ARAZİ TEVHİDİ TÜZÜĞÜ

ARAZİ TEVHİDİ TÜZÜĞÜ

BKK Tarihi ve Numarası

11.07.1966-6/6706

Resmi Gazete T/S

26.07.1966/12358

Bu Tüzük, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kapsam

Madde 1- Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yerlerde, toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zarur i kıldığı hallere münhasır kalmak şartiyle yapılacak arazi tevhidi, bu Tüzükte belirtilen esaslara göre yürütülür.

Tarifler

Madde 2- B u Tüzükte geçen terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Arazi tevhidi; proje alanında toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallerde, parsellerin yerlerinin veya şekillerinin değiştirilmesi, birleştirilmesi ve maksada uygun şekilde parsellere ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesidir.

b) Proje; belirli bir alanda toprak muhafaza ve zirai sulama maksadiyle alınacak tedbirleri gösterir harita, plân, kroki ve raporların tümüdür.

c) Proje alanı; projenin uygulanacağı sınırlar içinde kalan alandır.

d) Proje idaresi; 7457 sayılı Kanunun uygulanmasiyle görevli ‘TOPRAKSU teşkilâtıdır.

e) Bakanlık; TOPRAKSU teşkilâtının bağlı bulunduğu Bakanlıktır.

Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı haller

Madde 3- Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin arazi tevhidini zaruri kıldığı haller şunlardır:

a) Sulama metotlarının uygulanmasını, toprak muhafaza tedbirlerinin alınmasını vç arazinin işlenmesini ve işletilmesini güçleştirecek kadar parsellerin küçülmüş veya şekillerinin bozulmuş veya dağınık halde bulunmuş olması;

b) Proje alanında topografik durumun, parsel sınırlarına bağlı kalmadan arazi tesviyesini gerektirmesi;

c) Proje alanında mevcut parsellerden bir kısmının yollardan ve kanallardan faydalanamamağı;

d) Bir sulama veya toprak muhafaza projesinin gerektirdiği yeni kanal ve yollarla parsellerin parçalanmak durumunda olması.

Bakanlar Kurulundan karar alınması

Madde 4- TOPRAKSU teşkilâtı tarafından ele alınan yerlerde, toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin arazi tevhidini zarur i kıldığı hallerden bir veya bir kaçı bulunduğu takdirde, bu hususu belirten bir rapor, Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, 7457 sayılı kanunun 2 nci maddesinin j bendi gereğince karar alınmak üzere, Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur.

Kadastro işlemleri

Madde 5- Araz i tevhidi, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır. Proje alanının kadastrosu yapılmamış ise, bu husus, TOPRAKSU tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Devlet Plânlama Teşkilâtına bildirilerek o yerin kadastrosunun programa alınması talep olunur.

Arazi tasnifi

Madde 6- Proje idaresi, proje alanının arazi kullanma kabiliyeti sınıflarını veya sulu ziraat arazi tasnifini gösterir haritalarını hazırlar.

Derecelendirme

Madde 7- Araz i kullanma kabiliyeti sınıflarını veya sulu ziraat arazi tasnifini gösterir toprak haritaları hazırlandıktan sonra bu haritalar gözönünde tutularak proje alanındaki parseller, verimlilik ve mevki gibi unsurlar esas alınarak derecelendirilir ve her derecenin diğer derecelerle olan muadeleti tesbit edilir.

Derecelendirme işlemleri, derecelendirme komisyonları tarafından yapılır. Bu komisyon, TOPRAKSU’da n bir teknik elemanın başkanlığında, köy muhtarı ile proje alanında arazisi bulunan şahısların kendi aralarından seçecekleri üç asil ve iki yedek üyeden kurulur .

Proje alanı birden fazla köyü kapsadığı hallerde, her köy sınırı içindeki arazi için yukardaki esaslara göre ayrı birer komisyon kurulur .

Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde, komisyona katılmak üzere, belediye meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçilir.

Komisyon üyeleri, kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, kayın peder, kayın valide, damat ve gelinleri ile evlâtlıklarına ait arazileri derecelendirmeye iştirak edemezler. B u gibi’parsellerin derecelendirilmesinde, komisyona, asıl üyeler yerine yedek üyeler alınır.

Arazi malikleri içinden derecelendirme komisyonlarma katılacak asıl ve yedek üyelerin seçim usulleri ile komisyonların toplama ve karar yeter sayısı, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirtilir.

Derecelendirmenin kesinleşmesi

Madde 8- 7 nci madde gereğince kurulan komisyon tarafından her parsel için tesbit edüen dereceyi ve her derecenin diğerleriyle muadeletini gösterir liste, kroki ve cetveller, arazi maliklerinin görebilecekleri yerlere yirmi gün süreyle asılarak ilân edilmekle beraber: durum, ilgiliIerin adreslerine ayrıca bildirilir . Liste, krokii ve cetvellerin asılmak suretiyle ilân edildiği, tutanakla tevsik edilir.

İlgililer ilân tarihinden itibaren otuzbeş gün içinde yazılı olarak komisyon başkanlığına itira z edebilirler. Komisyon, bu itirazları inceler ve vereceği kararı ilgililerin adreslerine bildirir.

İtiraz üzerine komisyonca verilen kararı kabul etmiyenler, kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak proje idaresine itiraz edebilirler. Proje idaresi, bu itirazları Bakanlığa bildirir. Bakanlık, mahallinde durumu inceletir ve kararını ilgililere tebliğ eder.

Derecelendirme bu suretle kesinleşmiş olur.

Arazi malikleriyle görüşme

Madde 9- Parsellerin dereceleri ve her derecenin diğerleriyle muadeleti kesin olarak tesbit olunduktan sonra, proje idaresince, köy muhtarı veya belediye meclisince seçilen üyenin hazır bulunacağı bir toplantıda arazi malikleriyle ve bulunamıyanların gönderdikleri temsilcileriyle görüşülerek onların arazi tevhidi sırasında gözönünde tutulmasını istedikleri hususlar bir tutanakla tesbit olunur. Bu toplantıda bulunmayanlar için ikinci bir toplantı tertiplenir ve kendilerine toplantının yeri ve günü bildirilir . Bu toplantıya da gelmiyen veya temsilcisini göndermiyenlerin arazi tevhidinde gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir isteği olmadığı kabul edilir.

Araz i tevhidinde gözetilecek esaslar

Madde 10- Araz i tevhidi aşağıda yazılı esaslara göre yapılır:

a) Proje alanında her şahsa ait parseller aynı büyüktük ve aynı derecede olmak üzere bir veya bir kaç parsel halinde bir araya getirilir.

B u mümkün olmadığı takdirde başka derecelerden kendi parselleri derecelerine muadil arazi verilir.

b) Proje alanında ev, ahır, samanlık, ağıl, ambar, hangar, sera ve arteziyen gibi sabit tesislerle münferit zentinlık, bağ, bahçe ve benzeri alanlar bulunduğu takdirde, yeni parsellemede, bunların bulunduğu parseller, eski maliklerine verilir.

c) Arazi maliklerinin arazi tevhidiyle ilgili istekleri mümkün mertebe yerine getirilir.

d) Yukarıki bentlere göre yapılacak yeni parsellemede yolların, sulama ve tahliye kanallarının ve müşterek tesislerin kapladığı alanlar dolayısiyle meydana gelecek arazi kayıpları, proje alanındaki mülkiyete konu teşkil etmiyen ve arazi tevhidi dolayısiyle ziraate elverişli hale gelen araziden karşılanır. Bu suretle karşılanamıyan kısım, arazi büyüklükleriyle orantılı olarak, maliklere verilecek araziden düşülür.

Projenin kesinleşmesi

Madde 11- 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelere göre son şeklini alan arazi tevhidi proje vo ekleri mahallinde onbeş gün süreyle ilân edilmekle beraber; durum, arazi maliklerinin adreslerine ayrıca bildirilir ve ilânın yapıldığı bir tutanakla tevsik edilir.

Proje idaresi, arazı maliklerinden, projeyi kabul ettiklerine dair muvafakatname ister.

Medeni Kanunun 678 inci maddesi gereğince arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve adetçe maliklerin üçte ikisini teşkil eden kimselerin muvafakat etmesi halinde, projenin icaplarına diğerleri ittibaa mecburdur.

Proje Bakanlıkça tasdik edildikten sonra kesinleşir ve yıllık programlar gereğince uygulanır.

Bakanlıkça tasdik olunan projenin bir örneği, mahallî tapu idaresine gönderilir ve proje alanı içine giren parsellere ait tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine, bu parsellerin arazi tevhidi uygulama alanına girdiği işaret olunur.

Zeytinlik, bağ, bahçe ve benseri alanlarda arası tevhidi

Madde 12- Zeytinlik, bağ, bahçe ve benzeri alanlarda arazi tevhidi, maliklerinin tamamının yazılı muvafakatma bağlıdır.

Yeni tescil yapılması

Madde 13- Projenin tamamının uygulanmasından sonra proje idaresi; yeni mülkiyet listelerini, arazi maliklerinden alınan muvafakatnameleri ve parselasyon planlarını tapu idaresine gönderir.

Tapu idaresi, 11 inci maddeye göre arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve adetçe en az üçte ikisin i teşkil eden arazi maliklerinden veya 12 nci maddeye göre arazi maliklerinin tamamından alınan muvafakaıtnameler üzerinde muvafakat beyanlarını inceledikten sonra, başkaca bir talebe lüzum kalmaksızın, resen, eski tescilleri terkin ile yeni duruma göre gereken tescilleri yapar.

Proje alanının eski ve yeni durumunu gösteren mülkiyet listeleri proje idaresi tarafından ilgil i vergi dairelerine gönderilir.

Ayni ve şahsi haklar

Madde 14- Arazi tevhidine konu teşkil eden gayrimenkuller üzerindeki ayni ve şahsi haklar genel hükümlere tabidir.

Yürürlük

Madde 15- 7457 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin j bendine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın