5233 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİ UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Resmi Gazete T/S

04.10.2016/29847

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca uygulama yapılan rezerv yapı alanları ile ilgili gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar bu Yönetmelik için de geçerlidir.

Temel ilkeler

Madde 4- (1) İdare, 5233 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde; şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünerek de yapılabilir.

(3) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilebilir. Ancak yapım işlerinin kontrollük hizmetleri ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:

a) Pazarlık usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

(2) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki mal alımı, danışmanlık hizmet alımları dâhil hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde birinci fıkrada belirtilen usullerden herhangi birini seçebilir.

Pazarlık usulü

Madde 6- (1) Pazarlık usulü, ilân yapılmaksızın İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı zorunlu haller dışında üçten az olamaz. Davet edilenler dışında herhangi bir istekli ihaleye katılamaz.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklilerden yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

Madde 7- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilân yapılmaksızın, ihale yetkilisince belirlenen adaylar arasında yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(3) Ön yeterlik kriterlerinin belirlenmesi ve puanlama, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri veya İdarenin belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda teklif için davet edilecek istekliler üçten az olamaz. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gözetilerek fiyat görüşmesi yapılabilir.

Doğrudan temin

Madde 8- (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçlar ilân yapılmaksızın idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin yoluyla karşılanabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar ve yapım işleri,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi beş yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet alımları,

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarın beş katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, komisyon kurma ve bu Yönetmelikte belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

Tasarım yarışmaları

Madde 9- (1) İdare, 4734 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve ilgili ikincil mevzuat kuralları çerçevesinde tasarım yarışmaları düzenleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

İhale komisyonu

Madde 10-  (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2)  Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

Madde 11- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

Madde 12- (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, İdare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) İdarenin gerekli görmesi halinde, yaklaşık maliyet, bu Yönetmeliğin hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale dokümanı ve şartnameler

Madde 13- (1) İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler ihale dokümanını oluşturur.

(2) İhale dokümanı İdare tarafından hazırlanabileceği gibi, bu Yönetmeliğin hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(3) İhale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde rekabeti engelleyici ve fırsat eşitliğine aykırı düzenlemeler yapılamaz. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) İhale dokümanı, İdare tarafından davet edilen isteklilere İdarenin belirleyeceği bir bedelle veya bedelsiz olarak verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 14- (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek davet edilenlere bildirilir.

(2) Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3)  Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhaleye katılabilme şartları

Madde 15- (1) İhalelere katılmak için İdarece belirlenen gerekli nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak ve talep edilen bilgi, belge ve teminatları vermek zorunludur.

(2) Gerekli nitelik ve yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde İdare yetkilidir. Belirlenen kriterler ihale dokümanında belirtilir.

(3) 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklıkları bu Yönetmelik çerçevesinde ihalelere teklif verebilir veya başvuru yapabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 16- (1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilenler, aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen düzenlemeler dikkate alınarak ihale dışı bırakılır. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler, ihalelere katılamazlar.

Alt yükleniciler

Madde 17- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale veya sözleşme dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir.

(2)  Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Madde 18- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Geçici ve kesin teminat işlemleri

Madde 19- (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

Madde 20- (1) Tedavüldeki Türk parası ya da bankalar tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

(2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Teminat mektupları

Madde 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

(2)  İdareye verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(3)  Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(4)  Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle ihale dokümanında belirlenir. İdarece, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(5) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde iade edilir.

(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Tekliflerin ve başvuru belgelerinin hazırlanması ve sunulması

Madde 22- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ihalelerde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler posta ile gönderilemez.

(4) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerin ön yeterlik ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen ve ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen tüm başvuru belgeleri bu Yönetmeliğe uygun olarak İdareye sunulur.

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 23- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

Madde 24- (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmelikte belirtilen teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 25- (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksiklikleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

Madde 26- (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 25 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra, teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Aşırı düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Sınır değer hesabı ve aşırı düşük teklif tespiti yapım işlerinde; 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde, hizmet alımlarında ise yine aynı Tebliğin 79 uncu maddesinde düzenlenmiş olan hesap yöntemi kullanılarak yapılır. Sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük tekliftir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 27- (1) İhale komisyonu kararı üzerine İdare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

Madde 28- (1) 25 inci ve 26 ncı maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi İdare tarafından belirlenecek fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3)  İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan istekli üzerine ihale sonuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale dokümanında gerekli düzenleme yapılır.

(5)  İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

Madde 29- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2)  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

Madde 30- (1) 29 uncu maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

Madde 31- (1) İhale üzerinde kalan istekli 19 uncu ve 30 uncu maddelere göre sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelik çerçevesinde sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 30 uncu maddede belirtilen beş günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 30 uncu maddede belirtilen şekilde bildirimde bulunulur.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

Madde 32- (1) İdare, 30 uncu ve 31 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Şikâyet başvurusu

Madde 33- (1) Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, İdareye yapılır.

(2) Şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yoludur.

(3) İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak makul süre içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer isteklilere üç gün içinde bildirilir. İdare tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

(4) Başvurular üzerine İdare tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde, başvurunun reddine,

karar verilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

Madde 34- (1) İdarenin ihtiyaçları için gerçekleştirilecek yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme Hükümleri

Sözleşmeler

Madde 35- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Düzenlenecek sözleşmelerde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar belirtilir.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Mücbir sebepler

Madde 36- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilânı,

d) İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişi

Madde 37- (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, artışa konu iş, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

(2) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme

Madde 38- (1) Hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(2) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

Madde 39- (1) Yasak fiil ve davranışlarla ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Sürelerin hesabı

Madde 40- (1) Sürelerin hesaplanmasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bildirim ve tebligat esasları

Madde 41- (1) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlar, İdarece ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır. Söz konusu maddede hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

Madde 42- (1) İdare, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinde belirtilen kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik dâhilinde yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, götürü bedel veya birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda İdare, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulayabilir.

Yürürlük

Madde 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın