7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun

Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun

Kanun Numarası: 7044, Kabul Tarihi: 10.09.1957, Resmi Gazete T/S: 13.09.1957/9705

Bu Kanun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kanun’un uygulamasını göstermek amacıyla “Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük” çıkarılmıştır.

Madde 1- Aslında vakıf yoliyle vücude gelip de muhtelif kanunlar veya sair suretlerle Hazine, belediyeler veya hususi idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan muhafazası gerekli tarihi veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyeti tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunmuştur.

Madde 2- Devredilen eski eserler her hangi bir suretle kiralanmış bulunuyorsa kiracılar talep tarihinden itibaren altı ay içinde bu yerleri tahliye ederek Vakıflar Umum Müdürlüğüne teslim mecburiyetindedirler.

Bu süre içinde boşaltılmadığı takdirde, başkaca tebligata lüzum kalmadan bu yerler vilayetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin kararı ile bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Bu kararlara karşı idari ve kazai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra ve infazını durduramaz.

Bu yerleri kendiliklerinden işgal edenler hakkında da yukarıki hükümler uygulanır.

Madde 3- Devre mevzu gayrimenkullerin intifa hakları lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde Vakıflar Umum Müdürlüğünce sair amme idarelerine muayyen müddetlerle devredilebilir. Bu şekilde intifa hakları devredilmiş bulunan gayrimenkullerin lüzumlu tamirlerini devralan idareler Vakıflar Umum Müdürlüğünün nezaret ve murakabesi altında olmak kaydiyle kendi bütçelerinden yaptırmaya salahiyetlidirler.

Madde 4- Bu kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğünün mülkiyetine geçecek olan eski eserlerin tamir veya bakımları için her yıl Maliye Vekaleti Bütçesine konulacak tahsisattan mezkür Umum Müdürlüğe gerekli yardım yapılır.

Geçici Madde 1[1] Bu kanunun neşrinden önce tamirlerine başlanmış olan bahis konusu gayrimenkullerin tamirlerine 1957 mali yılı zarfında eski malikleri idareler tarafından devam olunur.

Madde 5- Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 6- Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

  1. 7044 sayılı Kanun’un numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın