VAKIFLARDA İNTİFA HAKLARININ NE SURETLE TESBİT VE İTA EDİLECEĞİ HAKKINDA 17.7.1936 TARİHLİ VAKIFLAR NİZAMNAMESİNE EK NİZAMNAME

VAKIFLARDA İNTİFA HAKLARININ NE SURETLE TESBİT VE İTA EDİLECEĞİ HAKKINDA 17.7.1936 TARİHLİ VAKIFLAR NİZAMNAMESİNE EK NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi

23.12.1937

Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı

2/7898

Resmi Gazete Tarihi


06.01.1938

Resmi Gazete Numarası

3801

Madde 1-

A- 2762 sayılı Vakıflar Kanunundan önce zapt edilmiş,

B- Bu kanundan önce idaresi mazbutiyet altına alınmış,

C- Mütevelliliği bir makama şart edilmiş,

Ç- Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmamış,

D- Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden başkalarına şart edilmiş,

E- On seneden beri mütevelliliği kimseye tevcih edilmemiş olduğundan dolayı

Vakıflar Kanunu mucibince Vakıflar Umum Müdürlüğünce idaresi lazım gelen vakıflarda alakalıların vakfiyeye göre mahfuz tutulan intifa hakları aşağıda yazılı esaslara göre tesbit ve ita olunur.

Kanunun neşrinden sonra zapt edilecekler hakkında da aynı hükümler tatbik olunur.

Madde 2- İntifa haklarının alakalıları:

A- Fiili hizmet mukabilinde kendilerine vakfından vazife veya hisse verilmesi vakıf tarafından şart edilmiş olan hademe,

B- Makam sahipleri hariç olmak üzere vakfiye şartlarına göre vakıfta alakalı bulunanlar olmak üzere iki kısımdır.

Madde 3- (Değişik: 30.07.1987-87/12047) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce mazbut Vakıflar arasına alınan vakıflarda intifa hakları, vakfiye şartları esas alınarak 7 nci maddeye göre belirlenen vakıf ilgililerine, 6 ncı madde hükümlerine göre her yıl ödenir.

Madde 4- Fiilen veya kanunen hayri bir hizmeti kalmamış olmasından dolayı tevliyetleri kaldırılan mütevelliler evlattan oldukları takdirde vakfiyet uyarınca tevliyet hizmetine mukabil tahsis edilmiş olan intifa hakları kaydı hayat şartiyle verilir.

Madde 5- Vakıflar Kanununun meriyete girdiği tarihten sonra, zapt edilen vakıflarda alakalıların intifa hakları aşağıda yazılı esaslara göre tayin olunur: 

A- Vakıftan hizmet mukabili intifa edenlerden asli cihet sahipleri diğer mazbut vakıflar hademesi gibi muamele görürler. Ancak zabıttan evvel aldıkları vazife hademe kadrolarında emsaline muhassas aylıklardan fazla olduğu ve tahsisleri usulü dairesinde yapılmış bulunduğu takdirde bunların inhilallerine kadar tesviyesine devam olunur.

Bu vakıflardaki fer’i cihet sahiplerinin almakta oldukları tahsisat da inhilal vukuuna kadar bütçeden tesviye olunur. Bankaların vefatında münhal kalacak hizmetler hakkında diğer mazbut vakıflara ait hükümler tatbik edilir.

B- Vakfiyelerinde hizmet mukabili olmayarak makam sahipleri hariç olmak üzere alakalılara mukannen olarak tahsis edilmiş olup zapta kadar almakta oldukları aylık ve yıllıkların zabıt sırasında 6 ncı madde mucibince tesbit edilecek vasati gelirleri müsait olan vakıflarda itasına devam olunur.

C- Vakfiyelerinde masraf çıktıktan sonra kalacak fazladan alakalılara tahsis edilen hisseler, aşağıdaki madde uyarınca tesbit edilecek fazla miktara göre tayin olunur.

Madde 6- (İptal: Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 30.6.1978 tarihli ve K:1978/433 sayılı kararı) (Yeniden düzenleme: 30.07.1987-87/12047) Vakfiyeleri gereği intifa hakkı almaya hak kazanan vakıf evladı veya ilgilisi bulunan mazbut vakıfların, gelir ve giderleri, ayrı ayrı, vakıfları adına tutulur. Akar ve Toprak satış bedelleri, taviz bedelleri ve hayrat satış bedellerine yürütülen faizler ana paraya eklenerek değerlendirilir ve Vakıflar Meclisi kararıyla yatırıma dönüştürülebilir.

Vakfiyesinde vakıf taşınmazların bakım ve onarım şartı bulunan vakıfların gayri safi gelirlerinden, her yıl % 10 oranında ihtiyat akçesi ayrılarak taşınmazların bakım ve onarımları yapılır. Bu oran, vakıfların malvarlığına göre, Vakıflar Meclisi kararıyla artırılabilir.

Vakıfların yıllık gayri safi gelir tahsilatından % 20 oranında yönetim ve temsil gideri karşılığı alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazılır.

Bu vakıfların gerçekleşen yıllık gayri safi gelir tahsilatından, vakıf için yapılan giderler ve vakfiye şartı gereği yapılan her türlü harcamalar çıkarıldıktan sonra vakıf evlatlarına veya ilgililerine ödenecek intifa hakkı belirlenir. Bu haklar, vakfın gelir fazlasının (intifa hakkının) doğduğu mali yılı izleyen ilk altı ay içinde vakıfın evladı veya ilgilisi olduğunu mali yılın birinci ayında belgeleyenlere yıllık olarak ödenir.

Madde 7- (Değişik: 30.07.1987-87/12047) Her vakıf için belirlenen gelir fazlası (intifa hakları) vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu ve galleye hak kazandığını kesinleşen mahkeme kararıyla ispat edenlere ödenir.

Vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu mahkeme kararı ile ispat edenlerin vakfiye şartı gereği intifa hakkına hak kazanan çocuklarından ayrıca mahkeme kararı istenmez, nüfus kaydı esas alınarak işlem yapılır.

Ek Madde 1- (Ek: 13.10.1939-2/12152) (Mülga: 30.07.1987-87/12047)

Ek Madde 2- (Ek: 13.10.1939-2/12152) (Mülga: 30.07.1987-87/12047)

Geçici Madde- (Ek: 30.07.1987-87/12047) Mazbut vakıflardan vakfiyeleri gereği intifa hakkı almaya hak kazanan vakıf evladı veya ilgilisi vakıfların, mazbut vakıflar arasına alındığı tarihteki tesbit edilebilen mevcutları, mazbut vakıf mevcutlarından ve bütçeden ayrılarak, vakıfların ilgili hesaplarında o vakıf adına izlenir. Bu vakıfların yatırıma dönüştürülmüş mevcutları, yatırıma dönüştürüldüğü tarihteki değerleri esas alınarak mazbut hesaplardan çıkarılarak vakıfların ilgili hesaplarına aktarılır. Taşınmazlar diğer mazbut vakıf mevcutlarından satın alınarak,bedelleri, vakıfların ilgili hesaplarında gösterilir ve değerlendirilir.

Madde 8- 2762 sayılı kanuna tevfikan yapılmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe başlar.

Madde 9- Bu Nizamnamenin hükümlerini Başvekil yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın