Gayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları

6/9636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Kıyılar ile tarihî-turistik bölgelerde bulunan Hazine taşınmazlarında 775 s. Kanun)

T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Karar Sayısı : 6/9636

KARARNAME SURETİ

Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazine arazi ve arsalarının belediyelere devredilmeyerek Hazine elinde bırakılması; Maliye Bakanlığının 5.2.1968 tarih ve 3371-63/2431 sayılı yazısı üzerine, 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29.02.1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bakanlar Kurulu imzaları

Aslı gibidir.

Cumhurbaşkanı

C. SUNAY

1267 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması)

 

30/06/2019 TARİHLİ VE 1267 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Süre uzatımı 

MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az %25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük      

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1996-7914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4070 Sayılı Kanun’un Başvuru Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi: 21.03.1996, Karar No: 96/7914, Resmi Gazete T/S: 05.04.1996/22602

4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinde öngörülen başvuru süresinin 19/3/1996 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uzatılması; Maliye Bakanlığı’nın 19/3/1996 tarihli ve 8576 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun aynı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

2005-9053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4070 Sayılı Kanun Başvuru Süresinin 19.07.2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bir Yıl Uzatılması)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi: 14.06.2005, Karar No: 2005-9053, Resmi Gazete T/S: 05.07.2005/25866

4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz satın almak isteyenlere tanınan başvuru süresinin, 19.07.2005 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılması; Maliye Bakanlığının 8.6.2005 tarihli ve 22702 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2012-3846 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 S. Kanunun 6. Maddesindeki Başvuru Süresinin Uzatılması)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi: 22.10.2012, Karar No: 2012/3846, Resmi Gazete T/S: 24.10.2012/28451

 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/10/2012 tarihli ve 27838 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/3846 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Başvuru süresi

Madde 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatınsahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi üç ay uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2012-4146 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 S. Kanunun 6. Maddesindeki Başvuru Süresinin Uzatılması)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi: 28.12.2012, Karar No: 2012-4146, Resmi Gazete T/S: 10.01.2013/28524

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/12/2012 tarihli ve 35489 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4146 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Başvuru süreleri

Madde 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatınsahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi bir ay uzatılmıştır.

(2) Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatınsahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi iki ay uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2013-5571 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 S. Kanunun 6. Maddesindeki Başvuru Süresinin Uzatılması)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi: 04.11.2013, Karar No: 2013-5571, Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013, Resmi Gazete Numarası: 28835

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hak sahiplerine satış işlemlerinin İdarece sonuçlandırılmasına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/10/2013 tarihli ve 39623 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/11/2013 TARİHLİ VE 2013/5571 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Süre uzatımı

Madde 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hak sahiplerine satış işlemlerinin İdarece sonuçlandırılmasına ilişkin süre altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar, 26/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3-  (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2017-10842 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2-B Başvurularında Süre Uzatımı)

Bakanlar Kurulunun, 03.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10842 sayılı kararıyla;

2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 6/3/2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve ödeme süreleri, 7/9/2017 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10842

Resmi Gazete T/S: 3 Ekim 2017 – 30199

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2017 tarihli ve 26012 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10842 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 6/3/2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve Ödeme süreleri, altı ay daha uzatılmıştır.

(2) 6292 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi bir yıl uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 7/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu karara göre;

a) Süresi içinde başvurmayanlara,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere,

c) Taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere,

7/9/2017 tarihinden itibaren altı ay daha süre verilmiştir.

Bu süre 07.03.2018 de sona erecektir.

2017-9967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2-B Süre Uzatımı)

08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017-9967 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 9/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır.

Karar Sayısı : 2017/9967

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve Ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/3/2017 tarihli ve 6871 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6/3/2017 TARİHLİ VE 201719967 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 7/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2017-9756 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak ve Varlıklar Hakkında Karar)

İlgili mevzuatı görmek için aşağıdaki linke tıklayınız: BKK-2017-9756

257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılması)

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi gereğince karar verilmiştir.

709 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkili)

Karar Sayısı: 709, Karar Tarihi: 5 Şubat 2019, Resmi Gazete T/S: 06.02.2019/30678

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşkiline ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5/2/2019 TARİHLİ VE 709 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu

MADDE 1- (1) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararı 2018-538 (İmar Barışında Süre Uzatımı)

Karar Sayısı: 538, Karar Tarihi: 31.12.2018, Resmi Gazete T/S: 31.12.2018/30642 (4. Mükerrer)

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15.06.2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın