Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük

Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük

BKK Tarihi ve Numarası: 19.12.1963/6-2517, Resmi Gazete T/S: 03.01.1964/11597

Bu Tüzük Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1-  Aslında vakıf yoliyle vücude gelipte muhtelif kanunlar veya sair suretlerle Hazine, belediyeler veya özel idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyetinin tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine dair 7044 sayılı Kanunun uyulama şekli bu Tüzükte gösterilmiştir.

Madde 2-  Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri gereken eserlerin aslında, mülhak veya mazbut olup olmadıklarına bakılmaksızın, vakıf yoliyle vücude gelmiş olmaları esastır.

Bu eserlerin vakıf yoliyle vücude geldikleri ve muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymetli eski eserlerden bulundukları; vakfiyeler, vakıf veya tapu kütüklerindeki kayıtlar, kadastro tesbit evrakı, fermanlar, beratlar, atik senetler, yoklama kayıtları, kitabeler, tarihi kayıtlar, müze kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tutulan anıtlar sicilindeki kayıtlar ile mülkname, temessük, tefviz, hazinei hassa, mütevelli, mültezim, sipahi senetleri gibi senetlerden biri veya bir kaçı ile tesbit edilir. Ayrıca, bir eserin tarihi ve mimari kıymeti haiz muhafazası gerekli, eski eserlerden olup olmadığı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının uygun mütalaası alınmak lazımdır.

Madde 3- Devir konusu eserlerin vakıf yoliyle vücude geldiklerini, muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymetli haiz eski eserlerden bulunduğunu gösteren belgeler, bu eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapu kütüğüne tescili talebi ile mahalli tapu sicil muhafızlığına tevdi edilir.

Mahalli tapu sicil muhafızlığı tarafından, devre konu eseri mülkiyetinde bulunduran Hazine, belediye veya özel idareye durum bildirilir ve belirtilecek süre içinde bir itiraz olmadığı takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil işlemi yapılır.

Devir konusu eseri mülkiyetinde bulunduran idare; bu eserin muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerden bulunduğunu tesbit eden belgelere itiraz ettiği takdirde 5805 sayılı kanun uyarınca kurulmuş olan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna, eserin vakıf yoliyle vücude geldiğini tesbit eden belgelere itiraz etmesi halinde ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulur.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalaası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatı Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne uyduğu takdirde mahalli tapu sicil muhafızlığınca tescil işlemi yapılır.

Gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerek devre konu eseri mülkiyetinde bulunduran idare, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mütalaası ve talimatı üzerine yapılan işleme karşı genel hükümler dairesinde kanuni yollara başvurabilirler.

Madde 4-  Devir konusu eserler mütemmim cüz’ü ve teferruatı ile birlikte ve hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 5-  Devredilen eski eserlerden restore, tamir veya ihya edilecek olanların veya kullanılma şekilleri, eserlerin tarihi veya mimari hüviyeti ile bağdaşamadığı tesbit edilenlerin veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahliyesine lüzum görülenlerin kiracıları veya bu yerleri kendiliklerinden işgal edenler hakkında 7044 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmi uygulanır.

Madde 6-  Devir konusu gayrimenkullerin intifa hakları lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde, aşağıda yazılı komisyon tarafından Genel Müdürlüğün yapacağı çeşitli hizmetler için bu gayrimenkullere olan ihtiyaç derecesi ve zamanı tesbit ve intifa süreleri ona göre tayin olunarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce sair kamu idarelerine, belirli sürelerle devir edilebilir.

Bu komisyon; Genel Müdürün veya görevlendireceği yardımcılarından birisinin başkanlığı altında Hukum Müşaviri, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı, Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürü ile Emlak Müdüründen kurulur.

Madde 7- İntifa hakkı devredilecek eski eserlerin devir ve teslim işlemi; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile devir alan kamu idaresi arasında üç nüsha olarak düzenlenecek bir protokolla yapılır.

Bu protokolda; devir şartları ile birlikte eserin ve müştemilatının durumu, çini, nakış, ağaç taş ve her türlü maden ve sair işçilikleri gibi muhafazası gereken mimari veya tezyini özellikleri birer birer gösterilir. Bu özellikler plan ve fotoğraflarla da tesbit edilir.

Sözü geçen protokolun birer nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğünde, mahalli vakıflar teşkilatında ve intifa hakkını devralan kamu idaresinde açılacak özel dosyalarda saklanır ve ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü ile ilgili Vakıflar Başmüdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklerinde teselsül eden numara altında tahsis muamelelerinin kaydına mahsus özel bir defter de tutulur.

İntifa hakları devir olunan gayrimenkullerden akar nevinden olanlar veya bu mahiyette herhangi bir ilişiği bulunanlar hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünce gereken işlem yapılır.

Madde 8- İntifa hakları devir olunan gayrimenkullerin lüzumlu tamirlerini 7044 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve Türk Kanunu Medenisi hükümleri uyarınca yaptıracak olan kamu idareleri bu husustaki plan ve projeleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne tasdik ettirmeye ve adı geçen Genel Müdürlük uzmanlarının nezaret ve murakabesi altında yaptırmaya mecburdurlar.

Madde 9- Eski eserlerin intifa haklarını devralan kamu idareleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün lüzum gördüğü zamanlarda yapacağı kontrollara müsaade etmeye ve bu kontrollarda tesbit olunacak kusur, noksan ve değişiklikleri düzeltmeye ve tamamlamaya ve gayrimenkulü muhafaza masrafları ile vergi vesair mükellefiyetler bakımından Türk Kanunu Medenisi hükümlerine uymağa mecburdurlar.

Madde 10-  7044 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11-  Bu tüzük hükümlerini Başbakan, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın