3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3/5/1985 Tarih Ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 16/8/1985 Tarih Ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 3414, Kabul Tarihi: 02.03.1988, Resmi Gazete T/S: 11.03.1988/19752

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 23.05.2000/4568 29.11.2000/4608 22.03.2007/5609

Önemli not: Bu Kanun’un 1. ve 2. maddeleri (aslında 3414 sayılı Kanun’un kendi başına bir varlığı olmasına rağmen) Başbakanlık mevzuatı tarafından 775 sayılı Gecekondu Kanunu’a ek 2 ve 3. maddeler olarak eklenmiştir.

Madde 1- 775 sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları ile mücavir alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen hak, yetki ve görevler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük şehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır.

Madde 2- (Birinci fıkra mülga: 23.05.2000/4568)[1] 775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre kurulması öngörülen Fonların idaresi ile bu Fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.

Madde 3- 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- (775 sayılı Kanun’un 34. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir)

Madde 5- 775 sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1- 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan hak sahipliği tesbit işleminde beyan esas dikkate alınır.

Geçici Madde 1- (Mülga: 22.03.2007/5609)[2]

Geçici Madde 2- 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre çıkartılmış yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yeniden düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mezkur yönetmeliklerin aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 3- 3/6/1986 tarihli ve 3296 sayılı yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu için adı geçen kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

Geçici Madde 4- (Ek: 29.11.2000/4608) (Değişik: 22.03.2007/5609)[3] 9/9/2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış olan iş ve işlemlere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca devam edilir. 9/9/2000 tarihinden sonra başlatılacak olan iş ve işlemleri yapmaya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 5- (Ek: 29.11.2000/4608) 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde zarar gören Marmara Bölgesindeki illerde tabii afetler nedeni ile sağlıklı, güvenli ve düzenli yeni yerleşim alanları oluşturmak ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla bedeli 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunla teşkil olunan afetler fonundan sağlanarak kamulaştırılmış veya kamulaştırılacak veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunmuş veya olunacak arsa ve arazilerde, arsa ve konut üretimi için gerektiğinde 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  1. Mülga fıkra: “775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde Türkiye Emlak Bankası nezdinde kurulmuş bulunan Fonun idaresi ile Fona ait bütün hak ve vecibeler Tapu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Belediyelerce yapılan veya yaptırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerine ait projelere dayanılarak Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından, kamulaştırma, arazi ıslah ve düzenlenmesi, alt yapı işlemleri ve bina yapımı için karşılıklı veya karşılıksız olarak yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı geçen Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”
  2. Mülga madde: “Geçici Madde 1- 11/6/1985 tarihinden önce 775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisine dayanılarak başlatılmış olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edilir.(İkinci fıkra değişik: 29.11.2000/4608)** Bu Kanunda öngörülen devir işlemleri ile birinci fıkradaki iş ve işlemlerle yeniden başlatılacak işlemler 9.9.2009 tarihine kadar sonuçlandırılır.775 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan Fonun idaresi ile bu Fona ait bütün hak, yetki ve vecibeler de ikinci fıkra belirtilen süre içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kullanılır.** İkinci fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Değişiklikten önceki hali:11/6/1985 tarihinden önce 775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisine dayanılarak başlatılmış olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edilir. Bu Kanunda öngörülen devir işlemleri ile birinci fıkradaki iş ve işlemler bu Kanuna esas olan Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde sonuçlandırılır. 775 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan Fonun idaresi ile bu Fona ait bütün hak, yetki ve vecibeler de ikinci fıkra belirtilen süre içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kullanılır.”
  3. Maddenin değişiklikten önceki şekli: “Geçici Madde 4- 9.9.2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış olan iş ve işlemlere adı geçen, Bakanlıkça devam edilir. 9.9.2000 tarihinden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılacak olan iş ve işlemleri yapmaya adı geçen Bakanlık yetkilidir.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın