328 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 328) (Resmî Gazete T/S: 12.09.2010/27697)

Bilindiği üzere, 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; bütün hükümleri itibariyle 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; daha önce “Genel Bütçe” kapsamı dışında iken, “Genel Bütçe” (Devlet Tüzel Kişiliğinin Bütçesi) kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların, bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince tapuda resen Hazine adına tescil edilmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

13/7/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, bu hükmün uygulanması konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

1) 6001 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen üç aylık süre içerisinde; evveliyatı itibariyle mülkiyetleri Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tapuda resen Hazine adına tescil edilen (Hazineye devredilen) taşınmazlardan satışları yapılmayan ve halen tapuda Hazine adına tescilli olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmeyen ve devredilmeyenlerin bir listesi çıkarılarak, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla; bu listedeki taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecektir.

Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen tescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “6001 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

2) 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre “Genel Bütçe” kapsamına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların da bir listesi çıkarılarak, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla; 5018 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; bu listedeki taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecektir.

Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren tescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “5018 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

            3) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulamaları sırasında; evveliyatı itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tapuda resen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, evveliyatı itibariyle Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarla birlikte imar uygulamasına tabi tutulmuş ve Hazine adına yeni parseller oluşturulmuş ise, Bakanlığımızdan izin alınmadıkça, yeni oluşan Hazineye ait bu imar parsellerinin tapuda adı geçen Genel Müdürlük adına tescilleri yapılmayacaktır.

4) Evveliyatı itibariyle mülkiyetleri Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tapuda resen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan Bakanlığımızca daha önce kiraya verilen, ön izin verilen veya üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin yukarıda belirtilen şekilde tapuda bu Genel Müdürlük adına tescillerinden sonra, bu taşınmazların kiracıları, ön izin veya irtifak hakkı lehtarlarına konu hakkında bilgi verilerek, devir ve tescil tarihinden sonraki döneme isabet eden kira, ön izin veya irtifak hakkı bedellerini ilgili Karayolları İdaresine ödemeleri istenilecek ve ayrıca, bu konuda taşınmaza ait işlem dosyasının bir örneği gönderilerek mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecektir.

Yukarıda belirtilen şekilde, gerek tapuda resen, gerekse doğrudan Hazine adına tescil edilen bu taşınmazlardan 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca tapudan terkin edilenlerden kiraya verilen, ön izin veya kullanma izni verilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

5) 6001 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/7/2010 tarihinden sonra, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince devren ve tashihen Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilleri gereken taşınmazların satışına, trampasına, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına, kiraya verilmesine, ön izin verilmesine, üzerlerinde irtifak hakkı kurulmasına ve tahsisine yönelik talepler değerlendirilmeyecek, bu konuda işlem tesis edilmeyecek ve konu mahalli Karayolları İdaresine intikal ettirilecektir.

6) 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle; 5018 sayılı Kanuna ekli “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri”nin sayıldığı (I) Sayılı Cetvelde yer alan “43) Karayolları Genel Müdürlüğü” sırası bu Cetvelden çıkarılarak, bu Kanuna ekli “Özel Bütçeli İdareler”in sayıldığı (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “12) Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmek suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü “Özel Bütçeli İdare” olduğundan ve ayrıca; daha önce 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; 5018 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelde yer alan “45) Orman Genel Müdürlüğü” sırası bu Cetvelden çıkarılarak, bu Kanuna ekli (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “11) Orman Genel Müdürlüğü” sırası eklenmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğü de “Özel Bütçeli İdare” olduğundan; Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin beşinci fıkrasında yer alan “c) Karayolları Genel Müdürlüğü,” ibaresi ile “ç) Orman Genel Müdürlüğü,” ibaresi fıkra metninden çıkartılmıştır.

7) Bakanlığımızın 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Yetki” başlıklı III üncü bölümünün “B. Tescil ve terkin ile ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların düzeltilmesi işlemleri” başlıklı kısmının “1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile ilgili işlemler” başlıklı alt bölümünde yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan yetki devri ile ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın