257 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2/B Alanlarının Satışı)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 257)

17.08.2001

20.08.2003 tarih ve 269 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller 255 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Kanun ile ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tasarruf yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Anılan Kanunun Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan alanlarda uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır.

I- KADASTRO İŞLEMLERİ

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu, Bakanlığın talebi üzerine, fiili kullanım durumları da dikkate alınmak suretiyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaksızın, öncelikle yapılır.

Bu yerlerin kadastrosu yapılırken varsa, üzerindeki muhtesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı, kadastro ekibince, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir.

Bu yerlerin daha önce kadastrosu yapılmış ise, fiili kullanım durumlarına göre 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ifraz ve/veya tevhit işlemleri yapılır.

Kadastro hizmetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, ifraz ve/veya tevhit işlemleri ise Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen fiyatlara göre yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

II- KULLANICISI ORMAN KÖYLÜSÜNE SATIŞ

Köy sınırları içinde bulunan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere, rayiç bedel üzerinden varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne satılacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru altı ay süreyle (18/1/2001 tarihinden beri), satışı yapılacak taşınmaz malın bulunduğu köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı kişiler, kullanıcısı orman köylüsü sayılır.

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, hak sahiplerine satış yapılmakta idi. Hak sahibi kavramı, bu Kanunun uygulanmasında kullanıcısı orman köylüsü şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla köy sınırları içinde kalan ve Orman Bakanlığı (Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)’nca hak sahipliği tespiti yapılan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarda, hak sahipleri listesinde yer alanlar kullanıcısı orman köylüsü kabul edilir.

Orman Bakanlığı (Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü)’nca hak sahipliği listesinde yer alan ve bu Kanuna göre kullanıcısı orman köylüsü kabul edilenlere, kullandıkları taşınmaz mallar yeni bir tespite gerek olmaksızın, günün rayicine göre takdir edilecek bedel üzerinden satılacaktır. Ancak, yargıya intikal etmiş yerlerde kesinleşmiş yargı kararına göre işlem yapılacaktır.

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanların, kullanıcısı orman köylüsü tespitleri kesinleştikten sonra liste halinde ilgili köy muhtarlığında ve ilçelerde mal müdürlüğünde, illerde ise Defterdarlıkta ilan edilir. Bu ilanlar kullanıcısı orman köylüsüne tebligat hükmündedir. Bu taşınmaz malların satışında, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanıcısı orman köylüsü tarafından satın alınıp alınmayacağının yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde satın alma talebinin olması halinde satış bedeli, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde peşin olarak veya ilgilinin aynı süre içinde başvurusu üzerine beş yıl içinde yıllık eşit taksitlerle tahsil olunur. Bu durumda borç tutarına; borçlanmanın yapıldığı tarihteki Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylülerine verdiği kredilere uyguladığı faiz oranı uygulanır. Kullanıcısı orman köylüsü tarafından, otuz günlük ilan süresi içinde satın alma talebinde bulunulmayan yerler, Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilir.

Kadastrosu yapılacak yerlerde kullanıcısı orman köylüsünün tespiti, nüfus ve ikametgah kayıtları da dikkate alınarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadastro ekiplerince yapılacaktır. Kadastro tespitlerine yapılacak itirazlar, aynı zamanda kullanıcısı orman köylüsü tespitine de yapılmış sayılacaktır. Kadastro tespitlerinin kesinleşmesi ile kullanıcısı orman köylüsü tespiti de kesinleşir.

III- BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN YERLERDE SATIŞ

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlardaki taşınmaz mallar, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere, takdir edilecek rayiç bedel üzerinden kullanıcılarına (zilyetlerine) doğrudan satılabilecektir. Taşınmaz malların fiili tespitlerinin yapıldığı tarihteki zilyetleri aynı zamanda kullanıcıdırlar. Bu yerler ayrıca, aynı amaçla kullanılmak üzere, harca esas metre kare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere veya Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne de devredilebilecektir. Bu taşınmaz malların, kullanım durumu, konumu, özellikleri ve bölgenin imar bakımından yeniden düzenlenmesi gibi hususlar (rehabilite edilmesi) da göz önünde bulundurulmak suretiyle, kullanıcısına satışına, belediye veya Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devrine veya genel hükümlere göre değerlendirilmesine, Bakanlıkça karar verilecektir. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarda yapılacak satışlarda kullanıcıların, belediyelerin veya Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün öncelikli satın alma hakkı yoktur.

İdarece yapılan incelemeler sonucunda, satışı uygun görülen ve bu amaçla kullanıcısına yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanıcısı tarafından satın alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler, Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilir.

Belediyelere devredilecek yerlerin imar planları yapılmamış ise, öncelikle yapılır. Onaylı imar planında kamu hizmetlerine ayrılan yerler resen Hazine adına tescil edilir.

Bu yerlerde yapılan satışlarda, 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 255 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre işlem yapılır.

IV- SATIŞ GELİRLERİNDEN ORMAN BAKANLIĞINA PAY VERİLMESİ

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin satış bedellerinin tahsil edilen kısmının, yüzde yirmisi her ay bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hizmetleri için Orman Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir.

V- SATILAMAYACAK YERLER

Özel kanunları gereğince satışı mümkün olmayan yerler satış kapsamı dışındadır.

Tebliğ olunur.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın