Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

06.08.1985 tarihli ve 18834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM

Bu Yönetmelik, Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasında mücavir taşınmaz malların, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması hallerinde, bu sahaların kamulaştırılabileceğine dair çözüm, usul ve esasları düzenler.

MADDE 2 – TANIMLAR

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Baraj; Suyu depolamak ve düzenlemek amacı ile yapılan gövde ve gövde gerisinde meydana gelen göldür. Bu tanımın içerisinde enerji sulama, içme suyu ve taşkın koruma gayeli barajlar, göletler, regülatörler ile seddeleme ile su seviyesi yükseltilen tabii göller girer,

b) Mücavir taşınmaz mallar; Baraj inşaatı sebebi ile yapılan kamulaştırma sınırı bitişiğindeki taşınmaz mallar ile, yerleşim biriminin baraj gölleri altında kalması sebebi ile tüzel kişiliğin sona ermesi ve yeniden tüzel kişilik kazanmaması halinde bütün taşınmaz mallar,yerleşim biriminin tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde ise arazi olarak % 60’ın dan fazlası kamulaştırılan yerlerdeki taşınmazların tamamı,

c) İdare; Baraj kamulaştırmasını yapan kamu tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarını gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ifade eder.

MADDE 3 – PRENSİPLER

Baraj inşası sebebi ile kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi için;

a) Taşınmazın, kamulaştırma sahasına mücavir olması,

b) Çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması,

c) Ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması,

d) Taşınmaz sahibinin idareye gerekçeli ve yazılı müracaatının bulunması,

e) Daha önce tesis edilen irtifak haklarının kamulaştırmaya dönüştürülmesinde mülk sahibinin müracaatının bulunması,

gereklidir.

MADDE 4 – MÜRACAAT ESASLARI

Mücavir taşınmazların kamulaştırma talebinin incelenmesi mal sahibinin bizzat veya bilvekale yazılı müracaatı ila başlar. Mücavir taşınmazların kamulaştırılması talebi müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet durumlarında paydaşların tamamının müracaatı halinde geçerlidir.

Dilekçeye aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.

a) Mücavir taşınmazın ulaşım imkansızlığı veya zorluğu, jeolojik yapısında değişiklik meydana gelmesi, yeraltı suyunun yükselmesi ve nüfus yoğunluğunun azalması, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşim düzeninin değişmesi gibi faktörler, dilekçede gerekçeli olarak açıklanır.

b) Kamulaştırma sonucu Devlet eliyle iskan kararı almış olması halinde karar belgesi eklenir.

MADDE 5 – MÜRACAAT MÜDDETİ VE İLAN ŞEKLİ

Baraj gölü alanında kalan bütün taşınmazların maliklerine noter kanalı ile yapılan kamulaştırma tebligatının notere verilme işleminin bitirilmesi halinde kamulaştırma kesinleşmiş sayılır. Kamulaştırma sınırının tapu paftalarında belirtilmiş olduğu ve buna göre göl alanının kamulaştırmasının bitirildiği idarece yerleşim yerlerinde ilan olunur Eğer yerleşim biriminin tüzel kişiliği sona ermişse bağlı olduğu ilçede ilan olunur.

İlan, mücavir taşınmaz malların bulunduğu yerin herkese açık yerlerine ve belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süre ile asılmak suretiyle yapılır. İlanın asılması ve indirilmesi bir tutanak ile tevsik olunur.

İlanda kamulaştırma sahasına, mücavir taşınmaz mal sahiplerinin 2942 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gcreğince taşınmazının kamulaştırılması talebinde bulunabileceği belirtilir. İlan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmayan hak düşer. İlanın indirildiği gün bir yıllık sürenin başlangıç tarihidir.

MADDE 6 – İNCELEME

Mücavir taşınmazların sahipleri müracaatlarını idareye yaparlar. Müddeti içinde yapılan müracaatlar idarenin yetkili organlarınca genel prensipler çerçevesinde incelenir. Şayet eksiklikler varsa tamamlattırılır. Mücavir taşınmaz malların kamulaştırılması hakkında idare görüşü tesbit edilir.

Yerleşim birimindeki mücavir taşınmaz sahiplerinin tamamının müracaatı halinde hemen, bir kısmının müracaatı halinde ise; 1 yıllık müracaat müddetinin sonunda idare görüşüyle birlikte yapılan müracaatlar, komisyona vilayet aracılığı ile intikal ettirilir.

MADDE 7 – KOMİSYON TEŞKİLİ

İlgili idarenin talebi üzerine il dahilinde görev yapmak üzere Baraj mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını inceleme Komisyonu kurulur.

Bu Komisyon, valinin veya görevlendirileceği bir yetkilinin başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı il temsilcileri ile idare idarece görevlendirilecek bir yetkiliden teşekkül eder.

MADDE 8 – KOMİSYONUN TOPLANMASI VE GÖREVLERİ

Komisyon, müracaatların idare tarafından kendisine intikal ettirilmesinden itibaren 10 gün içinde toplanır.

Komisyon bu talepleri genel prensipler çerçevesinde inceleyerek baraj inşası için yapılan kamulaştırma sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz malları çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzenini bozup bozmadığı, ekonomik ve sosyal yönden faydalanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden değerlendirir ve bu alanların kamulaştırılmasına veya kamulaştırılmasına lüzum olmadığına 30 gün içerisinde karar verir.

Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Komisyon kararını bir tutanağa bağlayarak ilgili idareye bildirir

MADDE 9 – KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Komisyon kararı idareye bildirildikten sonra müracaat sahiplerinin dilekçelerine lüzumlu cevap verilir.

Kamulaştırılmasına karar verilen mücavir taşınmaz mallar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılır.

GEÇİCİ MADDE – 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu Kanuna göre baraj inşaatı sebebiyle yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal sahipleri altı ay içinde bu yönetmelik hükümlerine göre kamulaştırma talebinde bulunabilirler.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – YÜRÜTME

Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın