677 sayılı KHK (OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

Karar Sayısı: KHK/677

Resmî Gazete T/S: 22.11.2016/29896

MADDE 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2 – Göreve iade edilen kamu görevlileri

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar 

MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan; 

a) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler,

b) Ekli (7) sayılı listede yer alan basın-yayın kuruluşları,

kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ve basın-yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

(3) Ekli (8) sayılı listede yer alan özel sağlık kuruluşu, ekli (9) sayılı listede yer alan vakıflar ve ekli (10) sayılı listede yer alan dernekler, 6749 sayılı Kanunun eki (I) ve (III) sayılı listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu fıkra kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

MADDE 4 – Sınavlara ilişkin tedbirler 

MADDE 5 – Askeri okullardaki lisansüstü öğrenciler

Tazminat taleplerine ilişkin kısıtlama

MADDE 6 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluşlar tarafından, kapatma dolayısıyla hiçbir surette tazminat talebinde bulunulamaz. 

MADDE 7 – Kayyımlık yetkisinin devri

MADDE 8 – İptal edilecek ihaleler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(6) SAYILI LİSTE Kapatılan Dernekler

(7) SAYILI LİSTE Kapatılan Basın Yayın Kuruluşları

(8) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Özel Sağlık Kuruluşları

(9) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Vakıflar

(10) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Dernekler

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın