdır.

Harcın Ödenmesi

Madde 15- Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, harç konusu muayenenin yapılması, ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna makbuz karşılığında ödenir.

Sağlık Belgesi Harcı

Madde 16– İşçilerin 1580 sayılı Belediye ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunları ve diğer kanunlar gereğince belediyelerden aldıkları belgeler ve bunların belli aralıklarla yenilenmeleri Sağlık Belgesi Harcına tabidir.

Harcın Hesaplanması

Madde 17– Sağlık Belgesi Harcının miktarı, Kanunun 84 üncü maddesindeki tarife cetvelinde yazılı miktarlar üzerinden 96 ncı maddeye göre Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek belediye grubu esas alınarak belediye meclisince tespit olunur.

Kanunun Geçici 3 üncü maddesi hükmü saklıdır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Harca Konu İşlemlerden Ayrıca Ücret Alınamayacağı

Madde 18– Belediyeler bu Yönetmelikte sayılan harç konusu hizmetlerinden dolayı mükelleflerden, her ne ad altında olursa olsun başkaca bir karşılık isteyemezler.

Kanunun 97 nci maddesindeki ücrete tabi işlerle ilgili hükümler saklıdır.

Yürürlük

Madde 19– Bu yönetmelik 1 Temmuz 1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20– Bu yönetmelik hükümleri (değişik ibare: 23.05.2019/30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülür.